Skogsvy med sjö i förgrunden

Värdefulla skogar

Skogen är basen för SCAs verksamhet och rätt skött är den en evig resurs. Vårt mål är att sköta och bruka våra skogar ansvarsfullt så att de ska vara minst lika rika på biologisk mångfald, naturupplevelser och råvara i framtiden som i dag.

Stödjande hållbarhetsmål och utfall 2023:

Mål: 100 procent spårbarhetscertifierad vedråvara – Minimikrav FSC Controlled Wood. 
Utfall: 100 procent.

Mål: 75 procent av vedråvaran från skog som är certifierad eller avverkad med SCA-hänsyn. 
Utfall: 75 procent.

Mål: Eget skogsbruk certifierat enligt FSC® och PEFC.
Utfall: 100 procent av egen skog (skogsbruk).

Mål: Vi ska aktivt bidra till att bevara biologisk mångfald genom att öka mängden av  livsmiljöer som är viktiga för SCAs ansvarsarter.
Utfall: Åtgärder för att förstärka eller utveckla livsmiljöer för SCAs ansvarsarter utförda på 3 960 hektar under år 2023.
(Skattad areal för år 2023. Uppdatering av register slutförs under första kvartalet år 2024)

Skog är en viktig del av jordens ekosystem och processerna i skogen är långa. Det tar nästan ett sekel för ett träd att bli moget för avverkning. Många andra processer i naturen som gynnar flora och fauna tar också mycket lång tid.

Vår planering när det gäller skogsskötsel sträcker sig över hundra år. Samtidigt som vi säkrar en hög och långsiktig tillgång till förnybar skogsråvara arbetar vi med hänsyn på olika nivåer för att gynna den biologiska mångfalden.  

Olika nivåer av hänsyn

Skogar som har de allra hösta naturvärdena undantar vi helt från skogsbruk. I andra skogar kan vi kombinera brukande med åtgärder som gynnar den biologiska mångfalden, genom att till exempel använda hyggesfria brukningsformer. Vi gör också aktiva åtgärder för att skapa eller restaurera viktiga livsmiljöer som våtmarker och brända träd.

Även i skogar som inte har höga naturvärden tar vi alltid en omfattande hänsyn. Vi kallar det för vardagshänsyn eller generell hänsyn. Hänsynen tas vid alla skogliga åtgärder, allt från exempelvis markberedning och röjning till gallring och föryngringsavverkning.

Livsmiljöer och ansvarsarter 

Vi arbetar hela tiden med att göra vårt naturvårdsarbete ännu mer effektivt, med rätt åtgärd på rätt plats. För några år sedan identifierade vi 203 arter som lever i våra skogar och som påverkas negativt av olika skogsbruksåtgärder. Vi kallar dem för våra ansvarsarter.

Vi identifierade också 11 livsmiljöer som är viktiga för de här arterna och nu arbetar vi på olika sätt för att bevara, utveckla och även återskapa dessa prioriterade livsmiljöer. På så sätt kommer vi att nå ännu högre precision i vårt arbete med biologisk mångfald.

Skogens andra värden

SCA deltar också aktivt i utveckling av skogsbruket för att utveckla skonsammare brukningsmetoder och stärka naturvärden. Vi jobbar även med att utveckla skogens övriga värden. Det gäller exempelvis vatten, renskötsel, forn- och kulturlämningar, upplevelser och mycket annat.

När vi hjälper och stöttar andra skogsägare att sköta sina skogar uppmuntrar vi dem att också bedriva ett ansvarsfullt skogsbruk.

Indikatorer för biologisk mångfald

Läs mer om vårt resultat

Ansvarsfullt skogsbruk

Läs mer om hur vi sköter våra skogar

Certifierade skogar

Läs mer om vårt certifierade skogsbruk

Våra mångfaldsparker