Riktlinjer för miljöarbete

SCA Skog skall skapa levande skogar för framtida generationer. Det innebär bland annat att vi skall förena hög och värdeskapande produktion med resurseffektivitet. Vi ska också bevara skogens biologiska mångfald och historiska värden samtidigt som den ska vara en tillgång för friluftslivet.

Våra medarbetare skall ha hög kompetens och genom ett stort engagemang för miljöfrågor bidra till att utveckla och ständigt förbättra vår verksamhet.

Vi skall bedriva en hållbar verksamhet genom att producera och leverera våra produkter och tjänster med teknik och metoder som begränsar och förebygger en negativ påverkan på miljön.

Vi skall samverka med våra kunder, leverantörer, entreprenörer och andra viktiga intressenter för att nå längre i vårt hållbarhetsarbete. De bindande krav som identifieras i denna dialog är en miniminivå.

Skogsbruket på det egna markinnehavet är certifierat enligt FSC® (FSC® 004466), Forest Stewardship Council®, respektive PEFC (PEFC/05-23-131), Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes , och skall i enlighet med dessa kriterier bedrivas ansvarsfullt. Vi skall sträva efter att vid uppdrag hos alla privata skogsägare ta samma ansvar för miljöhänsyn som vi gör i vårt eget skogsbruk.

All virkesanskaffning skall göras på ett ansvarsfullt sätt och är därför certifierad enligt kraven i FSC- och PEFC-standarder för spårbarhet och kontroll av ursprung.

Vid större förändringar i verksamheten skall vi beakta vår påverkan på miljöaspekterna.

Jonas Mårtensson
affärsområdeschef Skog