SCA restaurerar stort våtmarksområde – med bidrag från stallpelletskunder

  • Nyhet
  • Skog
  • Förnybar energi
  • Hållbarhet

SCA har genomfört restaureringsåtgärder för Stentjärnsmyren i Medelpad så att den åter får bli en blöt våtmark. Arbetet sker i samverkan med BirdLife Medelpad som inventerar fågellivet i området. Dessutom är SCAs stallpelletskunder med och bidrar.

Stentjärnsmyren är ett cirka 250 hektar stort våtmarksområde nära Laxsjön i nordöstra Medelpad. Området, som under vårvintern är ett mycket populärt besöksmål för längdskidåkare, dikades på 1930-talet, vilket har torkat ut myren och påverkat fågellivet negativt. Tallplantor har också lyckats etablera sig på stora delar av myren. Men nu ska myren åter få bli den blöta våtmark som den en gång har varit.

Stentjärnsmyren

Satsar på våtmarker

– I SCAs hållbarhetsarbete har vi en målsättning att satsa mer på våtmarksrestaureringar och Stentjärnsmyren har vi haft koll på ett bra tag. Efter en något långdragen tillståndsprocess fick vi i slutet av sommaren äntligen klartecken att kunna sätta igång, säger Anna Cabrajic, ekolog vid SCA.

SCA och BirdLife Medelpad har haft diskussioner, både på plats på myren och i den gemensamma samverkansgruppen, för att komma fram till vilka åtgärder som var mest lämpade och hur de skulle utföras. Under hösten har SCA genomfört grävningar och anlagt fem dämmen nedströms, vid utloppet av Stentjärnen.

Grävningar vid Stentjärnen

– Vi har även anlitat ett konsultföretag för att beräkna hur åtgärderna påverkar vattennivån, för att få bästa utfall. Dessutom har vår entreprenör tagit ner ca 100 tallar och öppnat upp mellan Stentjärnsmyren och en myr som ligger intill i sydväst, berättar Anna.

Gynna vadarfåglar och änder

Tack vare dämmena kommer vattennivån att stiga och återfukta hela myren, och öka ytan med vattenspeglar med grunt vatten.

– På det här sättet skapar vi livsmiljöer som gynnar främst vadarfåglar och änder. Och avverkningen som gjorts bidrar till att skapa öppna ytor, vilket många av fåglarna uppskattar, konstaterar Anna.

Storskrake

BirdLife Medelpad inventerade myrens fågelliv 2019 och 2020 genom sitt samarbete med SCA.

– Inventeringarna gjordes i slutet av maj. De vadarfåglar vi observerade var bland annat enkelbeckasin, gluttsnäppa, grönbena, ljungpipare, tofsvipa, trana och storspov. Av andfåglar såg vi kricka, gräsand, storskrake, kanadagås och knipa. Sedan observerades vi även dalripa, lavskrika och ett fint orrspel, berättar Bengt Allberg vid BirdLife Medelpad.

Hoppas på fler fåglar

Våren 2022 ska BirdLife Medelpad göra en ny fågelinventering.

– Förhoppningen är att det ska bli flera par/individer av de arter vi har observerat, tack vare att de öppna vattenytorna har blivit större. Det ska också bli spännande att se om det etablerar sig någon ny art. Vår bedömning är att fåglarna kommer att reagera positivt inom några få år, säger Bengt och tillägger:

– Det här är ett intressant projekt som ligger rätt i tiden. Det är viktigt att restaurera våtmarker eftersom de har en stor betydelse för den biologiska mångfalden, grundvattnet och klimatet.

Bidrag från SCA stallpellets

En del av kostnaden för restaureringen betalas av SCAs kunder som köper stallpellets. SCAs stallpellets bär nämligen Naturskyddsföreningens miljömärkning Bra Miljöval och som en del av märkningen gör SCA en årlig fondavsättning, som är baserad på mängden stallpellets som har sålts. Medlen i fonden ska nyttjas till miljöförbättrande åtgärder, framför allt att förbättra den biologiska mångfalden i skog och mark.

– Det här är det första projektet vi nyttjat Bra Miljövals fond till och det finns mer pengar att investera i nya naturvårdsprojekt framöver, säger Erika Edmark, marknadskommunikatör vid SCAs affärsområde Förnybar Energi, och avslutar:

– Det är roligt att kunna bidra till restaureringen av Stentjärnsmyren, som är ett så populärt område, tillsammans med SCA Skog och BirdLife Medelpad.

Foto: Mikael Eliasson (restaureringsbilder) och Leif Strandberg (storskrake)