Sörgraninge mångfaldspark i Ångermanland bjuder på en stor variation av olika naturtyper. Här finns finns bördig bäckskog, hänglavsrik barrblandskog, brandpräglad tallskog, sandtallskog och lövrik naturskog samt,många myrar och sjöar. Parken har flera kulturlämningar från svunna tider.

Invigningen av Sörgraninge mångfaldspark i Sollefteå Kommun.

Parken omfattar 1 710 hektar och ligger i sydöstra Ångermanland, söder om Graningesjön. Landskapet är mycket varierat med markerade bergsmassiv, många myrar och gott om sjöar. Parken gränsar till tre naturreservat.

Gynnsamma livsmiljöer

Här finns allt från bördig bäckskog och hänglavsrik barrblandskog på hög höjd till brandpräglad tallskog, sandtallskog och lövrik naturskog. Parken erbjuder därmed många olika livsmiljöer för mossor, lavar, svampar, insekter och djur.

I parken finns det fortfarande kvar stora kärnor av naturskog, som i olika grad binds samman av korridorer längs slingrande bäckar och åar. Här finns stor potential att utveckla naturvärdena ytterligare.

De djur och växter som finns i våra skogar är anpassade till ett liv i skogar med naturliga störningar, främst bränder. Vi vill därför på många ställen efterlikna de naturliga processer som tidigare rådde i skogarna. Därför kommer vi att bl a bränna vissa områden i parken och aktivt nyskapa död ved och aktivt skada träd för att efterlikna brandskador.

Sörgraninge mångfaldspark är lättillgänglig för besökare och erbjuder fina möjligheter till friluftsliv. Det finns flera vackra och spännande stigar liksom många vattendrag med fiskemöjligheter (det krävs dock fiskekort).

Se och göra

  • Åkrokens fångstgropssystem som ett helt system på 700 m med fångstgropar och daterat till 3 500 fKr och därmed länets hittills äldsta.
  • En nygjord fångstgrop som visar hur groparna kunde se ut när de användes till bl a älgjakt.
  • Lämningar av två kolugnar som var i drift under 1940-talets början.
  • Naturskogen på Björnberget och Kvarnberget med många tallar som över flera hundra år gamla.
  • Naturstigen på Sakrisberget som är 2 km lång och går genom gammal tallskog med spår av bränder.
Upptäck Sörgraninge mångfaldspark

Bjursjömyren

I Bjursjömyren har SCA återställt ett 50 hektar stort våtmarksområde. Restaureringen av myren gynnar både fåglar och andra djur och minskar utsläpp av koldioxid.

Läs mer
Lyckade åtgärder

Naturvårds- bränningar

För att återskapa brandpåverkade biotoper och gynna arter som är direkt beroende av brand har SCA genomfört tre naturvårdsbränningar sedan parken bildades 2014. Fler områden är planerade för bränning och målsättningen är att genomföra dem med några års mellanrum.

Läs mer
Lyckade åtgärder

Fakta om Sörgraninge

1 720 hektar totalt

1 428 hektar är produktiv skogsmark

996 hektar ska skötas för att bevara eller utveckla naturvärden

Trädslagsblandning: 51 % tall, 39 % gran, 10 % lövträd

42 % av skogarna har höga naturvärden

50 % av skogarna har en medelålder på 90 år eller mer.

Invigningen av Sörgraninge mångfaldspark i Sollefteå Kommun.

Hitta hit

Parken ligger i sydöstra Ångermanland, söder om Graningesjön, längs med väg 331 som går mellan Graninge och Bergeforsen. Det är skyltat från väg 331.

GPS: 62.971-17.167

Hitta hit

Läs mer

Ladda hem vår broschyr och läs mer omSörgraninges mångfaldspark. Du får tips på intressanta miljöer och fina utflyktsmål. I broschyren finns även en karta över parken.

Läs broschyren

Läs mer

Broschyr om Sörgraninge

I vår brochyr kan du  läsa mer om Sörgraninge mångfaldspark och dess vackra och varierande natur. Du får tips på spännade och roliga utflyktsmål och vandringsleder.

Läs broschyren

Läs mer