Värna våtmarker och vattendrag

Vattnet löper genom skogslandskapet likt ett livgivande nervsystem. Att skydda liksom att restaurera och bevara våtmarker och vattendrag är en viktig del i vårt skogsbruk.

I våra skogar finns allt från små gölar, surdråg och våtmarker till bäckar, åar och sjöar. Vattnet och områdena runt omkring är hem åt mängder av djur och växter. I bäckar och sjöar lever bland annat fiskar, musslor och andra vattenlevande organismer. De kan vara beroende av exempelvis klart, strömmande vatten, att vattnet inte blir för varmt och att det finns tillräckligt med mat.

I områdena runt vattendragen finns ofta mängder av arter av till exempel mossor, lavar, örter, insekter och fåglar. Många arter som lever här är anpassade till en miljö som inte förändras så mycket. De vill helt enkelt ha lugn och ro. Många av dem uppskattar också fukt och skugga.

Vattnet har en stor betydelse för allt levande, så det gäller att vi är rädda om det. Som skogsägare har man ett stort ansvar.

Mariana Jussila Wahlberg, SCAs naturvårdsspecialist i Norrbotten

Tänka till före

 Men det är inte bara själva vattnet som måste skyddas, utan man måste även ta hänsyn till de områden som ligger närmast vattnet och lämna så kallade kantzoner som inte avverkas. När det är dags för åtgärder i skogen funderar vi alltid över hur det kan påverka de vattenmiljöer som finns. Oavsett om vi ska markbereda, plantera, avverka eller bygga en väg så måste vi se till att våra åtgärder ger så lite påverkan som möjligt.

En viktig del i arbetet med att värna vatten i skogen är att undvika att köra med maskiner över vattendrag och mjuka blöta partier, i så stor utsträckning som det är möjligt. Därför arbetar SCA med vår egen metodik SED, Skonsam Effektiv Drivning för att minimera körskador och skydda känsliga områden under slutavverkning, gallring och markberedning. I de fall vi måste passera ett vattendrag lägger avverkningslagen alltid ut ris som skydd över de mjuka partierna innan de kör där och bygger överfarter över bäckar och vattenförande diken.

Alla skogsmaskiner som kör för SCA har tillgång till den så kallade markfuktighetskartan i sina maskindatorer. På så sätt kan förarna se var det är blött och fuktigt på de områden som ska avverkas. 
Läs mer om SED

Egna projekt och samverkan

Vi gör både egna åtgärder på vår mark för att skydda och restaurera vattendrag och våtmarker. Men eftersom vatten ofta löper genom skogen så behöver vi ofta samverka med andra för att åstadkomma förändringar. Därför deltar vi i flera länsövergripande projekt där länsstyrelserna ofta leder arbetet.

Så här arbetar vi med att värna våtmarker och vattendrag