Alternativa åtgärder i fokus på möte i Njurundakusten

  • Nyhet
  • Skog

Referensgruppmötet i Njurundakustens mångfaldspark lockade flera olika intressenter. Under dagen diskuterades bland annat hyggesfritt skogsbruk i anslutning till SCAs skogsstig. – Det var en bra uppslutning och jag uppskattar mixen mellan myndigheter och ideell naturvård, sa Gustaf Nilsson, naturvårdsspecialist vid SCA och ansvarig för parken.

De gråa höstmolnen hängde tungt över himlen när gruppen samlades på Galtström i slutet av oktober, men det var inget som påverkade engagemanget i referensgruppen. Deltagarna kom från Destination Galtström, Länsstyrelsen Västernorrland, Skogsstyrelsen, BirdLife Medelpad, Botaniska föreningen i Medelpad, Njurunda OK, Friluftsfrämjandet Njurunda och Naturskyddsföreningen i Sundsvall. Några av deltagarna har även boenden i området och representerade då även de närboende.

Njurundakustens mångfaldspark omfattar 2 300 hektar och utgör ett långsträckt och bitvis smalt område längs med södra Medelpads kust. Parkens olika miljöer är uppskattade av många besökare och inom parkområdet finns flera sommarstugeområden.

Prova hyggesfria metoder

Referensmötets första stopp var vid den skogskoja med tillhörande kolmila som ligger vid Galtströms skogsstig och barnstig, som SCA ansvarar för.

Diskussion i Njurundakusten

– Längs stigen finns flera bestånd med välskött, genomgallrad tallskog. I och med den fina skogsstigen och läget i mångfaldsparken, så tänkte jag att vi skulle kunna bedriva ett hyggesfritt skogsbruk där vi bevarar skogskänslan. Kanske kan vi prova olika alternativa metoder och passa på att informera om dem, sa Gustaf. Vad mer kan vi göra för att utveckla stigen och skogen här?

Gruppen instämde att det vore bra med alternativa skötselmetoder, och att hyggen inte kändes bra. Därefter beskrev Gustaf metoder som luckhuggning, överhållna skärmar och plockhuggning och förklarade även att där SCA tar ut virke ska man sedan satsa på naturlig föryngring.

– Det är bra att bevara skogskänslan och en variation av träd är bra, konstaterade gruppen.

Länsstyrelsen undrade om SCA hade funderat på bränning i området, men Gustaf menade att det inte var aktuellt för detta område, eftersom det är svårt att bränna och det finns mer prioriterade områden med högre naturvärden.

Det kom också en fråga om att SCA skulle kunna ha djur på bete i skogen, vilket Gustaf menade var en intressant idé, men kanske inte så lätt att genomföra.

Spännande stigar

Njurunda friluftsfrämjande passade på att berätta om Botnialeden som de arbetar med att ta fram på som ideellt arbete. Leden är fem mil lång och går mellan Galtström och Södra berget. Länsstyrelsen berättade sedan att de rustar upp rastplatsen vid Långören med bland annat ett dass. Rastplatsen ligger på vägen till SCAs och BirdLife Medelpads fågelspanarstig, som ingår i parken och som är mycket välbesökt.

Gruppen hann också med att gå barnstigen, som fick mycket beröm av alla. Man uppskattade informationsskyltarna som vänder sig till barn och de många spännande saker som går att upptäcka längs med stigen.

Avverkning som gynnar lövträd

Efter lunchen förflyttade gruppen sig till Pråmviken för att tittat på en drygt sju hektar stor avverkning där SCA under vintern 2021-2022 tog bort stora granar till förmån för lövträd och äldre tallar.

– Vad säger ni? Blev detta som målbilden var tänkt, med ett mer ljust, öppet lövdominerat bestånd med grova lövträd och gammeltallar, undrade Gustaf.

– Jo, det blev det nog, men kanske hade man kunnat lämna en del gran. Inte minst för fågellivets skull, kommenterade BirdLife Medelpad. Fast när slyn växer upp kommer den att ge skydd och mat åt fåglar.

– Ibland kan det vara bra att vara lite försiktig med uttaget av gran och inte bara tänka ”gransanering”, sa en annan deltagare. Men man får lyfta blicken och tänka långsiktigt, granen lär vandra in här igen så småningom.

Katning för död ved

Sista stoppet för mötet var i en hällmarksskog med äldre tallar. Här har SCA låtit kata och ringbarka en del av tallarna, för att skapa död ved.

– Död ved är en bristvara, men mycket viktig för den biologiska mångfalden. Förr brann skogen mer ofta vilket gav mycket död ved, men numera får vi hjälpa naturen på traven och skapa död ved som påminner om den ved som en skogsbrand ger, förklarade Gustaf och fortsatte:
– Här har vår entreprenör PH Skogstjänst gjort ett mycket bra jobb. Dom har även lagt omkull några tallar, så att de vilar på stubben och kronan på en öppen yta. På så vis blir veden solbelysta och upphöjda, vilket vissa insekter gillar. Fast det kommer ju att dröja länge innan vi se några effekter av åtgärderna.

Gruppen nickade instämmande.
– Här odlas naturvård, sa länsstyrelsens representant.
– Det är positivt att SCA försöker och provar sig fram med olika metoder. Och ska man arbeta med snabba resultat så ska man inte jobba med skog, konstaterade gruppen.

Gustaf var nöjd med årets referensgruppmöte.

– Det blev en bra dag med många inspel. Njurundakusten är ju en välbesök park där det också finns många boende och det är viktigt att få höra vad våra intressenter tycker.