Naturvård i olika skalor

Här beskriver vi hur vi arbetar med naturvård i olika skalor inom SCAs två miljoner hektar produktiva skogsmark i Sverige, och hur vi sköter och fördela naturvårdsarealerna.

Sedan början av 1990-talet är naturvården allt mer prioriterad i vårt skogsbruk. Vi gör olika typer av naturvårdsåtgärder i olika geografiska skalor

  • Landskapsekologisk planering omfattar hela vårt markinnehav och är ett fundament i naturvårdsarbetet. Här kartlägger vi skogar med höga naturvärden. Dessa sätts av helt eller prioriteras för naturvårdande skötsel. Ibland kombinerar vi brukande med åtgärder som bevarar och utvecklar naturvärdena.
  • Alternativa avverkningsmetoder använder vi för områden där vi inte vill skapa hyggen, och där det är viktigt med en trädkontinuitet. 
  • Prioriterade landskap är landskap som vi har utsett för att de har höga naturvärden på landskapsnivå. Här har vi höga ambitioner i vårt naturvårdsarbete för att kunna bevara dessa naturvärden. 
  • Naturhänsyn planerar och genomför vi på samtliga avverkningstrakter. På så vis bevaras mindre ytor med höga naturvärden liksom sociala och kulturella värden. 
  • Riktade åtgärder, till exempelvis naturvårdsbränning och återställande av våtmarker, gör vi på utpekade områden där åtgärderna gynnar naturvärdena över tid.

Skötsel och fördelning av naturvårdsarealer

Frivilliga avsättningar och Kombinerade mål

FA: Frivilliga avsättningar (100 % hänsyn)

KM: Kombinerade mål (> 50 % hänsyn)

Produktion förstärkt hänsyn och Produktion generell hänsyn

PF: Produktion med förstärkt/anpassad hänsyn (15-30 % hänsyn)

PG: Produktion med generell hänsyn (~15 % hänsyn)