Nietsak-Peltovaara mångfaldspark

I Nietsak-Peltovaara mångfaldspark i Norrbotten kan du uppleva gamla skogar och tallskog som härjats av bränder. Här finns spännande kulturvärden kopplade till såväl den samiska kulturen som till den tidiga turismen i området.

Nietsak-Peltovaara mångfaldspark omfattar 3 100 hektar. SCAs mål med parken är att bevara och förstärka natur- och kulturvärden som finns här. Vi har till exempel katat tallar i syfte att skapa död ved för att efterlikna de effekter som en skogsbrand har på träden och röjt bort träd kring en gammal tjärdal och markerat olika stigar. 

Vy över Nietsak-Peltovaara

Varierande skogar

Nietsak-Peltovaara ligger på varsin sida om väg E45 cirka en mil söder om Gällivare. Bergen Peltovaara och Akkavaara domineras av tallskogar på friska marker. Här har skogsbränder härjat flitigt och de flesta av träden i den äldre skogen är växt upp efter en brand 1848. Här finns bl a en levande tall som är över 560 år gammal.

I parken finns också yngre tall- och björkdominerade bestånd liksom gott om sumpskog. Den övervägande delen av skogen är olikåldriga barrblandskogar som påverkats av dimensionsavverkningar, det vill säga avverkningar som utfördes för länge sedan där man tog ut de grövsta träden, oftast utan efterföljande åtgärder för att få upp ny skog.

Parken hyser höga naturvärden och här finns sällsynta arter. Bland annat har man hittat dvärgbägarlav och rödbrun blekspik. Båda är lavar som knappt går att se med blotta ögat.

Parken i siffror

  • 3 100 hektar totalt
  • 1 250 hektar produktiv skogsmark, varav 300 hektar ska vara produktionsskog
  • 900 hektar ska lämnas eller skötas för att utveckla naturvärden
  • 60 % av skogarna är äldre än 120 år
Aborrträsk

Hemmanet Abborrträsk

Ett spännande besöksmål i parken är Abborrträsk, ett arendehemman från 1757 som ligger invid sjön med samma namn. 

Byggnaderna och den omgivande marken ägs sedan 1990 av Gellivare Sockens Hembygdsförening som då övertog ägandet från SCA. SCA stöttar dock med olika resurser, till exempel att ängarna kan skötas med slåtter eller laga gärdsgården runt hemmanet. 

Abborrträsk ingår i Natura 2000 som är ett nätverk av utvalda naturmiljöer, som anses vara de mest värdefulla miljöerna i Europa.

Spår av samiskt liv och kultur

Nietsak-Peltovaara har många fornlämningar som knyter an till samernas liv och kultur i området. Här finns exempelvis spår av samiska härdar, barktäkter och en samisk offerplats Nietsak är det samiska namnet på landskapet.

En gammal barktäkt

Rester av en härd

Se och göra

Vandra

Karta över stigar i mångfaldsparken

Mer om Nietsak-Peltovaara

Läs broschyren

Hitta hit