Tillståndsprövningar och samråd

Samråd är en lagstadgad process och är en viktig inledande del av arbetet med att ta fram en ansökan om tillstånd enligt miljöbalken. Samråd ska ske i god tid innan en ansökan lämnas in till den myndighet som ska pröva ansökan enligt miljöbalken, i syfte att uppnå en bra och relevant utformning av denna med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning.

Ett samrådsunderlag tas fram som stöd för dialogen, som bland annat beskriver den planerade verksamhetens tänkta omfattning och utformning samt aktuella utredningsområden. Det beskriver också vilken miljöpåverkan som verksamheten kan ge upphov till.

SCA eftersträvar en öppen och givande dialog med alla parter som berörs eller kan komma att beröras av tillståndsärenden. SCA vill också tillvarata synpunkter från myndigheter, organisationer och allmänhet i aktuell kommun.

SCA önskar att så många som möjligt tar sig tiden att konstruktivt delta i företagets samrådsprocesser och på så sätt bidra till att skapa ett bra underlag till framtagandet av ansökningar. 

Samråd avseende ny kraftledning mellan Bandsjön och Östrand, i Sundsvall och Timrå kommuner

Läs mer i samrådsunderlaget

Samrådsprocess för sågverksexpansion i Rundvik

Läs mer i samrådsunderlaget

Samrådsprocess för landbyggnad och farledsmuddring SCA Munksund

Läs mer i samrådsunderlaget