Skogsvy mot berg, forest on a mountain

Ansvarsfullt skogsbruk

Våra skogar ska vara minst lika rika på djur och växter i framtiden som i dag.

Vi sköter våra skogar långsiktigt med ambitionen att både producera mer högkvalitativ förnybar råvara och att bevara och utveckla skogens övriga värden. Målet med vårt skogsbruk är att ha minst lika mycket virke, biologisk mångfald och naturupplevelser i våra skogar i framtiden som vi har i dag.

Värnande av biologisk mångfald

SCA har tagit ett initiativ för att ytterligare värna den biologiska mångfalden i våra skogar. Programmet omfattar 203 ansvarsarter som SCA nu tar ett särskilt artansvar för, eftersom de förekommer på vår mark och påverkas negativt av skogsbruk. Vi har identifierat 11 livsmiljöer som representerar arternas behov.

SCAs initiativ för biologisk mångfald

Ett SCA-initiativ

Långsiktigt perspektiv i skogen

Att värna den biologiska mångfalden i skogen är ett arbete med långsiktigt perspektiv. Ekologisk landskapsplanering innebär att man kartlägger vilka naturvärden, till exempel hur mycket gamla träd, död ved eller lövträd som finns i ett områden och utifrån den informationen kan man sätta in rätt åtgärder på rätt plats. I Skogsindustriernas film "Det vi gör spelar roll" möter du Ola Kårén, chef för verksamhetsutveckling Skog och skötsel på SCA, och Anna Cabrajic, skogsekolog på SCA, som berättar mer.

Se filmen "Det vi gör spelar roll"

"Det vi gör spelar roll"
Se filmen
Se filmen

Så här jobbar vi

Reportage om skogsvård i Din Skog 2015.

Vår naturvårdsstrategi integrerar naturhänsynen i vårt praktiska skogsbruk.

Naturvårdsstrategi

Reportage om skogsvård i Din Skog 2015.

Miljöhänsyn är en självklar del i all vår verksamhet. Den omfattar naturhänsyn, kulturhänsyn, hänsyn till rekreation och friluftsliv samt hänsyn till renskötsel.

Miljöhänsyn

Skogsvy mot berg, forest on a mountain

Genom att planera vårt skogsbruk ur ett landskapsekologiskt perspektiv bidrar vi till att bevara den biologiska mångfalden som finns i våra skogar.

Landskapsekologisk planering

Tallstammar i skogen, Pine stems in the forest

Vårt skogsbruk är certifierat, vilket innebär att vi åtar oss att följa standarder och riktlinjer för ett ansvarsfullt skogsbruk.

Certifierat skogsbruk

John Deere harvester in the forest. SCA Skog, SCA Forest Products. The photo is taken in Östavall, Sweden.John Deere skördare i skogen. SCA Skog, SCA Forest Products. Bilden är tagen i Östavall, Medelpad.

Våra riktlinjer för miljöarbetet inom SCA Skog och våra råvaruanskaffning beskriver hur vi övergripande hanterar dessa frågor.

Miljöarbete och råvaruanskaffning

Skördare som gallrar i Västerbotten

SCAs källor till träråvara är en balans mellan inköp från andra skogsägare, import och skogsråvara från SCAs egen skog.

Råvarukällor

Framgallrad lövskog Tjäderbergets mångfaldspark

SCA får bidrag från Skogens miljövärden. Syftet är att bevara och utveckla biologisk mångfald och kulturvärden.

Skogens miljövärden

Bild över kartverktyget

I vårt kartverktyg kan du se SCAs markinnehav i Sverige med våra frivilligt avsatta skogen och områden som vi sköter med alternativa metoder.

Till kartverktyget

Contorta

Contortatall, Pinus contorta, är ett kanadensiskt trädslag som växer 40 procent snabbare jämfört med svensk tall på samma mark. Läs mer om hur vi hanterar våra contortaskogar.

Mer om contorta

För naturens bästa

Våra skogar är hem för mängder av djur och växter. För en del hotade och sällsynta arter krävs specialinsatser för att de ska överleva och öka i antal. Mosippor, ortolansparvar och mossor hör till de arter som vi har engagerat oss i. Läs mer om några av åtgärderna och hur det har gått.

Biologisk mångfald i praktiken

Praktiska exempel

Skogsskötsel

Följ skogsbrukets oändliga kretslopp och lär dig mer om hur vi sköter om vår skog. Från slutavverkning, markberedning och plantering till röjning, gallring och slutavverkning igen.

Skötsel av skogen

Skogsbrukets kretslopp

När skogen brinner

Dagens skogar brinner inte lika ofta som förr. Orsaken är att vi bekämpar bränderna effektivt och att skogen struktur och skötsel gör att den inte är lika eldfängd som förr.  Naturvårdsbränning är en av de mest verkningsfulla naturvårdsåtgärder som vi kan göra. Genom att bränna skapar vi livsmiljöer för arter som gynnas eller är beroende av en brandpräglad skog för att kunna överleva. 

Naturvårdsbränningar Välskötta skogar brinner mer sällan än urskogar

Om naturvårdsbränningar och skogsbränder

Samer och renskötsel

Hänsyn till samer och rennäring

SCAs skogsbruk och virkesförsörjning

På vår sida med frågor och svar hittar du information om vårt skogsbruk, varifrån vår vedråvara kommer och hur mycket vi förbrukar liksom hur vi arbetar med avverkningsplanering. Här finns även frågor och svar om klimat, miljöhänsyn och biologisk mångafald.

Till sidan med frågor och svar
Frågor och svar

Lämna synpunkter och klagomål

Du är alltid välkommen att höra av dig om du har frågor, synpunkter och klagomål när det gäller vår skogliga verksamhet. Du kan också lämna synpunkter och klagomål på vårt certifieringsarbete.

Lämna synpunkter och klagomål på vårt skogsbruk

Hjälp oss att bli bättre