Vi vill att det ska vara enkelt för dig att bedriva skogsbruk. En virkesaffär är en stor händelse för många, och därför är det viktigt att du har en affärspartner som du känner dig trygg med. Med fasta priser på sågtimmer och massaved, tydliga kostnadsberäkningar och slopade vrakavdrag blir virkesaffären enkel och tydlig för dig som skogsägare. Du kan välja mellan olika typer av affärsformer när det är dags för dig att sälja skog.

Steg för steg till att sälja ditt virke

Har du avverkningsmogen skog följer här en enkel guide för hur du säljer virke till oss. Är du osäker på vilket behov du och din skog har så kan du kontakta våra virkesköpare för att få hjälp att reda ut det.

1. 

Din första kontakt med virkesköpare

Oavsett om det är vi som tar kontakt med dig eller du med oss så vill vi alltid träffas personligen eller digitalt. Vi är intresserade av vilka behov du och din skogsfastighet har och vilka mål du har med ditt skogsbruk. Vi går gärna ut på fastigheten för att titta på möjligheterna och tillsammans hittar vi de bästa lösningarna utifrån dina förutsättningar. 
Här finns kontaktuppgifter till din lokala virkesköpare.

2.

Du får ett affärsförslag

Vi lämnar ett skräddarsytt affärsförslag utifrån vårt möte. Våra affärsförslag baseras alltid på tydlig prissättning och förbestämda kostnader – allt för att det ska vara enkelt för dig att se vad du får ut av affären. Vi går igenom affärsförslaget tillsammans och du har möjlighet att ställa frågor. 
Här hittar du våra aktuella virkespriser.

3.

Vi skriver kontrakt

När du känner dig nöjd med affärsförslaget så är det dags att signera kontraktet. Detta kan du enkelt göra via vår digitala tjänst Skogsvinge med BankID eller så får du ett papperskontrakt från din virkesköpare. Så fort kontraktet är signerat och registrerat startar processen och vi börjar planera för dina åtgärder – samtidigt kan du redan nu ta ut ett förskott på en andel av den beräknade köpeskillingen. 
Här kan du logga in på Skogsvinge.

4.

Vi utför dina kontrakterade åtgärder

Innan vi kommer ut på din fastighet får du besked om när vi ska påbörja åtgärden – för att du ska ha möjlighet att vara med om du vill.  

5.

Ditt virke mäts in 

När ditt bestånd är avverkat transporterar vi ditt virke till en mätstation som oftast ligger nära en av våra industrier. Virket mäts in av en oberoende part. En av fördelarna med att välja oss är att vi nu har tagit bort begreppet vrak på sågtimmer och infört bruttopriser. Därmed garanterar vi värdet på ditt virke och tar hela ansvaret så att du får betalt för hela volymen sågtimmer. Mätbeskedet med redovisning över inmätt virke skickas ut till dig via post. 

 

Tre anledningar att välja oss

Tydlig prissättning med fasta priser
Glöm besvärliga matrisprislistor! Med SCAs fasta priser på massaved och sågtimmer blir det tryggt och tydligt när du tecknar avverkningsuppdrag med oss. Redan när du skriver kontrakt så vet du den preliminära volymen och vilket pris din ersättning baseras på.

Klar bild av kostnader
Med vår enkla prissättning är det bara två faktorer som påverkar avverkningskostnaden – trädens storlek och transportavståndet på avverkningstrakten. Det betyder att du slipper oroa dig för extra utgifter som t ex återställning av vägen, plogning och sandning. Allt definieras i ditt kontrakt och finns inbakat i priset för din avverkning.

Vi garanterar ditt virkesvärde
Nu har vi tagit bort begreppet vrak på sågtimmer och infört bruttopriser. Därmed garanterar vi värdet på ditt virke och tar hela ansvaret så att du får betalt för hela volymen sågtimmer. Du slipper därmed oroa dig för felaktigheter under avverkningen som kan påverka din ersättning.

Förenklad virkesaffär
Förenklad virkesaffär

Ett mått för allt virke

Allt virke som SCA hanterar åt dig anges alltid i samma måttenhet, oavsett om det gäller massaved eller sågtimmer. Det gör det också enklare att förstå din ersättning. Vi redovisar alltid intäkten för virket och kostnaden för avverkningen i samma enhet, både på kontraktet och i slutregleringen. Och det är måttet m3fub som gäller.

Fub står för fast under bark och är ett kubikmetermått som visar stockens verkliga vedvolym efter att bark, grenar och topp har räknats bort. Diametern mäts mitt på stocken och sedan görs en beräkning av volymen utifrån det. Det är dock vanligt i branschen att även använda måttet m³toub eller m³to, det vill säga ett toppmätt kubikmetermått där bark och grenar har räknats bort. Om du har skog som är klen i toppen och grov nedtill så får du inte betalt för all volym när det måttet används.

Enklare att förstå din ersättning

Virkespriser

I prislistorna hittar du information om våra aktuella virkespriser för avverkningsuppdrag och leveransvirke.

Virkespriser

Avverkningsuppdrag

Du och din virkesköpare kommer överens om ett pris för avverkningsarbetet. Virkespriset beräknas efter aktuell prislista och vi sköter avverkningsarbetet och alla transporter till industri där virkets volym och värde fastställs. För beräkning av avverkningsuppdragets nettovärde används vanligtvis en verklig avverkningskostnad. Affärsformen Avverkningsuppdrag kallas även Ursprung 5 och är den affärsform som används mest i dag.

Affärsformer

Leveransrotköp fast pris

I avtal fastställer vi ett fast nettopris som ett totalt snittpris per m3fub, exklusive bränslesortiment som har ett eget pris. Vi sköter avverkningsarbetet och transport till industrin där virkets volym fastställs. Den här affärsformen kallas även Ursprung 6.

Affärsformer

Leveransrotköp fast pris
per sortiment

I avtal fastställer vi ett fast nettopris per sortiment per m3fub. Vi sköter avverkningsarbetet och transport till industrin där virkets volym fastställs. Den här affärsformen kallas även Ursprung 7.

Affärsformer

Leveransvirke vid väg

I avtal fastställs vilken prislista som ska ligga till grund för beräkningen av virkesvärdet. Du som skogsägare avverkar och transporterar själv virket fram till skogsbilvägen. Vi ordnar transport till industri där virkets volym och värde fastställs. Den här affärsformen kallas även Ursprung 3.

Affärsformer

Maximera intäkterna

Hur du får betalt för ditt virke kan ha stor effekt på det ekonomiska utfallet av din virkesaffär. Ibland lika stor påverkan som virkespriset. Skattemässigt är det ofta fördelaktigt att betalningen från avverkning delas ut över flera år.

Betalningsplan

Betalningsvillkor

Information om hur vi betalar ut din köpeskilling och information om förskott samt ränta.

Betalningsvillkor

Goda råd

En virkesaffär är en stor händelse för många - se till att du känner dig trygg med din affärspartner. Ställ frågor, var tydlig med vad du vill och vilka förväntningar du har och se till helheten.

Goda råd inför virkesaffären

När affären är avslutad

Din virkesaffär är avslutad den dag du har fått din slutreglering. Den visar bland annat hur mycket virke som har mätts in, avverkningskostnad och din slutliga ersättning. För att göra det enkelt för dig att ha koll på dina affärer erbjuder vi vår digitala tjänst Skogsvinge. Logga in med BankID på skogsvinge.se så kan du följa inmätningen av ditt virke och se dina kontrakt och andra dokument.

Till Skogsvinge
Skogsvinge

Skogliga tjänster

Du ska få ut så mycket som möjligt av din skogsfastighet, oavsett om det handlar om tillväxt, pengar eller att efterlämna en välmående skog till nästa generation. När du anlitar oss för att utföra arbete i din skog står vår samlade erfarenhet och kunskap till ditt förfogande.

Tjänster för din skog

Kontakta oss

Läs mer om hur SCA arbetar med GDPR och hanterar personuppgifter