Acceptperioden på kinesiska företaget Vinda startar idag

  • Pressmeddelande

Idag distribueras och publiceras det kompletta prospektet för SCAs offentliga kontantbud på det kinesiska mjukpappersbolaget Vinda. I samband med detta startar acceptperioden för Vindas aktieägare.

SCA offentliggjorde den 9 september 2013 att företaget planerar att lägga ett kontantbud på Vinda.

För mer detaljer läs det gemensamma offentliggörandet som följer nedan. Det engelskspråkiga prospektet finns tillgängligt på SCAs hemsida, www.sca.com/ir.

Stockholm, 7 oktober 2013

---------------------------------

Detta pressmeddelande är en inofficiell översättning av ett pressmeddelande på engelska. Vid eventuell avvikelse mellan språkversionerna ska den engelskspråkiga originalversionen äga företräde.

Detta pressmeddelande lämnas endast i informationssyfte och utgör inte en inbjudan eller ett erbjudande att förvärva, köpa eller teckna värdepapper i Vinda och det ska inte heller ske någon försäljning, något köp eller någon teckning av värdepapper i Vinda i någon jurisdiktion där ett sådant erbjudande, uppmaning eller försäljning skulle vara olaglig(t) utan att ett registreringsdokument ges in eller att det finns ett tillämpligt undantag eller någon annan möjlighet att avstå från ett sådant registreringsdokument. Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras till någon jurisdiktion där detta skulle strida mot de tillämpliga reglerna i den aktuella jurisdiktionen.

SCA Group Holding BV(Instiftat i Nederländerna med begränsat ansvar) Vinda International Holdings Limited(Instiftat på Caymanöarna med begränsat ansvar)(Aktiekod: 3331)

GEMENSAMT OFFENTLIGGÖRANDE

AVSÄNDANDE AV DET SAMMANSTÄLLDA ERBJUDANDE- OCH SVARSDOKUMENTET

I ANLEDNING AV
DET FRIVILLIGA OCH VILLKORADE KONTANTERBJUDANDET PÅ
VINDA INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

Finansiell Rådgivare tillSCA Group Holding BV Gemensam Finansiell Rådgivare tillVinda International Holdings Limited
Oberoende Finansiell Rådgivare till det Oberoende Styrelseutskottet
      

INTRODUKTION

Hänvisning görs till (i) de gemensamma pressmeddelandena från SCA Group Holding BV (”Budgivaren”) och Vinda International Holdings Limited (”Vinda”) den 9 september 2013 och den 30 september 2013 i anledning av det frivilliga och villkorade kontanterbjudandet på Vinda lämnat av J.P. Morgan, för och på Budgivarens vägnar och (ii) det sammanställda erbjudande- och svarsdokumentet (det ”Sammanställda Dokumentet”) gemensamt offentliggjort av Budgivaren och Vinda den 7 oktober 2013 i anledning av Erbjudandena. Om inte annat anges ska de definierade begreppen som används häri ha motsvarande innebörd som de som definieras i det Sammanställda Dokumentet.

AVSÄNDANDE AV DET SAMMANSTÄLLDA DOKUMENTET

Det Sammanställda Dokumentet, innehållande bland annat (i) den förväntade tidplanen för Erbjudandena; (ii) ett brev från J.P. Morgan; (iii) ett brev från Vinda-styrelsen; (iv) ett brev från det Oberoende Styrelseutskottet och (v) ett rådgivningsbrev från Somerley, den Oberoende Finansiella Rådgivaren till det Oberoende Styrelseutskottet, har måndagen den
7 oktober 2013, tillsammans med acceptformulär, avsänts till de Oberoende Aktieägarna och Optionsinnehavarna i enlighet med Takeover-reglerna i Hong Kong.

Oberoende Aktieägare och Optionsinnehavare rekommenderas starkt att läsa det Sammanställda Dokumentet noggrant, inklusive brevet från det Oberoende Styrelseutskottet och rådet från Somerley, innan de bestämmer sig för om de ska acceptera Erbjudandena eller inte.

VARNING: Oberoende Aktieägare, Optionsinnehavare och/eller potentiella investerare i Vinda ska notera att Aktieerbjudandet är föremål för uppfyllandet av eller frånfallandet från (i förekommande fall) Villkoren, och att Optionserbjudandet är föremål för och villkorat av att Aktieerbjudandet blir eller förklaras ovillkorat i alla avseenden. Följaktligen kan Erbjudandena antingen bli eller inte bli ovillkorade. Oberoende Aktieägare, Optionsinnehavare och/eller potentiella investerare i Vinda ska därför iaktta försiktighet vid handel i värdepapperna i Vinda (innefattande Aktierna och optioner eller rättigheter förenade med dem). Personer som är osäkra gällande de åtgärder som de bör vidta ska rådgöra med sina licensierade värdepappersmäklare eller registrerade värdepappersinstitutioner, banktjänstemän, jurister, revisorer eller andra yrkesmässiga rådgivare.

Om acceptgraden för Aktieerbjudandet når den föreskrivna nivå som krävs för tvångsinlösen enligt Caymanöarnas bolagslag och kraven i Regel 2.11 i
Takeover-reglerna är uppfyllda och Budgivaren utnyttjar sin rätt till tvångsinlösen avseende Vinda, kommer handeln i Aktierna att stoppas från Slutdagen till dess att Aktierna avnoteras från Börsen enligt regel 6.15 i Noteringsreglerna.

Erbjudandena kommer att vara öppna för accept från och med måndag den 7 oktober 2013 och den senaste tidpunkten och datumet för accept av Erbjudandena är klockan 16.00 HKT måndag den 28 oktober 2013.

FÖRVÄNTAD TIDPLAN

En förväntad tidplan för Erbjudandena följer nedan:

Datum för avsändande av det Sammanställda Dokumentet................ måndag, 7 oktober 2013

Datum för öppnande av Aktieerbjudandet

och Optionserbjudandet ...................................................................... måndag, 7 oktober 2013

Första Slutdagen (Not 1) .................................................................... måndag, 28 oktober 2013

Senaste tidpunkt och datum för accept av
Aktie- och Optionserbjudandet
på första Slutdagen (Not 1 och 2)............................... 16.00 HKT på måndag, 28 oktober 2013

Offentliggörande av resultat av Aktie- och
Optionserbjudandet på Börsens hemsida
på första Slutdagen............................................... vid 19.00 HKT på måndag, 28 oktober 2013

Sista datum för betalningsförsändelse till
de Oberoende Aktieägarna och Optionsinnehavarna i anledning av
giltiga accepter mottagna på första Slutdagen,
under antagande att Aktie- och Optionserbjudandet blir eller
förklaras ovillkorade på sådant datum (Not 3)................................... onsdag, 6 november 2013

Sista tidpunkt och datum då Aktieerbjudandet
kan bli eller förklaras ovillkorat
vad gäller accepter (Not 4)........................................... 19.00 HKT på fredag, 6 december 2013

Sista tidpunkt och datum då Aktie- och Optionserbjudandet
kan bli eller förklaras ovillkorat
i alla avseenden.......................................................... 19.00 HKT på fredag, 27 december 2013

Noter:

  1. I enlighet med Takeover-reglerna måste Erbjudandena inledningsvis vara öppna för accept i minst 21 dagar efter det datum då det Sammanställda Dokumentet offentliggjordes. Accepttiden för Erbjudandena kommer att avslutas kl. 16.00 HKT på måndag den 28 oktober 2013 om inte Budgivaren ändrar eller förlänger Erbjudandena i enlighet med Takeover-reglerna. Enligt Takeover-reglerna har Budgivaren rätt att förlänga Erbjudandena till ett datum som den bestämmer i enlighet med Takeover-reglerna (eller som är tillåtet av Direktören i enlighet med Takeover-reglerna). Budgivaren kommer att offentliggöra ett pressmeddelande i händelse av någon förlängning av Erbjudandena, vilket antingen kommer att ange en efterföljande Slutdag eller, om Aktieerbjudandet vid den tidpunkten är ovillkorat vad gäller accepter, ett uttalande att Erbjudandena kommer att fortsätta vara öppna tills vidare. I det senare fallet måste en skriftlig kungörelse utfärdas till de(n) Oberoende Aktieägare(n) och Optionsinnehavare(n) som inte har accepterat Aktie- respektive Optionserbjudandet minst 14 dagar innan dess att Aktie- och Optionserbjudandet avslutas.
  2. Ägaren till Erbjudandeaktie(r) som innehar sina Erbjudandeaktie(r) direkt i CCASS som en investerare (Eng. investor participant) eller indirekt via en mäklare eller förvaltare (Eng. broker or custodian participant) ska iaktta tidskraven (angivna i Bilaga 1 till det Sammanställda Dokumentet) för instruktioner som ska ges till CCASS i enlighet med CCASS:s Allmänna Bestämmelser (Eng: General Rules) och CCASS:s Driftsregler (Eng. Operation Procedures).

Accepter av Erbjudandena är oåterkalleliga och kan inte dras tillbaka, förutom i de fall som anges i avsnittet med rubriken ”Rätt till Återkallelse” i Bilaga 1 till det Sammanställda Dokumentet.

  1. Betalningsförsändelser med anledning av den betalbara ersättningen för Erbjudandeaktie(r) som erbjuds genom Aktieerbjudandet kommer att avsändas per post till de(n) Oberoende Aktieägare(n) som accepterar Aktieerbjudandet så snart som möjligt, men under alla omständigheter inom sju Bankdagar från det senaste datum då Registratorn mottog samtliga relevanta dokument, för att lämna fullständig och giltig accept i enlighet med Aktieerbjudandet, och datumet då Erbjudandena blir eller förklaras ovillkorade i alla avseenden.

Betalningsförsändelse med anledning den betalbara ersättningen för Optioner(na) som erbjuds genom Optionserbjudandet kommer att avsändas per post till Vindas kontor i Hong Kong, Room 506, Tower 1, South Seas Centre, 75 Mody Road, Tsimshatsui East, Kowloon, Hong Kong för upphämtande av de Optionsinnehavare som accepterar Optionserbjudandet så snart som möjligt, men under alla omständigheter inom sju Bankdagar från det senaste datum då Registratorn mottog samtliga relevanta dokument, för att lämna fullständig och giltig accept i enlighet med Optionserbjudandet, och datumet då Erbjudandena blir eller förklars ovillkorade i alla avseenden.

  1. När Aktie- och Optionserbjudandet enligt Takeover-reglerna blir eller förklaras ovillkorade i alla avseenden måste en skriftlig kungörelse utfärdas till de(n) Oberoende Aktieägare(n) och Optionsinnehavare(n) som inte har accepterat Aktie- respektive Optionserbjudandet minst 14 dagar innan dess att Aktie- och Optionserbjudandet avslutas. I enlighet med Takeover-reglerna kan Aktieerbjudandet inte bli eller förklaras ovillkorat, med undantag för godkännande av Direktören, i förhållande till accepter, efter kl. 19.00 HKT på den 60:e dagen efter det datum då det Sammanställda Dokumentet offentliggörs. Om inte Aktieerbjudandet tidigare blivit ovillkorat i förhållande till accepter, kommer Aktie- och Optionserbjudandet följaktligen att förfalla efter kl. 19.00 HKT på fredag den 6 december 2013 om de inte förlängs med Direktörens godkännande. Om Aktieerbjudandet blir eller förklaras ovillkorat i förhållande till accepter kan Budgivaren förklara Aktie- och Optionserbjudandet öppna för accepter (i) upp till det datum som är fyra (4) månader från den dag då det Sammanställda Dokumentet offentliggörs, eller (ii) om Budgivaren vid den tidpunkten är berättigad till tvångsinlösen, till det senare datum då Budgivaren väljer att avsluta Aktie- och Optionserbjudandet i enlighet med Takeover-reglerna. Optionserbjudandet är villkorat av att Aktieerbjudandet blir eller förklaras ovillkorat i alla avseenden och kommer fortsätta vara öppet så länge som Aktieerbjudandet forsätter vara öppet för accepter.

Samtliga tid- och datumhänvisningar som återfinns i det Sammanställda Dokumentet och de medföljande Acceptsedlarna anges med lokala tider och datum i Hong Kong.

VIKTIGT

Oberoende Aktieägare, Optionsinnehavare och potentiella investerare i Vinda ska iaktta försiktighet vid handeln i värdepappren i Vinda (innefattande Aktierna och optioner eller rättigheter förenade med dem). Om de är osäkra gällande deras position ska de rådgöra med sina yrkesmässiga rådgivare. Budgivaren och Vinda påminner sina respektive närstående om handelsbegränsningarna i enlighet med Takeover-reglerna och att redovisa sina tillåtna affärer, om några, av samtliga värdepapper i Vinda.

På uppdrag av styrelsen förSCA Group Holding BVJan Torsten FRIMANStyrelseledamot På uppdrag av styrelsen förVinda International Holdings LimitedZHANG Dong FangStyrelseledamot

Hong Kong, 7 oktober 2013

Vid tidpunkten för detta offentliggörande består Styrelsen av arbetande Styrelseledamöter, Li Chao Wang, YU Yi Fang, ZHANG Dong Fang och Dong Yi Ping, icke arbetande styrelseledamöter; Johann Christoph MICHALSKI, Ulf Olof Lennart SÖDERSTRÖM och CHIU Bun (suppleant för Johann Christoph MICHALSKI och Ulf Olof Lennart SÖDERSTRÖM) och oberoende styrelseledamöter, CAO ZHEN LEI, KAM Robert, HUI Chin Tong Godfrey och TSUI King Fai.

Vid tidpunkten för detta offentliggörande består Budgivarens styrelse av Jan Torsten FRIMAN, Jan Lennart PERSSON, Iman DAMSTÉ William Andrew VERMIE, Mukundkumar Ambalal AMIN och Duncan John PARSONS.

Alla Styrelsemedlemmar tar gemensamt och var för sig fullt ansvar för riktigheten i informationen i detta offentliggörande (bortsett från information gällande Budgivaren och parter som agerar i samförstånd med denna) och bekräftar, efter att ha gjort alla rimliga efterfrågningar, att såvitt de vet, har de uttryckta åsikterna i detta offentliggörande nåtts (bortsett de som uttryckts av Budgivaren och parter som agerar i samförstånd med denna) efter grundligt och noggrant övervägande och att det inte finns några andra omständigheter som inte innefattas av detta offentliggörande och vars utelämnande skulle göra något uttalande i detta offentliggörande vilseledande.

Budgivarens styrelsemedlemmar tar gemensamt och var för sig fullt ansvar för riktigheten i informationen i detta offentliggörande (bortsett från information gällande Vinda-koncernen) och bekräftar, efter att ha gjort alla rimliga efterfrågningar, att såvitt de vet, har de uttryckta åsikterna i detta offentliggörande (bortsett från de som uttrycks av Vinda-koncernen) nåtts efter grundligt och noggrant övervägande och att det inte finns några andra omständigheter, som inte innefattas av detta offentliggörande och vars utelämnande skulle göra något uttalande i detta offentliggörande vilseledande.

För ytterligare information, kontakta:
Johan Karlsson, chef investerarrelationer, +46 8 788 51 30
Boo Ehlin, chef medierelationer, +46 8 788 51 36