Råvarukällor

SCAs källor till träråvara är en balans mellan inköp från andra skogsägare, skogsråvara från SCAs egen skog och en mindre del import. Virkesanskaffningen är koncentrerad till norra Sverige vilket gör det möjligt för oss att ha god kontroll över avverkningsplatser och naturvärden. All träråvara som vi använder måste komma från ansvarsfullt brukade skogar.

All vedråvara som SCA använder måste komma från ansvarsfullt brukade skogar. Vi arbetar för att maximera andelen råvara som kommer från FSC® eller PEFC-certifierade skogar. All inköpt råvara som levereras till oss ska minst uppfylla FSCs standard för Controlled Wood. Kontrollerat virke är virke som inte kommer från oacceptabla/kontroversiella källor enligt FSC Controlled Wood respektive PEFC Controlled Sources.

Härifrån kommer vår råvara 

  • Från egen skog 
  • Flis från egna sågverk
  • Lokala köp från privata skogsägare 
  • Centrala köp från skogsbolag och skogsägarföreningar 

SCA avstår aktivt från olaglig avverkad träråvara

Vi köper inte råvara från skog med höga bevarandevärden eller där avverkning sker i strid med traditionell sed vanlig rätt och mänskliga rättigheter.

FSCs regler för kontrollerat virke förbjuder

  • olagligt avverkat virke,
  • virke som skördats i strid med traditionella och mänskliga rättigheter,
  • virke från skogar med hotade höga bevarandevärden,
  • virke från skogar med genetiskt modifierade träd samt
  • virke från storskalig omvandling av skog till plantage eller annan markanvändning.

Trädslag i produktionen

SCAs produktionsanläggningar förbrukade 10,7 miljoner kubikmeter vedråvara under 2021. Nästan hela råvaruflödet (95 %) kom från norra Sverige. Resterande råvara kom från Baltikum (4,5 %) Finland, Norge och Danmark (0,4 %).

Merparten av vedråvaran utgörs av gran (Picea abies) och tall (Pinus sylvestris) samt en mindre andel av contortatall (Pinus contorta) och andra trädslag.Instruktion för anskaffning av vedråvara

Läs instruktionen

Riktlinjer för vårt miljöarbete