Omvandling av aktier

  • Regulatoriskt pressmeddelande

Enligt SCA:s bolagsordning har ägare till aktie av serie A rätt att begära att aktien omvandlas till aktie av serie B. Genom omvandling minskar det totala antalet röster i bolaget. När en sådan omvandling har skett har bolaget en skyldighet enligt lag att på detta sätt offentliggöra uppgifter om förändringen.

Under november månad har på aktieägares begäran 349 554 aktier av serie A omvandlats till serie B. Det totala antalet röster i bolaget uppgår därefter till 1 650 428 271. Det totala antalet registrerade aktier i bolaget uppgår till 705 110 094, varav 105 035 353 aktier av serie A och 600 074 741 aktier av serie B. Notera Informationen är sådan som SCA ska offentliggöra enligt Lag (1991:980) om handel med finansiella instrument.