Installerat elfilter minskar störande rök

  • Nyhet
  • Förnybar energi

Ett vått elfilter har installerats vid SCAs pelletsanläggning Bionorr. De tekniska mätningar som gjorts visar att filtret har den önskade effekten. Partiklarna från torkningsprocessen av sågpån tas nu om hand på ett effektivare sätt och därmed minimeras tillfällena när störande blåaktig rök kan uppstå.

SCAs pellets tillverkas av restprodukter från skogsindustrin i form av sågspån från våra sågverk. I torkprocessen frigörs terpener och hartssyror som naturligt finns i trä. När ångorna tillsammans med partiklar utsätts för solljus uppstår ibland ett ljusbrytningsfenomen som får ångorna att se blåaktiga ut och röken kan lukta lite annorlunda. Nu har det investerats i ny teknik för att ta hand om partiklarna bättre och därmed minimera de tillfällen då blårök kan uppkomma.

Under ett drygt år har projektgruppen arbetat med planering och installation av elfiltret. Det har inte bara varit tekniska utmaningar med ny teknik utan även logistiska. Transportfordonen som körde filterdelarna var 36 meter långa, vilket var en utmaning. Projektet har gått bra och projektgruppen är mycket nöjd med effektmätningarna som gjort efter installationen.

Den lokala luktpanelen har rapporterat betydligt färre störningstillfällen

- Det är viktigt för oss att få del av de närboendes upplevda erfarenheter, före och efter projektets genomförande. Och det är glädjande att de upplever så stor skillnad nu, säger Mårten Bengtsson.
Eftersom väder och vind påverkar om och var olägenhet uppstår, så går det inte att jämföra resultat före och efter fullt ut, men flera närboende upplever att antalet tillfällen då röken upplevs störande har minskat med upp till 75 procent sedan elfiltret togs i drift.

Några gånger per dygn rengörs filtret, vilket innebär att det under de korta stunderna fortfarande kan uppstå blårök - men i väsentligt mindre omfattning.

Så fungerar det


Rökgaserna kommer in till elfiltret via två rökgaskanaler, en för varje pelletsproduktionslinje. I kanalerna sprayas rökgaserna med vatten för att ytterligare tvätta bort partiklar som inte fastnat i den kondensering som finns sedan tidigare i fabrikens befintliga rökgaskanaler.

Rökgaserna sprids sedan jämnt i elfiltret och går via en så kallad skrubber upp till själva elfilterdelen. Elfilterdelen består av rör med en tråd (elektrod) i mitten. Tråden är strömförande och gör att partiklarna i rökgaserna får en elektrisk laddning, vilket i sin tur gör att de drar sig mot kanterna på röret eftersom röret är en motpol.

Därefter går rökgaserna via en droppavskiljare ut genom skorstenen.

För att hålla rören rena så startar en rengöringscykel med jämna mellanrum, cirka var tredje till var femte timme. Spolningen tar ca 5 minuter och under den tiden är efiltrets reningseffekt något begränsad.


De tekniska mätningar som gjorts efter idrifttagandet visar att filtret har den önskade effekten och tar hand om partiklarna på ett effektivt sätt.