Investerardag med presentation av det blivande skogsbolaget SCA

  • Pressmeddelande

Årsstämman den 5 april 2017 beslutade att dela SCA-koncernen i två noterade bolag; skogsbolaget SCA och hygien- och hälsobolaget Essity. Utdelningen och noteringen av Essity förväntas ske under juni 2017. Det blivande skogsbolaget SCA håller idag investerardag i Sundsvall där ledningen presenterar bolagets strategi och verksamhet. Investerardagen inleds 08:30 och webbsänds på www.sca.com.  

- Som Europas största privata skogsägare med en välinvesterad industri i anknytning till skogsinnehavet har vi en välintegrerad värdekedja som ger starka kassaflöden och goda utvecklingsmöjligheter. Vi har kontroll över hela värdekedjan från planta till produkt hos kund och har byggt ett industriellt ekosystem som skapar högsta möjliga värde av skogsresursen, säger Ulf Larsson, blivande vd och koncernchef för det blivande skogsbolaget SCA.

Det blivande skogsbolaget SCAs skogsinnehav svarar för ungefär hälften av bolagets årliga virkeskonsumtion på cirka 10 miljoner m3fub*. SCAs skogar befinner sig i en fas av hög tillväxt, där bruttotillväxten för närvarande är cirka 9,5 miljoner m3sk* per år och nettotillväxten cirka 3,0 miljoner m3sk per år. Volymen rotstående skog på SCAs mark uppgick 2016 till cirka 230 miljoner m3sk. I SCAs planer ingår ökade avverkningar av egen skog från dagens nivå på cirka 4,3 miljoner m3fub för att om cirka 100 år uppgå till omkring 6 miljoner m3fub. Trots den ökade avverkningen beräknas volymen rotstående skog på SCAs mark fortsätta öka under tidsperioden. 

Det största pågående expansionsprojektet inom det blivande skogsbolaget SCA är utbyggnaden av Östrands massabruk. Investeringen ökar kapaciteten för blekt sulfatmassa från 430 000 årston till 900 000 årston. Det totala investeringsbeloppet uppgår till cirka 7,8 miljarder SEK, varav cirka 3,1 miljarder SEK har investerats till och med utgången av det första kvartalet 2017. Produktionsstarten är beräknad till juni 2018 och inför starten kommer ett längre stopp genomföras. Bortfallet av produktionskapacitet på grund av det längre stoppet förväntas kompenseras av högre kapacitet under resten av 2018. En normal start-up period för denna typ av projekt är 12-18 månader. Därmed blir 2020 det första året då full kapacitet förväntas uppnås. Investeringen medför ökade avskrivningar med cirka 300 MSEK, med full årseffekt från 2019.  

Investeringen i Östrand förväntas stärka brukets konkurrenskraft och ge en kostnadsposition i världsklass. Detta uppnås genom en fördubbling av produktiviteten per anställd, möjlighet till ökade leveranser med tåg, sänkt el- och värmekonsumtion med 27 respektive 44 procent per producerat ton, samt ett överskott av el för försäljning på marknaden. Produktionen av så kallad grön el ökar från 0,5 till 1,2 TWh per år. Dessutom skapas möjligheter att konvertera restprodukter i processen till biobränslen och biobaserade kemikalier.

*1 m3sk motsvarar cirka 0,82 m3fub. I måttet m3fub är trädens bark, grenar och toppar exkluderade

Det blivande skogsbolaget SCAs nettolåneskuld, efter omallokering av nettolåneskuld, uppgick per den 31 mars 2017 till 5 376 MSEK.    

Det blivande skogsbolaget SCAs rörelsekostnader 2016 

Ved, flis och returfiber                                         14%
Övriga råvaror och förbrukningsmaterial                12%
Personal                                                            16%
Transport- och distributionskostnader                    19%
Energi                                                                7%
Avskrivningar                                                      7%
Övriga rörelsekostnader                                       25%
Totala rörelsekostnader                                       100%

Posten övriga rörelsekostnader utgjordes främst av inköpta varor för vidareförsäljning, underhållskostnader, hyror, IT- och telefonkostnader samt försäljningskostnader.

För ytterligare information, kontakta:
Johan Karlsson, Vice President Investor Relations, +46 8 - 788 51 30
Karl Stoltz, Media Relations Manager, +46 8 - 788 51 55