Tillståndsprövningar och samråd

Samråd är en lagstadgad process och en viktig inledande del av arbetet med att ta fram en ansökan om tillstånd enligt miljöbalken. Här kan du se samrådsprocesser som är aktuella för SCA.

Syftet med samråd är få in underlag för att skapa en bra och relevant ansökan, med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning.

Som stöd för dialogen tar vi fram ett samrådsunderlag. Där beskrivs den planerade verksamhetens tänkta omfattning och utformning samt det aktuella utredningsområdet. I underlaget beskrivs också vilken miljöpåverkan som verksamheten kan ge upphov till.

Vi eftersträvar en öppen och givande dialog med alla parter som berörs eller kan komma att beröras av tillståndsärenden. Vi vill också ta tillvara synpunkter från myndigheter, organisationer och allmänhet i aktuell kommun.

Vi önskar att så många som möjligt tar sig tid att delta konstruktivt i våra samrådsprocesser. Det är ett viktigt stöd för att vi ska kunna skapa ett bra underlag till ansökningarna.