I Njurundakustens mångfaldspark i Medelpad får du uppleva en lång oexploaterad kuststräcka med laguner, blomsterrika strandängar, tallskogar, alkärr och klapperfält. Parken har gott om kulturhistoriska värden, bland annat Löruddens fiskeläge och Galtströms järnbruk.

Njurundakustens mångfaldspark

Njurundakustens mångfaldspark omfattar 2 300 hektar och utgör ett långsträckt och bitvis smalt område längs med södra Medelpads kust.

Parken börjar vid Junibosand i norr och sträcker sig förbi Lörudden och Galtström i söder ända till Oxsand vid gränsen till Hälsingland. Parken angränsar till två marina naturreservatet: Salen, och Långören.

Kustnära landskap

Landskapet i mångfaldsparken präglas till stor del av en lång oexploaterad kuststräcka med flacka klippor och stora inslag av block och klappersten. Landhöjningen i området har fört med sig att många havsvikar snörts av och omvandlats till sötvattenmiljöer. Fler vikar håller på att snöras av och är i dag s k laguner. Här finns även blomsterrika strandängar, tallskogar, våtmarker, alkärr och klapperfält.

Stora delar av skogarna i parken är kraftigt påverkade av människan eftersom människor har bott och brukat skogen här under en lång tid. Dessutom har delar av parken drabbats hårt av olika stormar som orsakade omfattande vindfällen.

Inom parken finns en värdefull flora och här finns också ett rikt fågelliv, tack vare att det finns flera grunda vikar och öar som utgör viktiga rast- och häckningsplatser. Här trivs även djur som stor och liten vattensalamander, snok, havsörn liksom grodor och paddor.

 

Stig för fågelspaning

I Långören, söder om Galtström, i Njurundakustens mångfaldspark har SCA och BirdLife Medelpad gjort i ordning en stig för dig som vill prova på fågelskådning. Stigen är ca 2 km lång och har skyltar med information om fåglar man kan få se i området. Läs mer och se hur du hittar till stigen i vårt faktablad om fågelspanarstigen.

Presentation av stig för fågelskådning i Långören 

 

 

Barnstigen i Galtström

Barnstigen är ungefär 400 meter lång och delvis spångad. Under promenaden kan barnen lära sig mer om skogen och olika träd med hjälp av figurerna Kolle och Mila. Det finns även några spännande saker att upptäckta längs stigen. Till exempel kan barnen via en ramp spana in lavar på en sten, titta in i ett hackspettsbo och upptäcka ett mycket ovanligt skogsdjur, som nog bara finns i denna skog…

Karta  - så hittar du till barnstigen

Se och göra

 • Fornlämningar i form av rösen och gravfält från brons- eller järnåldern
 • Hällristningar med marint tema
 • Löruddens fiskeläge
 • Stenlabyrint
 • Galtströms mycket välbevarade järnbruksmiljö med anor från 1600-talet.
 • Flera fina vandringstigar
 • 4 km lång skogsstig med informationstavlor och banker samt en kolmila i genomskärning.

Parken i siffror

 • 2 300 hektar totalt
 • 1 711 hektar är produktiv skogsmark
 • 1 036 hektar ska skötas för att bevara eller utveckla naturvärden
 • Trädslagsbladning: 43 % gran, 48 % tall, 8 % lövträd och 1 % contortatall
 • 8 % av skogarna har höga naturvärden
 • 5 % av skogarna har en medelålder på över 90 år
Lörans fiskeläge, Njurundakustens mångfaldspark

Broschyr om Njurundakusten

Ladda hem vår broschyr och läs mer om Njurundakustens mångfaldspark. Du får
veta mer om parkens olika miljöer och får fler tips på saker du kan se och göra.
I broschyren finns även kartor över parken.

Läs broschyren

Läs mer

Hitta hit

Parken ligger söder om Sundsvall. Kör av E4 vid Njurunda och kör mot Lörudden. Parken börjar vid Junibosand i norr och sträcker sig förbi Lörudden och Galtström i söder ända till Oxsand vid gränsen till Hälsingland.

GPS: 62 1622 - 17 498