En närbild på två glada människor i skogen.

Hållbar utveckling 

SCA bidrar till en hållbar utveckling i de samhällen där vi verkar. Vi skapar tusentals arbetstillfällen, bidrar till en levande landsbygd och samverkar med många intressenter för att vidareutveckla vårt hållbarhetsarbete och öka vår positiva påverkan på människor och miljö. Våra skogar ger möjlighet till rekreation och våra produkter hjälper kunder över hela världen att ställa om till ett fossilfritt samhälle.

Stödjande hållbarhetsmål och utfall 2023:

Mål: Bidra till livskraftiga lokalsamhällen. 
Utfall: 75 procent av SCAs ekonomiska värdeskapande betalades till leverantörer och anställda  främst i SCAs närområde.

Mål: Stödja civilsamhället inom idrott, kultur och andra områden.
Utfall: Centrala avtal med 168 föreningar inom idrott, kultur och hälsa.

Mål: Främja etablering och utveckling av verksamheter som skapar värde i och från  skogen.
Utfall: Exempel från år 2023 är genomförande av Forest Business Accelerator för sjunde  året i följd.

Mål: Samverka med externa intressenter inom de områden som definieras i vår  hållbarhetsplattform.
Utfall: Exempel är samarbetsprojekt för fossilfria vägtransporter i skogsbruket samt  utvärdering av skogen i Västerbotten baserat på konceptet Healthy Forest Landscape tillsammans med partners i värdekedjan.

Livskraft i norra Sverige

SCA bidrar aktivt till livskraftiga lokalsamhällen och till den regionala utvecklingen i norra Sverige, där vi har nästan all vår verksamhet. Vi gör kontinuerligt investeringar i våra industrier och sågverk så att de är konkurrenskraftiga och håller högsta klass när det gäller miljöaspekter. De senaste tio åren har SCA investerat ungefär fyra miljarder kronor per år i norra Sverige.

Rent affärsmässigt har vår verksamhet stor betydelse för norra Sverige, bland annat genom att vi:

 • erbjuder många arbetstillfällen, eftersom nästan alla våra 3 400 medarbetare bor och arbetar här. Det innebär både löneutbetalningar till de anställda och stora skatteintäkter till kommunerna.  
 • köper stora mängder tjänster från lokala entreprenörer, varav en hel del i glesbygdsområden.  
 • köper stora volymer virke från privatpersoner som äger skog här. Genom våra moderna och konkurrenskraftiga sågverk och industrier ökar vi värdet på virket från den norrländska skogen.
 • skapar förutsättningar med vår verksamhet för att handel och samhällsservice kan finnas kvar på mindre orter.
 • arbetar sedan många år med vårt koncept för entreprenörsstöd för att se till att det går bra för de avverkningsentreprenörer som arbetar åt oss över hela Norrland. Målet är att utveckla entreprenörsföretagen och öka deras lönsamhet med hjälp av rådgivning och stöd. Vi satsat också på en maskinförarutbildning i egen regi för att få fler förare och öka intresset för yrket.

Av alla SCAs utbetalningar under 2023 gick mer än hälften till mottagare i de fyra nordligaste länen i Sverige.

Containerhamn gynnar regionen

Samverkan med andra

För oss är det viktigt att utvecklas tillsammans med de samhällen vi verkar i. Därför för vi kontinuerligt en dialog och samverkan med olika intressenter. Här är några exempel på samarbeten och partnerskap:

 • Vi har möten och dialog med kommunrepresentanter, lokalbefolkning, renskötande samer och närboende kring SCAs anläggningar.
 • Vi söker samarbeten med företag som kan ta tillvara på rest- och biströmmar från vår produktion och vi hjälper också sådana företag att utvecklas.
 • Genom att aktivt stödja entreprenörskap skapar vi förutsättningar för nya bolag och arbetstillfällen att växa fram.
 • Tillsammans med IBM, RISE och Bizmaker arrangerar vi BizMaker-programmet Forest Business Accelerator. Syftet är att skapa nya affärsmöjligheter och en grönare värld genom att förena skog, digitalisering och entreprenörskap.  
 • Vi ingår i olika forsknings- och utvecklingsprogram tillsammans med universitet, forskningsinstitut och kommersiella aktörer.
 • För att utveckla vårt hållbarhetsarbete samarbetar vi med ideella organisationer, bland annat ornitologiska föreningar och lokala naturvårdsorganisationer.
 • Vi stöder Ung Företagsamhet i Norrland för att stimulera ungt entreprenörskap i skolan.
 • Tillsammans med Skogforsk, Scania och andra bolag i branschen deltar vi i ett projekt för elektrifiering av skogsbrukets vägtransporter. Målet är att 50 procent av de nya lastbilarna ska vara elbilar till 2030.*
 • För att utveckla våra mångfaldsparker har vi möten med referensgrupper. På så sätt får vi in synpunkter och förslag på skötselåtgärder, försök och annat som bidrar till att vi utvecklar parkerna och lär oss av varandra. 
 • Vi ger stöd till Rädda Barnen för projekt i utsatta områden.
 • Genom att samarbeta med olika föreningar kan vi bidra till levande lokalsamhällen, där folk trivs och har en givande fritid. Vi stöttar föreningslivet inom såväl idrott som friluftsliv och kultur.

  * Projektet är en del av REEL, ett nationellt initiativ där ledande svenska aktörer har gått samman för att accelerera omställningen till elektrifierade emissionsfria tunga transporter på våra vägar. Initiativet som leds av CLOSER delfinansieras av programmet Fordonsstrategisk forskning och innovation (FFI) genom Vinnova och Energimyndigheten. 
Renar i vinterlandskap

Urfolks rättigheter – samplanering med rennäringen

Läs mer om SCA och rennäringen här