Våra mångfaldsparker

Välkommen ut till våra mångfaldsparker. Vi har fem parker, en i varje landskap i norra Sverige. Parkerna är områden som präglas av större mångfald än skogslandskapet i övrigt. Med parkerna fortsätter vi att utveckla skogsbruket mot ännu större hållbarhet ur alla aspekter.

vandring

Våra parker är områden som präglas av större mångfald än skogslandskapet i allmänhet. Parkerna omfattar landskapsavsnitt på mellan 1 300 och över 3 000 hektar. En stor del av den produktiva skogsmarksarealen är avsatt eller brukas med metoder som särskilt värnar natur-, kultur- eller sociala värden och här kan vi utveckla arbetet med naturvård i ett landskapsperspektiv.

I parkerna finns goda möjlighet till friluftsliv och upplevelser. I våra parker gör vi många olika åtgärder för att förstärka de värden som finns och för att skapa nya. Vi lyfter även fram kulturhistoriska och rekreativa värden. 

Ansluter till naturreservat

Hänsyn till natur- och kulturvärden är en viktig del av alla de åtgärder som vi utför i vårt skogsbruk.  Hänsyn kan se olika ut, från att vi sparar enskilda träd till att vi avsätter stora områden eller naturvårdsbränner skog. I dag är det ett problem för en del arter som lever i skogen satt deras livsmiljöer är för utspridda i landskapet, vilket gör det svårt för dem att sprida och förflytta sig mellan områden. Dessutom är ytan på de enskilda områdena ofta liten. Med våra mångfaldsparker kan vi motverka detta problem, tack vare att de flesta av våra parker ligger i anslutning till naturreservat. Det förstärker naturvärdena ytterligare.

Med parkerna vill vi bredda vår kunskap och gärna dela den med andra. En viktig del i arbetet med att utveckla parkerna är den regelbundna dialog som vi har med olika intressenter som är engagerade i parkerna, exempelvis myndigheter, hembygdsföreningar, ornitologiska föreningar och lokala naturskyddsföreningar.

I mångfaldsparkerna låter vi även forskare och andra göra studier som inte är möjliga att göra i till exempel naturreservat. Den kunskap och de erfarenheter som vi skaffar oss i våra parker kan vi sedan tillämpa i andra skogar. 

Vår förhoppning är att mångfaldsparkerna ska ge dig som besökare intressanta och fina upplevelser samtidigt som vi får erfarenheter som vi tar med oss till vår skogsverksamhet utanför parkerna.

Våra mångfaldsparker

Här presenterar vi varje park. Du får veta mer om parkernas olika miljöer, våra åtgärder och så finns det tips på stigar och sevärdheter. Till varje park finns det en broschyr, som du kan ladda ner. Där finns mer information och en karta över parkområdet.