Fiska

Det finns gott om fiskevatten på våra marker och merparten av dessa är samägda fiskevatten. Tänk på att lösa rätt fiskekort när du ska ge dig ut och fiska.

SCA har en liten andel ensamägda fiskevatten, trots vårt stora markinnehav. Delägda, eller så kallade samfällda vatten, utgör den allra största delen av vattenarealen - cirka 90 procent - medan resten utgörs av helägda fiskevatten. De samfällda fiskevattnen har efter hand i mycket stor utsträckning inordnats i fiskevårdsområden.

Vår uppfattning är att fiskevårdsområden är en bra förvaltningsform för samfällda vatten. De kan utveckla fisket och fiskevården, samt främja försäljning av fiskekort till allmänheten. Fiskevårdsområden leder i de flesta fall till ett bättre och utökat fiske för såväl fiskerättsägaren som allmänheten. SCA är anslutet till huvuddelen av alla fiskevårdsområden inom företagets verksamhetsområde.

Upplåtelser för fiske

Inom egna fiskevatten med företrädesvis hög kvalitet och stor efterfrågan upplåts fisket till anställda och allmänheten genom försäljning av fiskekort. För fritidsfiske och sportfiske erbjuds dygns-, vecko- eller årskort.

Upplåtelser av enskilda fiskevatten kan även göras till exempelvis fiskevårdsområden, sportfiskeklubbar, företag och enskilda.

fiske

Vatten- och fiskevård

Fiskevårdens mål är att fisket ska ge såväl god avkastning som högt PR- och rekrea­tionsvärde. Inom egna kortfiskeområden utför SCA fiskevårdande åtgärder i skälig utsträckning. I följande handlingsprogram framgår några riktlinjer som bör vara vägledande i fiskevårdsarbetet.

Handlingsprogram fiske

 • Fiskvårdande åtgärder aktualiseras vid behov och genomförs i överensstämmelse med bästa sakkunskap inom området.

Vattentyper där satsning kan göras:

 • Strömmande vatten: utsättning av lax, öring, harr, kräftor.
 • Sjöar med naturlig reproduktion: utsättning av öring, röding, kräftor.
 • Förstärkningsutsättning i lämpliga vatten: utsättning av öring, röding.
 • Put-and-take-fiske i tätortsnära och lättbevakade områden: utsättning av inhemska arter, främst öring och röding, prioriteras.

Angelägna åtgärder:

 • Biotopvårdande åtgärder (t ex att bygga fiskvägar, återställa gamla flottleder och ta bort vandringshinder som felaktigt lagda vägtrummor).
 • Vid vägbygge över större strömmande vatten bör träbro eller halvtrummor användas.
 • Fiskutsättningar (där sådana kan förväntas ge långsiktiga resultat).
 • Skötsel av put-and-take-vatten där det finns ett stort intresse från allmänhet och anställda.
 • Kalkningsverksamhet i skyddsvärda vatten med höga naturvärden i samarbete med kommuner och länsstyrelser.
 • Vid behov upprätta nya fiskevårdsplaner inom kortfiskeområden.
 • Informationsverksamhet (fiskekartor etc).
 • Bevakning av stöd som kan ges till fiskevårdsåtgärder, regleringsmedel m m.
 • Tillsyn (fiskebevakning).

Köp kort för fiske och småviltsjakt

Till webbshopen