FSC®, PEFC och lagstadgade processer

SCAs skogsbruk är certifierat (FSC®004466, PEFC/05-23-131), vilket innebär att SCA åtar sig att följa riktlinjer för ett ansvarsfullt skogsbruk som ställs upp av FSC och PEFC. SCAs skogar sköts långsiktigt med ambitionen att både producera högkvalitativ förnybar råvara och att bevara och utveckla skogens övriga värden. SCA har undantagit områden från skogsbruk på grund av höga naturvärden. Även vid omvandling av skog till annan markanvändning, däribland mark för vindkraftsändamål, ska hänsyn tas till dessa naturvärden. Vid vindkraftsetablering ska hänsyn även tas till upplevelsevärden och lokal ekonomi.

Projektören ansvarar för att vidareförmedla denna information till sina underentreprenörer. De krav som uppställs på SCAs marker gäller utöver den lagstadgade processen för vindkraftsetablering och innebär bland annat:

SCA kommer att redovisa vindområden som projektören har ställt förfrågan om att nyttja samt information om projektören på SCAs hemsida. Informationen kommer att finnas kvar på SCAs hemsida så länge projektering pågår.

Projektering av vindkraft på SCAs marker får inledas tidigast tre månader efter att vindområdet publicerats på SCAs hemsida. Detta innebär att SCA ingår ett eventuellt avtal tidigast när dessa tre månader belöpt.

I samband med att projekteringen inleds ska vindkraftprojektören även lägga upp vindområdet på Energimyndighetens karttjänst Vindbrukskollen och hålla informationen där uppdaterad med vid var tid gällande uppgifter om projektet. Projektören ska erbjuda lokala berörda intressenter, ett fysiskt möte för att informera om projektet och samla in synpunkter. Detta kan inte kombineras med det lagstadgade samrådsmötet. Företrädare för lokala berörda intressenter kan identifieras genom riksorganisationen Hela Sverige Ska Leva. Närboende, berörd sameby och andra berörda ska ges möjlighet att få information och framföra synpunkter på projektet. Kontakt ska tas med berörd sameby för insamlande av information om för rennäringen väsentliga objekt och hänsyn. Inkomna synpunkter ska redovisas till SCA samt behandlas i tillståndsprocessen för projektet.

Mer om biologisk mångfald

Biologisk mångfald
Uggla