SCA förvärvar mjukpappersföretaget CartoInvest

  • Regulatoriskt pressmeddelande

SCA förvärvar mjukpappersföretaget CartoInvest Med förvärvet av det italienska mjukpappersföretaget CartoInvest - idag Europas fjärde största tillverkare av mjukpapper för konsumentmarknaden - befäster SCA sin ledande ställning som leverantör av mjukpapper till den europeiska handelns egna varumärken. Med en försäljning uppgående till cirka 440 miljoner euro är CartoInvest idag Europas fjärde största tillverkare av mjukpapper för konsumentmarknaden. Genom förvärvet befäster därmed SCA sin ställning som Europas ledande producent av mjukpapper och som den ledande paneuropeiska leverantören och partner till de stora och snabbväxande dagligvaru-kedjorna. Således ökar koncernens europeiska andel av försörjningen av handelns egna varumärken (private label) från 24% till cirka 32% och inom det totala området för konsumenttissue från 20% till cirka 25%. Jämte inträdet på den italienska mjukpappersmarknaden följer nämligen med förvärvet en ökad närvaro på övriga sydeuropeiska marknader samt förbättringar av marknadspositionen i flera andra länder, däribland Frankrike, Tyskland och Storbritannien. Förvärvet skapar möjligheter för SCA att tillvarataga betydande samordningseffekter. I Italien erhåller SCA genom förvärvet en nummer tre position med 10% andel av marknaden för konsumenttissue. Kombinationen med de varumärkesprodukter koncernen redan idag saluför i landet; barnblöjor, menstruationsprodukter och lättinkontinensprodukter, ger SCA en komplett portfölj och en plattform för fortsatt tillväxt. Inriktad huvudsakligen på mjukpapper för handelns egna varumärken, uppgick CartoInvests kapacitet under 2001 till cirka 350.000 ton mjukpapper (under uppbyggnad till cirka 400.000 ton) samt 230.000 ton konverterade produkter med produktionen förlagd till pappersbruk och konverteringsanläggningar i Italien, Spanien, Frankrike och Storbritannien. Tillverkningen baseras där på 16 pappersmaskiner, varav tio byggda efter 1990, samt ett fyrtiotal moderna konverteringslinjer. Antalet anställda uppgår till 1.050. Produktionen av bastissue (moderrullar) inom CartoInvest kommer att förbättra försörjningen av SCAs enheter och innebär att investeringar i utökad bastissueproduktion nu kan skjutas på framtiden. Genom förvärvet ökar SCA sin totala europeiska mjukpapperskapacitet med 30-35 procent och blir därmed också den största leverantören på den europeiska marknaden för absorberande hygienprodukter (fluff- och mjukpappersprodukter). För aktierna i CartoInvest betalar SCA 301 miljoner euro. Dessutom övertar SCA skulder för cirka 171 miljoner euro. Förvärvet inkluderar ej CartoInvests kartongverksamhet. Uttryckt i nuvärdestermer, och med beaktande av idag identifierad besparingspotential, uppgår projektets bedömda lönsamhet till ett CVA-index av 1.3, innebärande att projektets lönsamhet överträffar avkastningskravet med minst 30 procent. Investeringen kommer att lämna ett positivt bidrag till koncernens vinst per aktie redan under den inledande tolvmånadersperioden. Efter full integration med SCAs verksamhet, som beräknas vara uppnådd efter cirka tre år, förväntas förvärvet, endast med beaktande av nu identifierade kostnadsbesparingar, komma att bidra till SCAs nettovinst med drygt 1 krona per aktie. Samtidigt förväntas förvärvet öka det s.k. uthålliga kassaflödet från SCAs rörelse (kassaflödesmålet, f.n. 6,2 miljarder kronor) med 6 procent baserat på en antagen skuldsättningsgrad om 0.7 (målet för SCAs skuldsättningsgrad). Genom förvärvet ökar koncernens skuldsättningsgrad, som vid årsskiftet uppgick till 0.51, med 0.09 enheter. CartoInvests ledning kommer efter förvärvet att verka i centrala befattningar inom SCAs europeiska hygienrörelse. Förvärvet kräver för sin giltighet godkännande av den Europeiska Kommissionen, med vilken konsultativa samtal förts. Stockholm den 19 februari 2002 SVENSKA CELLULOSA AKTIEBOLAGET SCA (publ) Communications and Investor Relations För ytterligare information, kontakta gärna: Sverker Martin-Löf, VD och koncernchef. 08-788 51 51 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/02/19/20020219BIT01380/bit0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/02/19/20020219BIT01380/bit0001.pdf