Naturgeografiska regioner

I arbetet med att bevara och utveckla den biologiska mångfalden på landskapsnivå, det vill säga inom större geografiska områden, utgår vi från 15 naturgeografiska regioner där vi har vår skogsmark.

I Naturvårdsverkets precisering av miljömålet Levande Skogar anges att målet är att skogens biologiska mångfald är bevarad i ett antal definierade naturgeografiska regioner. Hela Sverige delas in i 29 olika naturgeografiska regioner, där indelningen bygger på både biologiska och geologiska faktorer i landskapet liksom topografi. När vi redovisar effekterna av SCAs skogsbruk utifrån ett landskapsperspektiv utgår vi därför från de 15 naturgeografiska regioner där SCA har sin skogsmark. Se tabellen nedan.

Inom hela vårt skogsinnehav jobbar vi med att identifiera bestånd med höga naturvärden och bedöma vilken funktion de har i landskapet. Det gör att koncentrationer med höga naturvärden beaktas när vi väljer vilka skogar som ska skyddas helt eller skötas med kontinuitetsskogsbruk. Syftet med detta är att främja konnektiviteten i landskapet (även kallad för den gröna infrastrukturen), vilket handlar om möjligheten för arter att röra sig och sprida sig i landskapet. Även detta är i linje med miljömålet Levande skogar.

Tabell över naturgeografiska regioner

Här listar vi de 15 naturgeografiska regionerna i Sverige där SCA har sin skogsmark. För varje naturgeografisk region redovisas:

  • Storlek på vårt egna innehav inom de naturgeografiska regionerna
  • Andel SCA-mark som är frivilligt avsatt
  • Andel SCA-mark som sköts med hyggesfria metoder (så kallade kombinerade mål) 

Län: Y - Västernorrland, Z - Jämtland, BD - Norrbotten, AC - Västerbotten, X - Gävleborg

Naturgeografisk region (län) SCAs markinnehav
(hektar produktiv skogsmark
Frivilliga avsättningar (%) Kombinerade mål (%)
Vågig bergkullsterräng
(S,T, W, X, Y, Z, AC)
955 600 6,3 4,7
Bergkullslätt (Y, Z, AC) 305 200 5,5 0,8
Nordlig boreal i inre Lappland 187 900 10,3 1,4
Vågig bergkullterräng (AC, BD) 148 200 7,7 1,4
Starkt kuperat sydlig boreal (X,Y) 99 000 4,7 1,7
Bergkullslätt (AC, BD) 77 500 7,8 1,4
Dalarnas och Härjedalens närigsfattiga områden 74 500 12,2 3
Jämtlands kambro-silurområde 67 600 6,7 2,5
Nordlig boreal barr- och fjällövskog i norra Jämtland 52 200 15 2,2
Norra Bottensvikens kustslätt (Y, AC, BD) 32 000 5,1 0,7
Rundade lågfjäll norra Jämtland - sydvästra Kiruna kommun 18 900 62,8 5,8
Fjällen i Dalarna, Härjedalen och södra Jämtland 18 200 70,4 5,4
Norra Bottenvikens kustslätt (BD) 16 500 4,9 0,9
Norra barrskogs-Lappland 15 700 10,5 1,5
Nordlig boreal barr- och fjällövskog i västra Jämtland 9 500 10,8 1,8
Totalt
(produktiv skogsmark)
2 078 500    

Karta över SCAs skogsinnehav

Till kartverktyget