Två medarbetare i operativt arbete i vår industri.

Produktsäkerhet

SCA vill säkerställa att kunder och konsumenter får säkra produkter och tjänster med hög kvalitet. Våra produkter och tjänster tillverkas och levereras också med respekt för människa och miljö.

Vid produkt- och processutveckling tillämpar vi försiktighetsprincipen. Vi utvärderar kontinuerligt de råvaror och kemikalier som ingår i produkterna och SCAs leverantörsstandard ställer höga krav på insatsvarornas produktsäkerhet. 
Vi arbetar aktivt för att byta ut farliga kemikalier mot mindre farliga alternativ där detta är möjligt enligt kraven i miljö- och kemikalielagstiftning.

Lagstiftning och standarder

Produkterna ska uppfylla kundernas och myndigheternas krav på produktsäkerhet. Våra säkerhetsbedömningar baseras på lagstiftning och standarder som är relevanta för materialet och för den avsedda marknaden och avsett användningsområde. Det gäller bland annat lagstiftning kring allmän produktsäkerhet, kemikalier, livsmedelskontakt och biocider.

Vi uppfyller givetvis kraven i EUs Reach-förordning. Det innebär bland annat att vi registrerar, identifierar och hanterar de risker som är kopplade till alla ämnen som vi själva tillverkar eller importerar.  

Vi identifierar och hanterar även eventuella risker som är kopplade till industrikemikalier och hjälpkemikalier som köps in och används i vår verksamhet. Inköpta kemikalier tillverkas enligt gemensamma branschstandarder och enligt relevanta kvalitets- och spårbarhetskrav.  Alla kemikalier levereras på den renhets- och kvalitetsnivå som beskrivs i våra specifikationer. Det kan exempelvis gälla livsmedelskontakt eller teknisk kvalitet, beroende på vad det är för typ av kemikalie och var den används.