Återställa våtmarker

Våtmarker, som till exempel myrar, mossar och rikkärr, fungerar som naturens eget reningsfilter och fyller därför en viktig funktion. Vår ambition är att öka våra insatser för att återväta våtmarker och på så vis gynna biologisk mångfald, minska utsläpp av klimatgaser och öka våtmarkernas buffrande förmåga att behålla vattnet i landskapet.

restaurerad myr

Genom att restaurera våtmarker och lägga igen diken hjälper vi till att återskapa myrens naturliga hydrologi. Det betyder att myren blir blötare, och vattnet stannar kvar och renas i våtmarken under en längre tid. En våtmark fångar upp och binder näringsämnen och tungmetaller från omgivande mark. På så vis får vattendragen bättre kvalitet och jämnare flöden.

Stor klimatnytta

En dikad myr avger koldioxid när organiskt material börjar brytas ner i kontakt med syre, men när grundvattnet stiger avtar detta. Samtidigt ökar avgivningen av metangas, men klimatnyttan är totalt sett positiv av att återväta våtmarker. Återvätning av näringsrika våtmarker har särskilt stor klimatnytta.

Återställda våtmarker är också en värdefull naturtyp för många djur, som till exempel vadarfåglar, groddjur och insekter, liksom växter som trivs bäst i eller nära vatten. 

Under 1900-talet dikades många våtmarker och torvmarker ur för att höja skogsproduktionen och skapa mer odlingsbar mark för jordbruk. Det har torkat ut våtmarker och torvmarker och försämrat livsmiljön för många arter som är beroende av blöta marker för sin långsiktiga överlevnad. Dessutom har det lett till ett ökat utsläpp av koldioxidutsläpp när syre bryter ner torven, vilket är negativt för klimatet. Det har också gjort att våtmarkernas förmåga att behålla vatten i landskapet har minskat. Våtmarker buffrar såväl mot torka som översvämningar.

Öka våra insatser 

Vi har flera projekt för att återställa våtmarker till de myrar som de en gång var. Vår målsättning är att både driva egna restaureringar och vara markvärd.

Vi ska:

  • Initiera och planera för genomförande av egna våtmarksrestaureringar med i genomsnitt minst tre per år fram till 2023. Därefter ska målet ses över närmare där ambitionen kan vara att öka de årliga insatserna.
  • Samarbeta som markvärd för våtmarksrestaurering, där andra aktörer finansierar, planerar och genomför åtgärder.

Alla våtmarksrestaureringar anses vara positiva för miljökvalitetsmålen Myllrande våtmarker, Levande sjöar och vattendrag och Begränsad klimatpåverkan.

LONA -bidrag

De flesta av våra våtmarksrestaureringar är gjorda med LONA-bidrag. Den lokala naturvårdssatsningen, LONA, är ett bidrag som ska stimulera långsiktiga naturvårdsengagemang. Bidraget LONA våtmark kan ge bidrag med upp till 90 procent av kostnaden. Det är kommunerna som ansöker om LONA-bidrag, men sedan kan olika lokala aktörer, som SCA, initiera olika projekt.

Exempel på våtmarksrestaureringar

Här listar vi några av alla de våtmarker vi har återställt de senaste åren.

Storflon

Myren Småmyrorna

Småmyrorna

Stentjärnsmyrorna