Våra skogar ska vara minst lika rika på djur och växter i framtiden som i dag.

Vi sköter våra skogar långsiktigt med ambitionen att både producera mer högkvalitativ förnybar råvara och att bevara och utveckla skogens övriga värden.

Målet med vårt skogsbruk är att ha minst lika mycket virke, biologisk mångfald och naturupplevelser i våra skogar i framtiden som vi har i dag.

Så här jobbar vi

Reportage om skogsvård i Din Skog 2015.

Vår naturvårdsstrategi integrerar naturhänsynen i vårt praktiska skogsbruk.

Naturvårdsstrategi

Reportage om skogsvård i Din Skog 2015.

Miljöhänsyn är en självklar del i all vår verksamhet. Den omfattar naturhänsyn, kulturhänsyn, hänsyn till rekreation och friluftsliv samt hänsyn till renskötsel.

Miljöhänsyn

Skogsvy mot berg, forest on a mountain

Genom att upprätta ekologiska landskapsplaner kan vi planera naturvården i ett landskapsperspektiv. På så sätt kan vi bevara växter och djur som lever i skogen.

Ekologiska landskapsplaner

Tallstammar i skogen, Pine stems in the forest

Vårt skogsbruk är certifierat, vilket innebär att vi åtar oss att följa standarder och riktlinjer för ett ansvarsfullt skogsbruk.

Certifierat skogsbruk

John Deere harvester in the forest. SCA Skog, SCA Forest Products. The photo is taken in Östavall, Sweden.John Deere skördare i skogen. SCA Skog, SCA Forest Products. Bilden är tagen i Östavall, Medelpad.

Våra riktlinjer för miljöarbetet inom SCA Skog och våra råvaruanskaffning beskriver hur vi övergripande hanterar dessa frågor.

Miljöarbete och råvaruanskaffning

Komatsu forwarder in the forest. SCA Skog, SCA Forest Products. The photo is taken in Östavall, Sweden.Komatsu skotare i skogen. SCA Skog, SCA Forest Products. Bilden är tagen i Östavall, Medelpad.

SCAs källor till träråvara är en balans mellan inköp från andra skogsägare, import och skogsråvara från SCAs egen skog.

Råvarukällor

Framgallrad lövskog Tjäderbergets mångfaldspark

SCA får bidrag från Skogens miljövärden. Syftet är att bevara och utveckla biologisk mångfald och kulturvärden.

Skogens miljövärden

Bild över kartverktyget

I vårt kartverktyg kan du se SCAs markinnehav i Sverige med våra frivilligt avsatta skogen och områden som vi sköter med alternativa metoder.

Till kartverktyget

Contorta

Contortatall, Pinus contorta, är ett kanadensiskt trädslag som växer 40 procent snabbare jämfört med svensk tall på samma mark. Läs mer om hur vi hanterar våra contortaskogar.

Mer om contorta

När skogen brinner

Dagens skogar brinner inte lika ofta som förr. Orsaken är att vi bekämpar bränderna effektivt och att skogen struktur och skötsel gör att den inte är lika eldfängd som förr.  Naturvårdsbränning är en av de mest verkningsfulla naturvårdsåtgärder som vi kan göra. Genom att bränna skapar vi livsmiljöer för arter som gynnas eller är beroende av en brandpräglad skog för att kunna överleva. 

Naturvårdsbränningar Välskötta skogar brinner mer sällan än urskogar

Om naturvårdsbränningar och skogsbränder
Renar i sommarmiljö. Reindeer.

Samer och renskötsel

Hänsyn till samer och rennäring