Närbild på två medarbetare klädda i varselkläder.

Hållbarhetspolicy

Hållbarhet ska vara en grundläggande och vägledande princip för all verksamhet inom SCA. SCA har ett starkt engagemang för att dess verksamhet ska bidra till en hållbar utveckling med hänsyn till ekonomiska, miljömässiga och sociala aspekter.

SCA anser att öppenhet kring hållbarhetsarbetet är en viktig grundprincip. SCA eftersträvar en dialog med olika intressenter för att utveckla arbetssätt och göra relevanta prioriteringar. SCA kräver samma öppenhet från sina leverantörer och underleverantörer.

SCAs uppförandekod utgör grunden för koncernens hållbarhetsarbete.

SCA ska: 

  • Aktivt arbeta för att ständigt förbättra hälsa och säkerhet på arbetsplatserna och har en nollvision för arbetsolycksfall 
  • Utvecklas tillsammans med de samhällen bolaget verkar i 
  • Vara en inkluderande arbetsgivare som bejakar mångfald och där medarbetarna når sin fulla potential 
  • Bedriva sin verksamhet så att påverkan på människa, miljö och egendom minimeras och på ett sätt som minst motsvarar de krav som ställs av tillämplig lagstiftning 
  • Arbeta för ökad resurseffektivitet både i den egna verksamheten och genom bolagets produkter och tjänster 
  • Utvärdera miljöpåverkan av bolagets produkter i olika faser av deras livscykel och även involvera leverantörer och kunder i denna process 
  • Främja användningen av lämpliga och erkända standarder för miljöledning 
  • Följa upp utfall och kontinuerligt revidera målsättningar i syfte att minska företagets miljö- och klimatpåverkan 
  • Bedriva arbetet utifrån ett långsiktigt perspektiv. En grundförutsättning för detta är koncernens lönsamhet 
  • Arbeta med ständiga förbättringar och kompetensutveckling av medarbetarna i syfte att nå koncernens mål och långsiktiga strategi