Kartverktyg för SCAs skogar

I vårt kartverktyg kan du se SCAs hela markinnehav i Sverige, våra frivilligt avsatta skogar och områden som sköts med alternativa metoder.

I den här kartan kan du hitta din egen naturpärla. För avsättningarna visar vi skogens ålder, vilka trädslag skogen främst består av och vilken typ av markvegetation som är vanligast.

Du kan även se våra fem mångfaldsparker. I kartan visar vi även de så kallade naturgeografiska regionerna där SCA har sin skogsmark.

Om du klickar på "kartlager", som finns till höger under kartan, så får du upp en meny där du  själv kan välja vilket eller vilka lager som ska visas i kartan.

Gynna biologisk mångfald

Att bevara skogens biologiska mångfald av växter och djur är det viktigaste hållbarhetsmålet i vårt skogsbruk. Vi har inventerat våra skogar för att identifiera de skogar som har de högsta naturvärdena och som är viktigast för känsliga djur och växter. Dessa skogar har vi undantagit från skogsbruk i våra ekologiska landskapsplaner.

Andra skogar brukar vi med alternativa metoder till konventionellt trakthyggesbruk. Här tas särskild hänsyn för att förbättra förutsättningarna för flora och fauna. Vi gynnar exempelvis lövskog för de arter som behöver sådana förhållanden. Vi bränner skog för de djur och växter som behöver bränd ved eller bränd mark. Där det är lämpligt brukar vi skogen med hyggesfria metoder. Totalt är det mer än 200 000 hektar skog som vi undantar från normalt skogsbruk eller som sköts med alternativa metoder, och som ska ge bästa möjliga förutsättningar för biologisk mångfald.

Även i de skogar vi brukar för att få virke tar vi stor naturhänsyn och lämnar en viss andel skog på de områden vi avverkar, för att skapa goda förhållanden för skogens växter och djur. Vart femte träd i våra skogar lämnas exempelvis för att få leva sitt liv, dö en naturlig död och ge livsrum för skogens alla arter.

Baserat på fortlöpande inventeringar gör vi nya avsättningar av nya skogsområden, vilket innebär att kartan ändras över tid. Områden med lägre naturvärden kan till exempel bytas ut mot områden med högre värden.

Prioritering av åtgärder

Under "Landskapsekologisk planering" kan du läsa mer om hur vi arbetar med vårt skogsinnehav ur ett landskapsperspektiv och över lång sikt. Där beskriver vi arbetet med exempelvis hänsynslandskap för att gynna och utveckla den biologiska mångfalden och kunna sätta in rätt åtgärder på rätt plats.  

Läs mer på sidan Landskapsekologisk planering

Se mer avsatt och skyddad skog i Sverige

Till kartan