Våra skogar ska vara minst lika rika på djur och växter i framtiden som i dag.

Vi sköter våra skogar långsiktigt med ambitionen att både producera mer högkvalitativ förnybar råvara och att bevara och utveckla skogens övriga värden.

Målet med vårt skogsbruk är att ha minst lika mycket virke, biologisk mångfald och naturupplevelser i våra skogar i framtiden som vi har i dag.

Så här jobbar vi

Reportage om skogsvård i Din Skog 2015.

Vår naturvårdsstrategi integrerar naturhänsynen i vårt praktiska skogsbruk.

Naturvårdsstrategi

Reportage om skogsvård i Din Skog 2015.

Miljöhänsyn är en självklar del i all vår verksamhet. Den omfattar naturhänsyn, kulturhänsyn, hänsyn till rekreation och friluftsliv samt hänsyn till renskötsel.

Miljöhänsyn

Skogsvy mot berg, forest on a mountain

Genom att upprätta ekologiska landskapsplaner kan vi planera naturvården i ett landskapsperspektiv. På så sätt kan vi bevara växter och djur som lever i skogen.

Ekologiska landskapsplaner

Tallstammar i skogen, Pine stems in the forest

Vårt skogsbruk är certifierat, vilket innebär att vi åtar oss att följa standarder och riktlinjer för ett ansvarsfullt skogsbruk.

Certifierat skogsbruk

John Deere harvester in the forest. SCA Skog, SCA Forest Products. The photo is taken in Östavall, Sweden.John Deere skördare i skogen. SCA Skog, SCA Forest Products. Bilden är tagen i Östavall, Medelpad.

Våra riktlinjer för miljöarbetet inom SCA Skog och våra råvaruanskaffning beskriver hur vi övergripande hanterar dessa frågor.

Miljöarbete och råvaruanskaffning

Skördare som gallrar i Västerbotten

SCAs källor till träråvara är en balans mellan inköp från andra skogsägare, import och skogsråvara från SCAs egen skog.

Råvarukällor

Framgallrad lövskog Tjäderbergets mångfaldspark

SCA får bidrag från Skogens miljövärden. Syftet är att bevara och utveckla biologisk mångfald och kulturvärden.

Skogens miljövärden

Bild över kartverktyget

I vårt kartverktyg kan du se SCAs markinnehav i Sverige med våra frivilligt avsatta skogen och områden som vi sköter med alternativa metoder.

Till kartverktyget

Contorta

Contortatall, Pinus contorta, är ett kanadensiskt trädslag som växer 40 procent snabbare jämfört med svensk tall på samma mark. Läs mer om hur vi hanterar våra contortaskogar.

Mer om contorta

För naturens bästa

Våra skogar är hem för mängder av djur och växter. För en del hotade och sällsynta arter krävs specialinsatser för att de ska överleva och öka i antal. Mosippor, ortolansparvar och mossor hör till de arter som vi har engagerat oss i. Läs mer om några av åtgärderna och hur det har gått.

Biologisk mångfald i praktiken

Praktiska exempel

Skogsskötsel

Följ skogsbrukets oändliga kretslopp och lär dig mer om hur vi sköter om vår skog. Från slutavverkning, markberedning och plantering till röjning, gallring och slutavverkning igen.

Skötsel av skogen

Skogsbrukets kretslopp

När skogen brinner

Dagens skogar brinner inte lika ofta som förr. Orsaken är att vi bekämpar bränderna effektivt och att skogen struktur och skötsel gör att den inte är lika eldfängd som förr.  Naturvårdsbränning är en av de mest verkningsfulla naturvårdsåtgärder som vi kan göra. Genom att bränna skapar vi livsmiljöer för arter som gynnas eller är beroende av en brandpräglad skog för att kunna överleva. 

Naturvårdsbränningar Välskötta skogar brinner mer sällan än urskogar

Om naturvårdsbränningar och skogsbränder

Samer och renskötsel

Hänsyn till samer och rennäring

SCAs skogsbruk och virkesförsörjning

Här får du veta mer om vårt skogsbruk, varifrån vår vedråvara kommer och hur mycket vi förbrukar liksom hur vi arbetar med avverkningsplanering och naturhänsyn.

Läs mer om hur vi arbetar med vårt skogsbruk och vår virkesförsörjning
Frågor och svar

Hör av dig med synpunkter!

Du är alltid välkommen att höra av dig om du har frågor, synpunkter och förslag på förbättringar när det gäller vår skogliga verksamhet. Ditt ärende kommer att registreras i vårt system för ärendehantering, och du kommer att få en återkoppling från oss på det ärende som skapats.

Skicka ditt mejl till: info.skog@sca.com

Glöm inte att lämna dina kontaktuppgifter (namn och telefonnummer) och en så utförlig beskrivning som möjligt av dina funderingar när det gäller vår verksamhet.

Synpunkter på vårt certifieringsarbete

Vid frågor och synpunkter på vårt certifieringsarbete, vänd dig alltid direkt till oss på SCA på ovanstående mejladress. Om du inte får svar eller anser att du har belägg för att vi inte uppfyller standardens krav kan du vändas dig till det certifieringsorgan som reviderar och ställer ut SCAs certifikat.

FSC och PEFC revideras av DNV: fsccomplaints@dnvgl.com

Tack för att du hjälper oss att bli bättre!

Mer öppna om naturhänsynen i vårt skogsbruk

Greenpeace har vid flera tillfällen kritiserat SCA för att inte ta tillräcklig hänsyn till naturvärden och andra intressen i sitt skogsbruk. Vid SCAs årsstämma den 20 mars 2019 lämnade Greenpeace kampanjledare Lina Burnelius över ett brev till SCA med krav på ökad öppenhet.

SCA har publicerat detaljerad kartinformation om företagets omfattande frivilliga avsättningar av skog för biologisk mångfald för att göra det lättare för dem som vill se vilka naturvärden som företaget på detta sätt skyddar. Länk till karta med frivilliga naturvårdsavsättningar

Vi publicerar här Greenpeace brev till SCA, överlämnat vid årsstämman 2019 i Sundsvall, och det svar som SCA skickat till Greenpeace.

Brev från Greenpeace

Svar från SCA till Greenpeace Nordic

SCA svarar Greenpeace: