Hyggesfria metoder – komplement till trakthyggesbruk

SCA ser hyggesfritt, eller alternativa skötselmetoder, som ett komplement till dagens trakthyggesbruk. Metoderna kan vara bra när man till exempel vill utveckla den biologiska mångfalden eller forma vackra skogar som är trevliga att vistas i.

Trakthyggesbruk är den vanligaste metoden i svenskt skogsbruk och innebär att de allra flesta träden avverkas vid ett och samma tillfälle, med större kala ytor som följd, och där man kort efter planterar eller sår ny skog. Hyggesfritt är alternativa metoder för att bruka och sköta sin skog, utan att marken blir kal. I stället strävar man efter att alltid ha stående träd i beståndet.

– Med hyggesfria metoder bevaras skogskänslan och i många fall får man en vacker, ljus och gles skog, säger Anna Cabrajic, skogsekolog vid SCA. Hyggesfria metoder har funnits länge, till exempel praktiserade man blädning redan i slutet av 1800-talet. Men ofta användes metoderna på fel sätt, vilket resulterade i många glesa restskogar utan äldre träd. Som en konsekvens av det kom trakthyggesbruket att ta över.

Kombinera flera mål

blädningsskog

SCA ser hyggesfria metoder som ett sätt att kombinera flera mål, och ett bra komplement till trakthyggesbruket. Vi har använt oss av alternativa metoder i 20 års tid, men vi kommer att öka omfattningen av dessa framöver. Vi upplåter även flera markområden för hyggesfria fältförsök som både SLU och Skogsstyrelsen bedriver. Vissa försök anlades redan på 1970- och 80-talet, medan andra startades under 2000-talet

Hyggesfria metoder är främst ett sätt att bruka skogen när fokus ligger på andra mål än virkesproduktion och lönsamhet.

– Man kanske vill gynna naturvärden, exempelvis arter som är beroende av fukt och skugga, eller gynna lövträd, som är en bristvara i dagens skogar. Hyggesfria metoder kan också vara bra när man vill bevara kulturvärden, i form av exempelvis en fäbodmiljö, eller när det finns sociala värden att ta hänsyn till, säger Anna.

Lägre tillväxt

Även om man får ut en hel del virke med hyggesfria metoder får man räkna med att den avverkade virkesvolymen minskar. Dessutom blir drivningskostnaderna högre. Å andra sidan får man ett jämnare uttag av virke och jämnare inkomster över tid, eftersom man i vissa fall kan komma tillbaka till beståndet snabbare och göra ytterligare uttag.

– När det gäller föryngring bör man tänka på att de flesta hyggesfria metoderna baseras på självföryngring. Det innebär att föryngringen blir mer osäker och tillväxten generellt blir lägre jämfört med trakthyggesbruk, säger Anna.

Flera vetenskapliga studier visar tydligt att om hela Sveriges skogsbruk skulle ställas om till hyggesfritt skulle det leda till ca 20-30 procents lägre tillväxt på landskapsnivå. För enskilda bestånd som sköts med någon form av hyggesfritt är variationen mycket större. Lägre tillväxt innebär också att skogens upptag av koldioxid skulle minska eftersom växande ungskog binder mer koldioxid. Så när man diskuterar hyggesfria metoder behöver man även ta med frågor om skogens bidrag till klimatomställningen i resonemanget.

Passar inte alla skogar

I diskussionen om hyggesfritt måste man också komma ihåg att hyggesfria metoder passar bättre i vissa skogar medan de inte passar alls i andra skogar. 

– Mycket skog växer i kärva klimatlägen där det kan vara svårare att få hyggesfritt att fungera, eller så får man vara beredd på att det tar betydligt längre tid att få upp ny skog efteråt, säger Anna. Men det finns också skogstyper där hyggesfria metoder passar väldigt bra och gör stor nytta för den biologiska mångfalden, som till exempel sandtallskogar och gransumpskogar. Det finns också risker med hyggesfritt, som exempelvis ökad risk för vindfällning, rotröta och granbarkborre. 

Lämna skogen orörd?

Hyggesfria metoder

Blädning

En blädningsskog bör helst vara fullskiktad, vilket betyder att det finns träd i alla storlekar – från plantor till gamla träd. Här avverkar man enbart de grövsta träden medan de yngre, klenare träden får växa på sig tills de har blivit tillräckligt grova.

Luckhuggning

Luckhuggning innebär att man tar upp små luckor i skogsbeståndet, med målet att få upp föryngring i luckorna. Metoden passar främst för tall- och lövskog, men kan även fungera i blandskogar med gran.

Lövskogshuggning och skärmställning

Vid en lövskogshuggning sparas lövträden och gärna tallar, medan de flesta granar avverkas. Det gynnar naturvärden och arter som är kopplade till lövträd. SCA använder även ofta skärmställning för att bevara lövträd. Skogsstyrelsen klassar inte alltid lövskogshuggning som en hyggesfri metod, men det är definitivt en alternativ metod till trakthyggesbruket. Skärmställning anses normalt inte heller som en hyggesfri metod, men i vissa fall kan den räknas som det. Skogsstyrelsen använder begreppet överhållen skärm.

Lövskogshuggning

Skärmställningar

Naturhänsyn vid hyggesfria metoder

Hyggesfritt - en del av SCAs skogsbruk

Läs mer

Alternativa metoder i tallskog