Bokslutsrapport 2018

  • Regulatoriskt pressmeddelande

HELÅR 2018 
(jämfört med 2017)

  • Nettoomsättningen ökade med 13 procent till 18 755 (16 664) MSEK. Försäljningen steg inom samtliga segment.
  • EBITDA steg med 44 procent till 5 252 (3 648) MSEK. Resultatförbättringen var främst relaterad till högre priser.
  • EBITDA-marginalen ökade till 28,0 (21,9) procent.
  • Operativt kassaflöde steg till 2 751 (2 273) MSEK.
  • Under året slutfördes utbyggnaden av massafabriken i Östrand. Investeringen på nästan 8 miljarder SEK, som fördubblar produktionskapaciteten, har finansierats med operativt kassaflöde.
  • Resultat per aktie uppgick till 5,21 (2,67) SEK.
  • Styrelsen föreslår en utdelning om 1,75 (1,50) SEK per aktie.

KVARTAL 4, 2018 

(jämfört med kvartal 3, 2018)

  • Nettoomsättningen steg med 3 procent till 4 926 (4 759) MSEK.
  • EBITDA uppgick till 1 494 (1 549) MSEK. Justerat för effekten av planerade underhållsstopp om 97 (0) MSEK och säsongsmässigt lägre personalkostnader under tredje kvartalet om 50 MSEK, förbättrades resultatet med 92 MSEK.

BOKSLUTSKOMMENTAR
Rörelseresultatet 2018 ökade med 59 procent och samtliga segment bidrog till förbättringen. Året präglades av god efterfrågan och högre priser. I en växande marknad har SCA haft god kostnadskontroll och uppnått en hög produktionseffektivitet. Under året slutfördes även utbyggnaden av massafabriken i Östrand, en investering på nästan 8 miljarder SEK, som fördubblar produktionskapaciteten. Projektet har genomförts på tidplan och budget. Arbetet fokuseras nu på att trimma fabriken mot full produktion.

Efterfrågan under fjärde kvartalet har varit stabil med generellt oförändrade eller något lägre priser. Resultatet förbättrades jämfört med motsvarande kvartal i fjol, men försämrades marginellt jämfört med föregående kvartal. Planerade underhållsstopp påverkade resultatet inom Papper negativt jämfört med tredje kvartalet. Resultatet inom Massa och Skog förbättrades både jämfört med föregående kvartal och med motsvarande kvartal i fjol. Inom Trä förbättrades resultatet jämfört med motsvarande kvartal i fjol, men försämrades mot det säsongsmässigt starkare tredje kvartalet.

Tack vare stort eget skogsinnehav har virkesförsörjningen till SCAs industrier under året varit stabil, trots ovanligt besvärliga väderförhållanden. Virkesleveranserna ökade under både tredje och fjärde kvartalet till följd av uppstarten av den utbyggda massafabriken. Priserna på timmer och massaved har successivt ökat under 2018.

Inom Trä präglades 2018 av stark efterfrågan på alla SCAs huvudmarknader. Tillväxten drevs av en god byggkonjunktur, en växande renoveringsmarknad och ökad efterfrågan på förnybara material. Den gynnsamma efterfrågan har resulterat i prisökningar under året. Konsumtionen av sågade trävaror under fjärde kvartalet var stabil, med något sjunkande priser.

Massamarknaden har under året utvecklats positivt, driven av en stark global efterfrågan, vilket har resulterat i ett ökande massapris. Tillväxten har gynnats av en växande efterfrågan på både mjukpapper och förpackningspapper. Efter flera prishöjningar minskade massapriset i Europa något i slutet av det fjärde kvartalet.

Marknaden för kraftliner under 2018 var stark. En växande ekonomi, ökande e-handel, befolkningstillväxt och fortsatt urbanisering har drivit världshandeln och efterfrågan på förpackningspapper. Den växande efterfrågan, tillsammans med begränsad utbudstillväxt, har resulterat i en positiv prisutveckling för kraftliner under året. Även under det fjärde kvartalet var efterfrågan på kraftliner stabil, men med något lägre priser.

För tryckpapper har kapacitetsneddragningar bland pappersproducenter lett till en bättre balans mellan utbud och efterfrågan. Prishöjningar har under året genomförts för både obestruket och bestruket papper.

INBJUDAN TILL PRESSKONFERENS DELÅRSRAPPORT Q4 2018
Media och analytiker är välkomna till en presskonferens där denna delårsrapport presenteras av VD och koncernchef Ulf Larsson samt finans- och ekonomidirektör Toby Lawton.

Tid: 30 januari 2019 klockan 10:00
Plats: St:a Clara, Lundqvist & Lindqvist Klara Strand, Klarabergsviadukten 90 i Stockholm
 
Presskonferensen kommer att webbsändas live på www.sca.com. Det går också att delta via telefon:

Sverige: +46 (0) 8 5069 2180
Storbritannien: +44 (0) 2071 928 000
USA:                           
+1 631 510 7495

Uppge ”SCA” eller konferens id 2262298

Sundsvall, 30 januari 2019

SVENSKA CELLULOSA AKTIEBOLAGET SCA (publ)

Ulf Larsson
VD och koncernchef

För ytterligare information, kontakta
Toby Lawton, Finans- och ekonomidirektör, +46 (0) 60 19 31 09
Björn Lyngfelt, Kommunikationsdirektör, +46 (0) 60 19 34 98
Andreas Ewertz, Chef Investor Relations, +46 (0) 60 19 31 97

Notera:

Denna information är sådan information som SCA är skyldig att offentliggöra enligt EUs marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Denna rapport har upprättats i både en svensk och en engelsk version. Vid variationer mellan de två ska den svenska versionen gälla. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 januari 2019 klockan 08:00 CET.

Björn Lyngfelt, Kommunikationsdirektör, +46 (0) 60 19 34 98
 
Kärnan i SCAs verksamhet är skogen, Europas största privata skogsinnehav. Kring denna unika resurs har vi byggt en välutvecklad värdekedja baserad på förnybar råvara från våra egna och andras skogar.
Vi erbjuder papper för förpackningar och tryck, massa, trävaror, förnybar energi, tjänster för skogsägare och effektiva transportlösningar.
Skogsbolaget SCA hade 2018 ca 4 000 anställda och en försäljning på 18,8 miljarder kronor.
SCA grundades 1929 och har sitt huvudkontor i Sundsvall. För mer information, besök www.sca.com