SCA gör åtgärder för flodpärlmusslan

  • Nyhet
  • Skog

SCA är en av flera deltagare i det omfattande vattenvårdsprojektet LIFE Revives som går ut på att återskapa bestånd av flodpärlmussla och dess livsmiljö i norra Sverige. Under året har vi tagit bort gamla trummor och ersatt dem med smarta och kostnadseffektiva valvbågar som bidrar till att återskapa en naturlig bäckbotten där fisken kan vandra, vilket gynnar musslan.

LIFE Revives- projektet pågår mellan 2021 och 2027 och drivs av Länsstyrelsen Norrbotten tillsammans med en rad olika deltagare. Projektet involverar även vattendrag i Finland och Estland. I Sverige kommer man att göra åtgärder främst inom Byske-, Pite-, Råne- och Åbyälvens Natura 2000 områden.

Flodpärlmusslan är sedan 1994 fridlyst i hela Sverige och klassas som starkt hotad i den europeiska rödlistan. Hoten mot musslan är bland annat vandringshinder för musslans värdfiskar, diken som transporterar ut sediment till vattendragen som kan kväva fiskrom och unga musslor samt fysiska förändringar av vattendragen till följd av flottningsepoken. Projektet kommer att främst gynna flodpärlmusslan och dess livsmiljö men det gör även nytta för en mångfald av vattenlevande djur och växter.

– Det känns väldigt bra att vi är med och bidrar till vatten där flodpärlmusslan och andra arter kan trivas och föröka sig, säger Andreas Jönsson, en av SCAs produktionsledare i Norrbotten.

Åtgärdar vandringshinder

Andreas har varit engagerad i två projekt under 2022. De valda bäckområdena är utpekade av länsstyrelsen som extra gynnsamma och där de borttagna vandringshindren kommer att göra stor nytta.

– Vi har hittills åtgärdat två vandringshinder i Brännmyrbäcken som hör till Piteå älvs upptagningsområde. Genom att ta bort vandringshinder och bygga rörbroar av valv i stället har vi kunnat återställa en naturlig bäckpassage under de vägarna. När fisken åter kan vandra fritt gynnas flodpärlmusslan, berättar Andreas.

Före och efter åtgärd, den nya valvbågen låter vattnet strömma fritt.

Bättre konstruktion

Tidigare grävdes det nästan alltid ner runda vägtrummor vid byggnation av skogsbilvägar och allmänna vägar, vilket har visat sig skapa vandringshinder för fiskar.
– Numera vet vi bättre, så när vi byter ut vägtrummor och anlägger nya vattenöverfarter i bäckar gör vi åtgärderna på ett sätt som gynnar naturmiljön. Vi har använt oss av en för oss relativt ny och enklare konstruktion där vi har monterat ihop ett valv av galvaniserad plåt och ställer det på fundament av armerad betong, säger Andreas.

Det finns flera fördelar med dessa valvbågar.

–  Det är en i grunden enkel och relativt kostnadseffektiv konstruktion att anlägga, den har hög beständighet med en teoretisk livslängd på runt 80 år och låga underhållskostnader. Valvbågar är därmed mycket lämpliga att använda i andra skogsbilvägsammanhang där vi ska värna vattendrag som inte har förekomst av flodpärlmussla.

Nästa år ska SCA göra åtgärder i Råne älvs avrinningsområde inom LIFE Revives-projektet.

Foto: Andreas Jönsson

FAKTA: Detta görs inom LIFE Revives

För att förbättra de ekologiska förhållandena kommer åtgärder att genomföras i nära 70 vattendrag. I dessa vattendrag finns cirka 7 procent av bestånden av flodpärlmussla i Sverige, Finland och Estland. Totalt omfattar projektet 14 avrinningsområden med 69 vattendrag. Av dessa finns 36 i norra Sverige, 32 i norra och västra Finland och ett i Estland.

I norra Sverige handlar det om att:

  • åtgärda cirka 40 dammar och vägtrummor
  • åtgärda 80 diken
  • åtgärda 40 kilometer strömsträcka i 8 vattendrag
  • skapa minst 160 lekbottnar för lax och öring

Läs mer om projektet på projekthemsidan