Lönsamhetsfokus vid SCAs kapitalmarknadsdag

  • Regulatoriskt pressmeddelande

Idag håller hygien- och skogsföretaget SCA kapitalmarknadsdag i Stockholm. Koncernens övergripande finansiella mål och strategi ligger fast, med fokus på effektivitet, innovation, tillväxt och hållbarhet. Målet för avkastning på sysselsatt kapital för Mjukpapper och Skogsindustriprodukter ändras. Under de gångna åren har SCA genomfört hygienförvärv och försäljning av bland annat förpacknings-verksamheten. För att ytterligare stärka lönsamheten inleds aktiviteter inom hygienverksamheten för minskade kostnader och förbättrad produktivitet.

SCA genomgår en stor förändring och omstrukturering och behåller de koncernövergripande finansiella målen; 13 procent avkastning på sysselsatt kapital (ROCE) över en konjunkturcykel, skuldsättningsgrad 0,70 och skuldbetalningsförmåga 35 procent. Utdelningspolicyn är en tredjedel av rörelsens kassaflöde. ROCE-målet för Mjukpapper ändras från 13 till 15 procent och för Skogsindustriprodukter från 11 procent till att vara i den övre kvartilen i branschen.

Integrationen av Georgia-Pacifics europeiska mjukpappersverksamhet löper i linje med, eller något bättre än plan och förväntas ge 125 MEUR i årliga kostnadssynergier, med full effekt efter tre år.

– Vårt effektiviseringsprogram från 2011 går enligt plan och vi har hittills nått drygt hälften av de planerade årliga besparingarna på 80 MEUR. Ett nytt åtgärdsprogram har initierats inom hygienverksamheten för att ytterligare minska kostnaderna och öka produktiviteten. Programmet kommer att ge årliga kostnadsbesparingar på omkring 300 MEUR med full effekt 2015. Cirka 1 500 medarbetare berörs och kostnaden beräknas uppgå till omkring 100 MEUR, säger Jan Johansson, vd och koncernchef.

Under det senaste året har SCA genomfört flera stora förvärv och avyttringar, vilket stärkt företaget och fokuserat verksamheten till hygien- och skogsindustriverksamheterna. Hygienverksamheten svarar idag för 80 procent av SCAs försäljning med en tyngdpunkt på Europa men ökande exponering mot tillväxtmarknader, både genom organisk tillväxt och genom förvärv. Ökande disponibel inkomst på tillväxtmarknaderna ger fortsatt goda förutsättningar för tillväxt på hygiensidan.

– Det är glädjande med den utveckling vi ser inom innovationsarbetet i organisationen, med framgångsrika exempel som servettbehållaren Tork Xpressnap och inkontinensprodukten TENA Belt, säger Jan Johansson.

­– Vi har också tagit flera steg för att göra skogsindustriverksamheten mer fokuserad på högförädlade produkter, senast med ombyggnaden av en pappersmaskin i Ortviken och försäljningen av SCAs ägarandel i det brittiska tidningspappersbruket Aylesford. Dessutom fortsätter vi att minska våra kostnader och gör vår produktion mer miljövänlig, senast med investeringen i en biobränsleeldad mesaugn vid kraftlinerbruket i Munksund.

Stockholm den 5 november, 2012

För ytterligare information, kontakta gärna:
Johan Karlsson, chef investerarrelationer, +46 8 788 51 30
Petter Tiger, tf. presschef, +46 8 788 53 62
Joséphine Edwall-Björklund, kommunikationsdirektör, +46 8 788 52 34