I Nietsak-Peltovaara mångfaldspark i Norrbotten kan du uppleva gamla skogar och tallskog som härjats av bränder. Här finns spännande kulturvärden kopplade till såväl den samiska kulturen som till den tidiga turismen i området.

Peltovaara mångfaldspark

Nietsak-Peltovaara mångfaldspark omfattar 3 100 hektar. Här finns spännande värden kopplade till såväl den samiska kulturen som till den tidiga turismen i området. Dessutom finns här höga naturvärden genom förekomsten av gamla skogar.

SCAs mål med parken är dels att bevara och förstärka natur- och kulturvärden som finns här, dels att utveckla vårt sätt att sköta skog där många olika intressen ska samsas.Vi kommer bland annat att utföra naturvårdsbränningar, skapa död ved och gynna lövträd.

Varierande skogar

Bergen Peltovaara och Akkavaara domineras av tallskogar på friska marker. Här har skogsbränder härjat flitigt och de flesta av träden i den äldre skogen är växt upp efter en brand 1848. Här finns bl a en levande tall som är över 560 år gammal.

I parken finns också yngre tall- och björkdominerade bestånd liksom gott om sumpskog. Den övervägande delen av skogen är olikåldriga barrblandskogar som påverkats av dimensionsavverkningar (avverkning av de grövsta träden, oftast utan åtgärder för att få upp ny skog).

Ett spännande besöksmål i parken är Abborrträsk, ett arendehemman från 1757 som ligger invid sjön med samma namn. Byggnaderna och den omgivande marken ägs sedan 1990 av Gellivare Sockens Hembygdsförening som då övertog ägandet från SCA.

Se och göra

 • Urskogsartad tallskog med en levande tall som är över 560 år
 • Urskogsartad granskog med många rödlistade arter
 • Hemmanet Abborträsk som anlades 1757
 • Timrad turiststuga från 1860-talet
 • En gammal rallarstig mellan Gällivare och Porjus
 • Samiska härder, samiska barktäkter och en samisk offerplats

Parken i siffror

 • 3 100 hektar totalt
 • 1 250 hektar produktiv skogsmark, varav 300 hektar ska vara produktionsskog
 • 900 hektar ska lämnas eller skötas för att utveckla naturvärden
 • 60 % av skogarna är äldre än 120 år
Peltovaara mångfaldspark, conservation park

Broschyr om Peltovaara

Ladda hem vår broschyr och läs mer om Nietsak-Peltovaara mångfaldspark. Du får tips på fina miljöer och intressanta saker att se. I broschyren finns även en karta över parken.

Läs broschyren

Läs mer

Hitta hit

Nietsak-Peltovaara ligger 16 km sydväst om Gällivare. E 45 går genom parken.

GPS: 67.085 - 20.347