Njurundakustens mångfaldspark

I Njurundakustens mångfaldspark i Medelpad får du uppleva en lång oexploaterad kuststräcka med laguner, blomsterrika strandängar, tallskogar, alkärr och klapperfält. Parken har gott om kulturhistoriska värden, bland annat Löruddens fiskeläge och Galtströms järnbruk.

Strandäng

Njurundakustens mångfaldspark omfattar 2 300 hektar och utgör ett långsträckt och bitvis smalt område längs med södra Medelpads kust. Parken börjar vid Junibosand i norr och sträcker sig förbi Lörudden och Galtström i söder ända till Oxsand vid gränsen till Hälsingland. Parken angränsar till två marina naturreservatet: Salen, och Långören.

Kustnära landskap

Landskapet i mångfaldsparken präglas till stor del av en lång oexploaterad kuststräcka med flacka klippor och stora inslag av block och klappersten. Landhöjningen i området har fört med sig att många havsvikar snörts av och omvandlats till sötvattenmiljöer. Fler vikar håller på att snöras av och är i dag så kallade laguner. Här finns även blomsterrika strandängar, tallskogar, våtmarker, alkärr och klapperfält.

Stora delar av skogarna i parken är kraftigt påverkade av människan eftersom människor har bott och brukat skogen här under en lång tid. Dessutom har delar av parken drabbats hårt av olika stormar som orsakat omfattande vindfällen.

Inom parken finns en värdefull flora och här finns också ett rikt fågelliv, tack vare att det finns flera grunda vikar och öar som utgör viktiga rast- och häckningsplatser. Här trivs även djur som stor och liten vattensalamander, snok, havsörn, grodor och paddor.

I parken finns det gott om kulturhistoriska värden, som hällristningar och en gammal stenlayrint. Här finns även Löruddens fiskeläge och Galtströms järnbruk.

Parken i siffror

  • 2 300 hektar totalt
  • 1 711 hektar är produktiv skogsmark
  • 1 036 hektar ska skötas för att bevara eller utveckla naturvärden
  • Trädslagsbladning: 43 % gran, 48 % tall, 8 % lövträd och 1 % contortatall
  • 8 % av skogarna har höga naturvärden
  • 5 % av skogarna har en medelålder på över 90 år
Njurundakustens mångfaldspark

Se och göra

Vandra

Barnstigen i Galtström

Broschyr om Njurundakusten

Läs broschyren

Veteranisering hjälper hotade arter

Läs mer

Hitta hit