Fakta och projektering

Vindkraft är förnybar och är ett av de bästa miljövalen för att utvinna energi. Ett vindkraftverk på 6 MW i bra vindläge kan cirka producera 18 000 MWh per år. Det motsvarar behovet för 900 eluppvärmda villor som har en elförbrukning på 20 000 KWh/år eller en årsförbrukning av 7500 eldrivna personbilar med en årsförbrukning på cirka 2400 kWh/år.

Så blir vindens rörelser el

Luften i vår atmosfär rör sig på grund av skillnader i lufttryck. Luftflödet kallar vi vind och den rör sig i olika mönster såsom i virvlar eller vertikalt. Desto större tryckskillnaderna desto mer blåser det.

Orsaken till tryckskillnaderna är i huvudsak att solinstrålningen varierar mellan olika ställen på jordytan. Uppvärmd luft är lättare än kall luft och därför stiger den varma luften. Vinden passerar vindkraftverkens rotorblad (vingar) och får dem att rotera.

En generator omvandlar rotationen till el. Generatorn sitter högst uppe i vindkraftverkets torn och gör om kraften till el.

Ett vindkraftverk producerar i de flesta fall el när det blåser mellan 4 m/s och till 25 m/s. Vid för höga vindstyrkor stängs kraftverket av på grund av säkerhetsskäl.

Ett modernt vindkraftverk kan ta tillvara upp till cirka 45 % av vindens energi beroende på vindhastigheten. Desto högre upp i luften man kommer desto mindre turbulent är luften. Det är den ostörda luften som ger bäst produktionseffektivitet. Därför har verken blivit högre med åren och därmed också rotorbladen längre. Torn så höga som 165 m har utvecklats och rotorbladens längd kan vara upp till 83 m.

I Sverige blåser det vanligtvis minst under maj - augusti och mest under oktober-mars*, då elbehovet är som störst.

* Källa SMHI

Så fungerar ett vindenergisystem

Vindkraft är förnybar. Vindkraft på land är det billigaste sättet att producera el i större skala. Den producerade förnybara elen kompenserar snabbt de fossila utsläppen från bygget.

Så fungerar ett vindenergisystem

Projektering av vindkraft

Projektering

Vindkraftprojektering och ansökan om miljötillstånd är en lång process som kan ta upp till 10 år.

Flera olika aspekter analyseras under projekteringsfasen t.ex. en analys av ljud och skuggor, miljöpåverkan för djur och natur, vindhastigheten, möjligheter till nätanslutning eller en optimal placering av turbinerna. Innan en projektansökan kan lämnas in till ansvarig prövningsmyndighet behöver bland annat berörda myndigheter och intressenter kontakts, ett lagstadgat samråd genomföras och en miljökonsekvensbeskrivning upprättas.

När nödvändiga tillstånd vunnit laga kraft påbörjar processen att förverkliga den tillståndsgivna parken. Ett byggbeslut kan fattas när finansiering av projektet är säkrat.

Byggnation

Under byggnationen stöttar SCA projektbolaget med information och kompetens för att koordinera skogsbruket och byggnationen. Byggfasen omfattar många moment såsom geotekniska undersökningar, avverkning av området vid behov, anläggande av infrastruktur som fundament, vägar och kranplaner, etablering av verk samt byggnation av nätanslutningen innan vindparken slutligen producerar el.

Drift

När byggnationen är avslutad överlämnas parken till driftorganisationen som sköter driften av vindparken under dess livslängd och genomför t.ex. service och underhåll. SCA äger i dagsläget inga egna vindparker men har kontakt med samtliga vindparker på SCA-mark för att kunna koordinera skogsbruket med arbeten som planeras inom vindparken. Samtidig är SCA ansvarig entreprenör för underhåll av vägsystemet inom vissa vindparker och bidra med kompetens i konsultuppdrag.

Mer information finns tillgänglig hos Energimyndigheten.

Livscykel

Livscykel vindkraftpark