Sörgraninge mångfaldspark i Ångermanland bjuder på en stor variation av olika naturtyper. Här finns finns bördig bäckskog, hänglavsrik barrblandskog, brandpräglad tallskog, sandtallskog och lövrik naturskog samt,många myrar och sjöar. Parken har flera kulturlämningar från svunna tider.

Hornsjön med Hornsjöbäcken, Sörgraninge

Parken omfattar 3147 hektar och ligger i sydöstra Ångermanland, söder om Graningesjön och du når den via väg 331. Parken utökades söderut våren 2021 med Hornsjömon och Hornsjöbäckens dalgång, som är intressant för sina höga geologiska värden och biologiska mångfald, och även rikt på forn- och kulturlämningar.

Parken gränsar till fem naturreservat och ett blivande reservat. På så vi kan vi gynna arter som behöver stora sammanhängande områden för att  trivas.

Gynnsamma livsmiljöer

Parkens landskap är mycket varierat med markerade bergsmassiv, många myrar och gott om sjöar. Här finns allt från bördig bäckskog och hänglavsrik barrblandskog på hög höjd till brandpräglad tallskog, sandtallskog och lövrik naturskog. Parken erbjuder därmed många olika livsmiljöer för mossor, lavar, svampar, insekter och djur.

I parken finns det fortfarande kvar stora kärnor av naturskog, som i olika grad binds samman av korridorer längs slingrande bäckar och åar. Här finns stor potential att utveckla naturvärdena ytterligare.

De djur och växter som finns i våra skogar är anpassade till ett liv i skogar med naturliga störningar, främst bränder. Vi vill därför på många ställen efterlikna de naturliga processer som tidigare rådde i skogarna. Därför naturvårdsbränner vi vissa områden i parken och skapar aktivt död ved och skadar träd för att efterlikna brandskador.

Sörgraninge mångfaldspark är lättillgänglig för besökare och erbjuder fina möjligheter till friluftsliv. Det finns flera vackra och spännande stigar liksom många vattendrag med fiskemöjligheter, där det  dock krävs fiskekort.

Se och göra

 • Åkrokens fångstgropssystem som ett helt system på 700 m med fångstgropar och daterat till 3 500 fKr, och därmed länets hittills äldsta.
 • En nygjord fångstgrop som visar hur groparna kunde se ut när de användes till bl a älgjakt.
 • Lämningar av två kolugnar som var i drift under 1940-talets början.
 • Naturskogen på Björnberget och Stordalsberget med många tallar som över flera hundra år gamla.
 • Den brända skogen på Pimptjärnsmon
 • Bjursjömyren - 50 hektar med restaurerad våtmark
 • Paddla i Bastusjön

 

Upptäck Sörgraninge mångfaldspark

Spännande stigar

 • Långtjärnstigen går längs foten av Björnberget, förbi Långtjärnen och genom tre naturvårdbränningar. Läs mer och skriv ut presentationen av stigen, som även innehåller en karta. Långtjärnstigen pdf
 • Naturstigen på Sakrisberget är 2 km lång och går genom gammal tallskog med spår av bränder. Läs mer och skriv ut presentationen av stigen. Naturstigen på Sakrisberget pdf
 • Barnstigen på Sakrisberget är 600 meter lång. Här träffar du figurerna Kolle och Mila som berättar om skogen och bjuder på spännande upptäckter. Barnstigen med Kolle och Mila pdf
 • Andra fina stigar är Sörgraningestigen, den spångade stig längs Bjursjömyren, Bjursjöstigen och Lillspångstigen. Se broschyren för mer information.
Vandra i Sörgraninge

Bjursjömyren

I Bjursjömyren har SCA återställt ett 50 hektar stort våtmarksområde. Restaureringen av myren gynnar både fåglar och andra djur och minskar utsläpp av koldioxid.

Läs mer
Lyckade åtgärder

Naturvårds- bränningar

För att återskapa brandpåverkade biotoper och gynna arter som är direkt beroende av brand har SCA genomfört sex naturvårdsbränningar sedan parken bildades 2014. Fler områden är planerade för bränning och målsättningen är att genomföra dem med några års mellanrum.

Läs mer
Lyckade åtgärder

Sörgraninge i siffror

 • 3147 hektar totalt
 • 2 670 hektar skogsmark
 • 1697 hektar ska skötas för att bevara eller utveckla naturvärden
 • 211 hekar våtmark, 187 hektar sjöar, 8 hektar berg, 67 hektar övrigt
 • 995 hektar av parkens skogar har höga naturvärden
Invigningen av Sörgraninge mångfaldspark i Sollefteå Kommun.

Broschyr om Sörgraninge

I vår brochyr kan du  läsa mer om Sörgraninge mångfaldspark och dess vackra och varierande natur. Du får tips på spännade och roliga utflyktsmål och vandringsleder.

Läs broschyren

Läs mer
Ny broschyr
Ny broschyr

Hitta hit

Parken ligger i sydöstra Ångermanland, söder om Graningesjön, längs med väg 331 som går mellan Graninge och Bergeforsen. Den sträcker sig från Graningesjön och söderut till Villola. Det är skyltat från väg 331.

GPS: 62.971-17.167

Kartor över parken
Sörgraninge från Graningesjön till Bastusjön
Sörgraninge från Bastusjön till Villola, med Hornsjömon och Hornsjöbäckens dalgång 

Hitta hit
Kartor
Kartor

Rapporter från inventeringar

För att få veta om våra åtgärder i parken ger effekt tar vi hjälp av kunniga personer som kan göra olika inventeringar och undersökningar åt oss. Här kan du ta del av de rapporter som rör Sörgraninge.

Inventering av marksvamp i sandtallskog Sörgraninge 2018-2021

Inventering av insekter i tre naturvårdsbrända områden Sörgraninge 2020

Rapport fågelinventering Bjursjömyren Sörgraninge 2019

Uppföljning av Bjursjömyrens vegetation efter restaurering Sörgraninge 2019

Mer fakta