Ett vattendrag i skogen.

SCA - Zero waste är vårt mål för resurseffektivitet

Ett av våra viktigaste mål för resurseffektivitet är Zero waste, det vill säga inget slöseri. Förutom att vi hela tiden effektiverar vår värdekedja har vi stort fokus på att öka vår energieffektivitet och minska påverkan på vatten och luft. Ökad återvinning av avfall är också centralt.

En viktig del i vårt hållbarhetsarbete är en ständig strävan efter att skapa så mycket nytta som möjligt av de resurser som förbrukas – alltså att göra mer av mindre. Det handlar också om att skapa cirkulära flöden av material och energi och om att minimera den negativa påverkan på omgivningen.

Det gäller givetvis vår viktigaste råvara, de träd vi skördar, men även alla andra insatsvaror som behövs för att tillverka våra produkter. Vi arbetar även tillsammans med våra kunder för att bidra till att resursanvändningen förbättras i hela värdekedjan.

Vatten  

Vatten är en livsviktig resurs och är en allt viktigare fråga när det gäller resurseffektivitet. Våra anläggningar ligger i områden med mycket god tillgång till vatten, men vi arbetar målmedvetet med att minimera utsläpp och effektivisera vår användning av vatten.

Våra anläggningar försörjs till nära 100 procent med ytvatten från Pite älv, Ume älv och Indalsälven. I stort sett allt vatten återförs till Bottniska viken. Cirka 70 procent av SCAs vattenintag används som kylvatten och kommer aldrig i kontakt med tillverkningsprocessen. Det vattnet kan släppas ut direkt till havet, med en något förhöjd temperatur.

Cirka 30 procent är processvatten och det återanvänder vi i processen flera gånger. Därefter renas det både mekaniskt och biologiskt innan det släpps ut i havet.

Minskade utsläpp till luft

Vi arbetar ständigt med att reducera utsläppen till luft från vår värdekedja. Att vi strävar efter att helt eliminera de fossila utsläppen bidrar samtidigt till att vi reducerar andra utsläpp till luft, bland annat utsläppen av kväveoxider och svaveldioxider från förbränningspannorna vid våra industrier. Det är en följd av att vi övergår från fossila bränslen till biobaserade bränslen.

Ett annat sätt att minimera utsläppen av kväveoxider och svaveldioxider är att optimera processerna i förbränningspannorna. Utsläppen av stoft reduceras bland annat genom elfilter som renar rökgaserna.  

En stor del av våra utsläpp till luft kommer från transporter. För att minska utsläppen jobbar vi bland annat med att välja transportmedel med liten miljöpåverkan, optimera transporterna och använda olika tekniker för att minska bränsleförbrukningen. Vi deltar i ett projekt som ska bidra till att 50 procent av de nya lastbilar som skogsbruket köper är elektrifierade år 2030.

Här kan du läsa mer om hur vi arbetar med att eliminera våra fossila utsläpp 

Minimerat avfall

Genom vår värdekedja tar vi vara på biprodukter och restströmmar så långt det är möjligt. Det fasta avfallet, som exempelvis bioaska och slam, återvinns till största delen genom att användas som råvara i andra processer. En mindre mängd går till deponi eller utgörs av farligt avfall.

Att minimera mängden avfall och hitta nya användningsområden för våra restströmmar är centralt för oss. 

Hållbar energianvändning

För att kontinuerligt öka vår energieffektivitet jobbar vi sedan flera år med ett program som heter ESAVE. Målet för den nuvarande programperioden, 2020-2025, är att genomföra energibesparingsåtgärder om minst 35 GWh per år. Energikartläggningar, investeringar i energieffektiva lösningar och ständiga förbättringar är några metoder för att nå målet.

Vi arbetar också med att minska vårt beroende av fossila bränslen. I dag är bränsleanvändningen i våra produktionsanläggningar fossilfri till cirka 95 procent. 

Några steg för att nå Zero waste