Frågor och svar Bioraffinaderi

Här finns mer information om det planerade bioraffinaderiet i anslutning till Östrands massabruk.

Östrand är en möjlig lokalisering för ett framtida bioraffinaderi. I det planerade bioraffinaderiet kommer restprodukter från skogsbruk och skogsindustri att användas för produktion av hållbara drivmedel. 

SCA vill växa inom förnybar energi och erbjuda fler produkter som bidrar till en hållbar samhällsutveckling. Med ett effektivt skogsbruk, industriell tradition och innovativ utveckling, finns goda förutsättningar att skapa hållbara drivmedel. De hållbara drivmedel som skulle kunna framställas kan ersätta fossila drivmedelsalternativ, vilket leder till minskade utsläpp av växthusgaser. Produktionen av dessa drivmedel skulle också öka förädlingsvärdet på all skog och gynna hela regionen.

Det finns många fördelar med att integrera ett bioraffinaderi med ett sulfatmassabruk. Ånga och förnybar el kan till exempel tas direkt från massabruket till drivmedelsproduktionen. Till produktionen kan också biomassa (sågspån, bark och grot) användas. Biomassa transporteras redan idag till Östrand från sågverk och skog i regionen. Östrand är ett energieffektivt massabruk i världsklass. Ett bioraffinaderi länkat till Östrand, skulle nyttja restprodukter och lokalproducerad grön el från massabruket. Systemtänket och ambitionen att sluta kretsloppet skulle göra att ett unikt projekt tog plats i Timrå.

Exakt hur många ton biobränsle som bioraffinaderiet kommer att producera är inte klart men anläggningen har tillstånd för 300 000 ton årligen. Det är en volym som ungefär motsvarar förbrukningen av bensin och diesel i Västernorrlands och Jämtlands län eller 3-4 % av Sveriges nuvarande drivmedelsförbrukning.

Den stora skillnaden är främst att råvaran till bioraffinaderiet skulle komma från restprodukter från skogen. Men också att skogliga energirester från andra tillverkningsprocesser, till exempel Östrand, kan återvinnas till förnybara drivmedel. Dessutom skulle anläggningen delvis kunna drivas på SCA-producerad grön el från Östrand. Det är systemtänket och ambitionen att sluta kretsloppet som gör projektet riktigt unikt.

Under tillståndsansökan ägde flera dialogprocesser rum i form av samråd och möten med berörda parter, kommunpolitiker, näringslivet, organisationer, föreningar och privatpersoner. Allmänheten kallades till samråd den 21 mars 2018. Innan ett investeringsbeslut har fattats kommer det framförallt vara denna webbplats som hålls uppdaterad med information om projektet. Ett nyhetsbrev med fokus på landbyggnaden skickas ut med mejl var tredje månad till de som anmäler sig. Nyhetsbrevet finns även tillgängligt på landbyggnadssidan där du också kan anmäla dig till brevet.

Projektet förväntas generera 60 direkta och 660 indirekta heltidsanställningar (FTE) per år av nya, gröna arbetstillfällen som kommer att gynna den lokala och nationella ekonomin.

I en sådan här anläggning kommer det att behövas flera olika typer av yrkeskategorier. Drifttekniker, ingenjörer, underhållstekniker för mek och el etc.

Stor vikt har lagts vid att säkerställa att lukt elimineras bland annat genom att sluten hantering av till exempel bark och sågspån. Färdiga produkter som förnybart flygbränsle och biodrivmedel kommer hanteras i helt slutna system.

På ett raffinaderi förekommer utrustning som vid drift av anläggningen alstrar ljud, såsom pumpar, kompressorer, fläktar mm. Även hantering av biomassa, fackling och transporter genererar buller. Anläggningen kommer att konstrueras på ett sådant sätt att bullernivåerna minimeras. Under byggnation av anläggningen kommer dock en del buller uppstå.

Transporter kommer att ske av fast träråvara till anläggningen i form av spån, bark, grot samt kemikalier och olika insatsvaror som behövs för processen. Den flytande råvaran kommer att pumpas i ledningar från det intilliggande massabruket.

En bedömning är att antal lastbilstransporter i genomsnitt blir 120 lastbilar per dygn samt lika många tomtransporter ut. På E4 genom Timrå färdades det 2022, i båda riktningarna totalt 1 818 fordon klassad som tung trafik (genomsnitt/dygn). 

Transporter av förnybart flygbränsle och biodrivmedel från anläggningen och vissa leveranser av kemikalier kommer att ske med fartyg från kaj vid Östrands massabruk. Fartygsanlöpen bedöms till i storleksordningen 40 fartyg per år.

Det kommer att uppstå avloppsvatten i processen som kommer att renas innan det leds till havet, antingen i massabrukets rening eller i egen utrustning för bioraffinaderiet. Dagvatten kommer att samlas upp och ledas till en dagvattenanläggning.

Förstärkningslinjen som behövs för stabilisering och utökning av landyta, ansluter i väster till land cirka 15 meter norr om Merlobäckens mynning. Man kommer kunna följa Merlobäcken ända till havet och mynningen blir oförändrad.

Det finns inga beslut fattade om byggnation av anläggningen. För att vara redo vid ett investeringsbeslut har platsen börjat iordningsställas till industrimark. Om det blir byggstart beror bland annat på vilken lagstiftning och vilka villkor som gäller för förnybara drivmedel om några år, när förutsättningarna för ett beslut finns på plats.

Riskerna med den planerade verksamheten på Östrands bioraffinaderi utgörs av brand, gasutsläpp eller explosion kopplat till hanteringen av spån, bark och pellets, samt till produktion eller användning av brandfarliga produkter och gaser som bensin, diesel, vätgas och gasol. Riskerna som bioraffinaderiet tillför är inte nya eller okända. De brandfarliga vätskor och gaser som kommer att hanteras på bioraffinaderiet hanteras på många raffinaderier och bränsleterminaler i Sverige och på andra platser i världen. Exempelvis på raffinaderier finns i Göteborg och Lysekil. För den här typen av anläggningar finns det rigorösa krav. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), tar fram riktlinjer för hur anläggningen ska utformas så att det ska vara säkert för de som har sin arbetsplats i anläggningen och för omgivande bebyggelse. Säkerhetsfrågorna är av högsta prioritet. Biorefinery Östrand AB och berörda myndigheter kommer tillse att de risker som är förknippade med verksamheten hanteras på bästa sätt.

Området för anläggningens alla delar blir ca 20 ha, ungefär ytan av 40 fotbollsplaner. Det kommer att finnas silos, tanklager, byggnader med torkar. Anläggningen planeras att vara i drift dygnet runt och 365 dagar per år. Fullt utbyggd har anläggningen tillstånd för 300 000 ton kolväten per år.

Dagens yta räcker inte för bioraffinaderiet. Det behövs ytterligare yta och området för det planerade bioraffinaderiet behöver stabiliseras. För att säkerställa stabiliteten, för hela landområdet ända upp till järnvägen, kommer en förstärkningsbarriär att anläggas. Ett projekt för landbyggnad vid Östrand har startat. Du kan läsa mer om det projektet här.