Här finns frågor och svar angående en möjlig lokalisering av ett bioraffinaderi i anslutning till Östrands massafabrik.

Bioraffinaderiet kommer att bestå av två linjer

Linje 1 Råvara: Sågspån, Bark, grot Restprodukter från skogsbruk, sågverk och massabruk blir råvara till processen. Processen i korthet: Syre tas bort från råvaran och resultatet blir förnybart kolväte och vatten. Kolvätet som bildas kan sedan vidareförädlas till förnybar bensin och diesel.

Linje 2 Råvara: Svartlut från Östrands massabruk. Restprodukten svartlut från tillverkningen av pappersmassa innehåller mycket lignin. Processen i korthet: Ligninet i svartluten processas till ligninolja som sedan vidareförädlas till förnybar bensin och diesel. Det planerade bioraffinaderiet kommer att byggas ut i etapper. Först byggs och tas linje 1 i drift. Därefter byggs linje 2 för att uppnå fullt utbyggd anläggning.

Så stor blir anläggningen

Området för anläggningens alla delar blir ca 20 ha, ungefär ytan av 40 fotbollsplaner. Det kommer att finnas silos, tanklager, byggnader med torkar. Anläggningen planeras att vara i drift dygnet runt och 365 dagar per år. Produktionen av biodrivmedel planeras till i storleksordningen 300 000 ton kolväten per år vid fullt utbyggd anläggning.