SCA har tagit ett initiativ för att nå högre precision i arbetet med att värna den biologiska mångfalden inom vårt skogsinnehav på 2,6 miljoner hektar. Programmet omfattar 203 ansvarsarter och 11 livsmiljöer.

SCAs skogsbruk vill förena hög och värdefull virkesproduktion med stor hänsyn till skogens övriga värden, framför allt dess biologiska mångfald. Av den stora mångfalden av djur- och växtarter har vi identifierat 203 rödlistade arter i våra skogar som påverkas negativt av skogsbruk med normal naturhänsyn. För dessa arter tar vi nu ett särskilt artansvar. Arterna domineras av svampar, mossor och lavar, samt insekter och vissa fåglar.

För att hitta dessa 203 arter gjorde vi under 2020 en fördjupad analys av den svenska Rödlistan  för att identifiera de arter som är rödlistade och i behov av specifika livsmiljöer på SCAs mark. För dessa arter krävs specifika åtgärder för att bevara eller utveckla livsmiljöer som svarar mot arternas behov. I vår analys har vi även specificerat och beskrivit 12 livsmiljöer, som bedöms representera de krav som ställs av samtliga 203 ansvarsarter.

Den svenska Rödlistan förvaltas av Artdatabanken vid Sveriges Lantbruksuniversitet. Arterna på Rödlistan delas in i kategorier utifrån hur sällsynta och sårbara de är. Den senaste Rödlistan publicerades 2020.

SCAs fortsatta arbete

  1. Integrera artansvaret i den operativa verksamheten och därmed förstärka naturvårdsarbetet
  2. Fortsatt utveckling av kunskapsbasen
  3. Utökad inventering och uppföljning
  4. Etablera partnerskap för kunskapsuppbyggnad och fortsatt metodutveckling

Mer fakta

I vårt dokument "Förstärkt värnande av skogens biologiska mångfald - Ett initiativ av SCA" kan du läsa mer om vårt intitiaitv och programmet för biologisk mångfald, samt se listan på SCAs 203 ansvarsarter.

Förstärkt värnande av skogens biologiska mångfald - Ett initiativ av SCA

 

Varglav (Letharia vulpina), en av SCAs 203 ansvarsarter. 
Foto: Michael Engman.