Affärsstyrning

SCAs affärsområden följer principen om tydlig decentralisering av ansvar och befogenheter. Dessa har fullt ansvar att utveckla sina respektive verksamheter genom fastställda mål och strategier, en process som också är centralt koordinerad.

Affärsområdena ansvarar för sitt operativa resultat, kapital och kassaflöde. Affärs- och resultatläge följs upp månadsvis med hela koncernledningen. Affärsuppföljningsmöten sker varje kvartal där ledningen för varje affärsområde personligen möter koncernchefen, ekonomi- och finansdirektören med flera. Dessa möten kompletterar den dagliga uppföljningen av verksamheten.

Genom arbetsordningar och instruktioner säkerställs att en rad frågor av väsentlig betydelse underställs vd och moderbolagets styrelse.

Hållbarhetsstyrning

All styrning inom SCA har ytterst till uppgift att säkra koncernens åtagande mot alla sina intressenter: aktieägare, kunder, leverantörer, kreditgivare, samhälle och medarbetare, åtaganden som uttrycks i bolagets affärsmål och strategier.

SCAs koncernledning har det övergripande ansvaret för att styra SCAs verksamhet på hållbarhetsområdet.

SCA har en koncernfunktion med ansvar för hållbarhet under ledning av en hållbarhetschef. Hållbarhetsfrågorna koordineras genom koncernens hållbarhetsråd. I nära samarbete med affärsområdena utformas förslag till hållbarhetsmål som koncernledningen godkänner. Hållbarhetsarbetet bedrivs via tvärfunktionella nätverk för att harmonisera arbetet inom koncernen och omfattar områden så som arbetsmiljö, miljöpåverkan, socialt ansvar, produktsäkerhet, hållbar leverantörskedja, public affairs och compliancefrågor. Nätverken rapporterar till hållbarhetsrådet.

I olika organ på koncernnivå behandlas frågor om regelefterlevnad (compliance). Koncernen har ett complianceråd för samordning och uppföljning av arbetet inom koncernen. Koncernchefen ingår i compliancerådet som leds av hållbarhetschefen.

Ansvaret för genomförandet ligger på linjeorganisationen. Ett antal nätverk utför ett tvärfunktionellt arbete inom koncernens olika affärsområden för att säkerställa enhetlighet i arbetet.

Risk, riskhantering och kontroll

Läs mer om hur SCA hanterar risker