Riktlinjer för SCA Skogs miljöarbete

Skogen är basen för SCAs verksamhet. Våra skogar sköts långsiktigt med ambitionen att både producera mer värdefull råvara samt bevara och utveckla skogens övriga värden. Målet är att ha minst lika mycket virke, biologisk mångfald och naturupplevelser i våra skogar i framtiden som vi har i dag. Det innebär att vi brukar våra skogar resurseffektivt och med hänsyn i alla våra åtgärder.

Vi bedriver ett systematiskt arbete för att minska negativa effekter på miljön. Det säkerställer vi bland annat genom certifiering av vårt skogsbruk och våra produkter i enlighet med standarder framtagna av FSC® , Forest Stewardship Council ® (FSC® 004466), och PEFC, Programme for the Endorsement of Forest Certification (PEFC/05-23-131), samt certifiering enligt miljöledningsstandarden ISO 14001.

  • Vi ska uppfylla gällande lagkrav och de miljövillkor som specificeras i givna tillstånd och andra bindande krav.
  • Vi ska ha medarbetare med rätt kompetens som genom ett stort engagemang för miljön och miljöfrågor bidrar till att utveckla och ständigt förbättra vår verksamhet.
  • Vi ska bedriva en verksamhet som begränsar och förebygger en negativ påverkan och samtidigt bidrar med positiva åtgärder för människa, miljö och samhälle. Det gör vi genom att producera och leverera våra produkter och tjänster med fokus på resurseffektivitet, modern teknik och ett riskbaserat förhållningssätt.
  • Vi ska ha en nära dialog och samverkan med våra kunder, leverantörer, entreprenörer och andra viktiga intressenter för att utveckla och ständigt förbättra vår verksamhet.
  • Vi ska tydligt klargöra våra miljökrav på våra leverantörer och entreprenörer, liksom våra förväntningar på att de arbetar med miljöfrågor i sina verksamheter.
  • Vi ska anskaffa all virkesråvara på ett ansvarsfullt sätt och är vår råvara är certifierad enligt kraven i FSC och PEFC för spårbarhet och kontroll av ursprung.
  • Vi ska aktivt verka för ett ansvarsfullt skogsbruk inom hela vårt verksamhetsområde. När vi utför åtgärder hos privata skogsägare strävar vi efter att ta samma hänsyn som vi tar i vår egen skog.
  • Vi ska utvärdera påverkan på människa, miljö och samhälle vid större förändringar i vår verksamhet.  

Sundsvall, augusti 2023

Jonas Mårtensson
affärsområdeschef Skog