Tjäderbergets mångfaldspark i Västerbotten är bitvis ganska kuperat med fyra stora höjder. Här finns fina lövskogar, olikåldriga tallskogar och en del en del lämningar från tidigare bebyggelse.

Tjäderbergets mångfaldspark

Tjäderbergets mångfaldspark i Västerbotten omfattar 1 303 hektar och gränsar till Tjäderbergets naturreservat. Länsstyrelsen i Västerbotten har klassat området som en av de tre mest värdefulla lövvärdestrakterna i länet, eftersom man har hittat många ovanliga arter här som är knutna till just lövträd.

Fina tallskogar

Parkområdet är ganska kuperat med fyra stora höjder som omger Inre Kroksjön och som på en del ställen sluttar brant ned mot myrar och sjöstränder. I dag består skogarna i området främst av en blandning av äldre skog (över 80 år)och ungskog (yngre än 40 år). Den äldre skogen utgörs främst av talldominerade skogar och lövrika blandskogar. Här finns även en del sump- och bäckskogar.

Skogarna är mycket värdefulla för många rödlistade insekter som är beroende av tall och lövträd. Här finns även mindre hackspett, tretåig hackspett, göktyta och en rad olika rödlistade svampar, mossor och lavar.

För att utveckla naturvärdena i parken kommer SCA att till exempel öka andelen lövskog, anlägga naturvårdande skogsbränder, aktivt skapa död ved och lämna vissa områden för fri utveckling.

Mångfald ger rikare liv

Stiftelsen World Forest Forum syfte är att främja en positiv lokal och global utveckling av människans brukande och förvaltning av skogen. Under vintern var World Forest Forum på besök i Tjäderbergets mångfaldspark och där träffade de Ulf Hallin, naturvårdsspecialist på SCA, som berättar att variation är nyckelordet för att nå en rikare biologisk mångfald.

Se World Forest Forums film om parken

Se filmen

Tjäderbergets mångfaldspark

SCA har tillsammans med Länsstyrelsen Västerbotten tagit fram en ny karta över Tjäderbergets mångfaldspark under hösten 2021. Kartan är i skala 1:20 000 och passar bra både för dig som vill vandra i parken eller nyttja den för till exempel orientering.

>>> Karta över Tjäderberget

Ny karta
Hitta i Tjäderberget
Hitta i Tjäderberget

Se och göra

Se och göra

 • Lämningar av boplatsen Sjölunda, där det en gång stod en Västerbottensgård. Här finns en raststuga med kamin och fyra bäddar som är öppen för besökare som vill övernatta.
 • En gammal tjärdal som vittnar om tidigare utnyttjande av skogen.
 • Fem tjärnar och två sjöar. Sjöarna har mycket klart vatten som smakar som riktigt källvatten.
 • Naturstig på 2 km som till stor del går genom skog som varit orörd en längre tid.
 • Döda och levande träd med brandljud. Vissa skogar har brunnit nio gånger under de senaste 440 åren.

Parken i siffror

 • 1 303 hektar totalt
 • 967 hektar är produktiv skogsmark
 • 550 hektar ska skötas för att bevara eller utveckla naturvärden
 • Trädslagsblandning: 66 % tall, 12 % gran, 15  % lövträd och 7 % contortatall
 • 23 % av skogarna har höga naturvärden
 • 36 % av skogarna har e medleålder på 90 år eller mer.
Tjäderbergets mångfaldspark

Broschyr om Tjäderberget

Ladda hem vår broschyr och läs mer om Tjäderbergets mångfaldspark. Du får tips på fina skogsmiljöer och intressanta besöksmål. I broschyren finns även en karta över parken.

Läs broschyren

Läs mer

Hitta hit

Tjäderberget ligger 25 km sydost om Lycksele, på gränsen mellan Lycksele och Vindelns kommun. Du når parken via E12.

Hitta hit