Illustration över bioraffinaderiet som Biorefinery Östrand vill bygga.

Samråd avseende ny kraftledning

Östrands Elnät AB avser att ansöka om nätkoncession för linje (tillstånd) för kraftledningar mellan station Bandsjön och Östrand i Timrå, Timrå kommun, Västernorrlands län. Ledningsåtgärden påkallas av att Biorefinery Östrand avser bygga ett nytt bioraffinaderi i anslutning till SCA Östrands massabruk i Timrå, där verksamheten kommer att vara i behov av elkraft.

Ledningsåtgärden kräver tillstånd, så kallad nätkoncession för linje. Som ett led i framtagandet av tillståndsansökan inbjuder härmed Östrand Elnät AB till kombinerat avgränsnings- och undersökningssamråd enligt miljöbalken 6 kap. 23–25 §§. Samrådet genomförs med Länsstyrelsen i Västernorrland, Timrå och Sundsvalls kommuner, övriga myndigheter samt enskilda och allmänhet som kan tänkas bli särskilt berörda av verksamheten.

Samrådet genomförs skriftligt men vi erbjuder berörda, som så önskar, att träffa oss för att diskutera projektet. Östrands Elnät har gett konsultföretaget AFRY i uppdrag att genomföra samråd samt upprätta erforderliga ansökningshandlingar.

Läs mer i samrådsunderlaget.

Läs också: Kompletterande samråd

Synpunkter

Vi välkomnar er att inkomma med synpunkter och information som är till hjälp i det fortsatta arbetet.


Era synpunkter önskar vi senast 27 oktober 2023 via:

Epost: sandra.soderlund@afry.com, eller via post:

ÅF-Industry AB

att: Sandra Söderlund,

169 99 Stockholm


Har ni frågor om projektet eller önskar beställa samrådsunderlaget är ni varmt välkomna att kontakta undertecknad eller Katrin Seuss på telefon 010-505 60 50.