Skoglig samverkan

Som Sveriges största privata skogsägare är det viktigt för oss att vara engagerad i en rad olika frågor och forum. På så kan vi aktivt bidra till skogsnäringens utveckling, både på lokal och nationell nivå. Vi värnar även vår lokala förankring i de samhällen som vi verkar i.

möte i en av mångfaldsparkerna

Samverkan och dialog med andra parter är en viktig del av vår verksamhet och sker på många olika sätt. Vi deltar i olika utvecklingsprojekt inom skogsbranschen och med andra parter. Vi har forskningssamarbeten med olika lärosäten liksom samarbeten av mer praktisk karaktär för att gynna hotade arter. Vi genomför även samråd med rennäringen och dialog med myndigheter och miljöorganisationer. 

Några exempel
på samverkan och dialog:

 • Löpande dialog med länsstyrelserna och Naturvårdsverket om särskilt skyddsvärda skogar som vi säljer med målet att de ska bli naturreservat. 
 • Årliga referensgruppmöten med parter som har intresse för våra mångfaldsparker.
 • Aktiv part i Skogsstyrelsens samverkansgrupp för målbilder för god miljöhänsyn. Målbilderna  ska fungera som en vägledning i det praktiska skogsbruket.
 • Samarbete med länsstyrelserna om åtgärder för ÅGP-arter – särskilt utsatta arter som är beroende av störning, och som missgynnas om skogen lämnas till fri utveckling. Dessa arter har därför fått ett åtgärdsprogram av Naturvårdsverket.
 • Aktiv part i arbetet med svenska FSC-standarden liksom utvecklingen av en ny PEFC-standard.
 • Många forskningsprojekt utförs på SCAs marker. Antingen fungerar vi som markvärd eller så ingår vi i större forskningssamarbeten för att medverka till att forskning bedrivs inom teknik, skogsbruk, skogsskötsel och naturvård.
 • Samverkan med Mistra Forest, ett flerårigt skogsforskningsprojekt kring bland annat digitaliserat skogsbruk. 
 • Samarbete med Scania kring driftsättningen av Sveriges första eltimmerbil.
 • Samarbete med Mittuniversitetet, Telia och Volvo för fjärrstyrda virkeslastare på virkesterminaler.
 • Samarbete med Komatsu Forest och andra skogsbolag i utvecklingen av Centipede, en ny skonsam skogsmaskin
 • Samarbete med Skogforsk, LTU, KTH, Bracke Forest, Skogstekniska klustret och tre skogsbolag i projektet Autoplant, en självkörande maskin för markberedning och plantering.

Stark lokal förankring 

SCAs skogliga verksamhet sker inom ett stort geografiskt område – från Söderhamn i söder till Pajala i norr. Den lokala förankringen har stor betydelse för oss och vår skogliga verksamhet skapar sysselsättning i många mindre samhällen i Norrlands glesbygd. 

För oss är det en överlevnadsfråga att Norrland har livskraftiga lokala samhällen nära skogen. Merparten av våra medarbetare verkar och bor på mindre samhällen över hela Norrland. Dessutom samverkar vi med många lokala företag och entreprenörer. Vi har till exempel avtal med ett hundratal avverknings- och skogsvårdsentreprenörer liksom närmare 70 åkerier, som i sin tur ger sysselsättning för ca 600 chaufförer som sköter våra virkestransporter.