Framgångsrik vattenrestaurering på SCA-mark

  • Nyhet
  • Skog
  • Hållbarhet

Rewilding Sweden har återställt delar av Abramsån i Norrbotten, med lyckat resultat. Arbetet som har utförts på SCAs mark innebär bland annat att gamla flottningsrester har återförts till vattendraget för att återskapa naturliga vatten- och strandskogsmiljöer och gynna ett stort antal arter både i och utanför vattnet.

SCA är engagerad i flera omfattande vattenvårdsprojekt som berör vår mark, antingen som markvärd eller att vi även utför åtgärder. För initiativet som berör Abramsån har SCA gett insamlingsstiftelsen Rewilding Sweden tillstånd att arbeta i de delar av ån som rinner genom SCA-mark. Projektet finansieras med LOVA-bidrag från länsstyrelsen samt pengar från Rewilding Sweden med målet att återskapa de naturvärden som finns och har funnits i vattenlandskapet.

Började på SCA-mark

– Rewilding Swedens målsättning är att återställa hela vattendraget, och då SCA var så välvilliga var det i åns övre delar vi startade. Nu under vintern, när återställningen tar en paus, arbetar vi med att kontakta privata markägare i åns nedre delar med målet att få medgivanden att återställa ån även där. Man blir överväldigad av all positivitet vi möts av när vi berättar om vår vision för ån och miljön runt omkring, berättar Henrik Persson, verksamhetsledare på Rewilding Sweden.

Abramsån är cirka 30 km lång och rinner genom Bodens kommun som ett biflöde till Råneälven, en av Europas oreglerade skogsälvar. Under flottningsepoken rensades ån hårt på stenar för att underlätta transporten av timmer. Åns livsmiljöer förändrades vilket ledde till negativ påverkan på växt- och djurliv. När flottningen upphörde blev vallarna av rensade stenar längst vattendraget samt timmerrännor och timmerbord kvar. Av tidens tand har flera av de senare lossnat från bottnen och samlats i enorma timmerbröten.

– Dessa bröten utgör visserligen inga direkta hinder för fiskvandring, eftersom det rinner vatten under dem. Men det de har varit en utmaning att ta sig förbi dessa bröten med en 24-tons grävmaskin, berättar Henrik.

Återbyggt åns struktur

Flodpärlmussla

Sommaren 2023  började Rewilding Sweden arbetet på den fem kilometer långa sträcka av ån som går genom SCAs mark och som ska återställas i ett första skede. Med hjälp av grävmaskin har gamla timmerrester tagit bort och åns struktur har återbyggts genom att skapa nivåhållande forsnackar, gräva djupa hålor och placera ut stenar och död ved för att efterlikna ett naturligt vattendrag. På så vi skapas miljöer där fiskar och andra arter trivs och kan föröka sig.

Abramsån ligger i en relativt djup dalgång som har en rik flora, och här trivs många naturvårdsarter, både på land och i vattnet. Till exempel så lever den sällsynta och känsliga flodpärlmusslan i ån. Flodpärlmusslan fyller en viktig funktion eftersom de filtrerar vattnet, vilket förbättrar vattenkvaliteten för andra djur.

– För att musslorna som redan fanns i ån inte skulle komma till skada flyttade vi på ett tusentals individer till en säker plats uppströms i vattendraget innan vi började vårt arbete. Dessa ska flyttas tillbaka när allt arbete är klart, berättar Henrik.

Lyckade insatser

Att restaurera vattendrag tar tid. Rewilding Sweden hann återställa cirka 22 meter per dag under 2023. Av de fem kilometer som ska åtgärdas hann man med totalt hälften i år, och resten kommer göras nästkommande säsong.

– Det är ett tufft arbete, men det är väldigt roligt att se ån och dess angränsande strandskogsmiljöer återvända till liv, säger Henrik. Vi lyckade bra med årets insatser! En undervattensfotograf som dokumenterar mycket av vårt arbete kunde se hur det bara efter några dagar simmade öringyngel i nästan varje djuphåla som vi har grävt. Detta är jätteroligt, eftersom det här var sträckor som tidigare närmast var att betrakta som sterila ur fisksynpunkt. Den tidigare höga vattenhastigheten omöjliggjorde nämligen fiskståndplatser och ansamling av mat. Den insektslarver som tidigare levde i ån var i stort sett uteslutande knottlarver. Numera finns där betydlig fler livsmiljöer som bidrar till större biodiversitet.

Att återskapa vattendrag som Abramsån ger också fördelar för närmiljön runt omkring vattnet. När vattnet rör sig långsammare genom landskapet ger det en ekologisk fördel för en rad olika processer, vegetation, fåglar, insekter och fiskar.

LOVA-logotyp

– Återförvildning handlar till stor del om att få naturen att åter kunna stå på egna ben, och utan en fungerande hydrologi, alltså vattnets väg genom landskapet, blir detta svårt. För det är trots allt hydrologin som är grunden till biologin, alltså växtlighetens sammansättning och utbredning liksom djurens livsmiljöer. Vår ledstjärna är därför att skapa ”vildare vattenskap”, säger Henrik.

Foto av dykare med flodpärlmussla: Arthur de Bruin

Bilder från Abramsån

Om Rewilding Sweden

Insamlingsstiftelsen Rewilding Sweden är en svensk partner till Rewilding Europe. De arbetar för att det vilda växt- och djurlivet ska få mer plats i hela Europa. Den svenska visionen är ”Ett vildare Sverige med mer plats för djurens och naturens liv, till nytta för samhälle och natur.”

Läs mer på Rewilding Swedens hemsida