SCAs affärsområde Skog försörjer SCAs industrier med virke. Vi sköter om den egna skogen på 2,6 miljoner hektar skogsmark i norra Sverige och köper även virke från privata skogsägare och erbjuder dem skogliga tjänster.

Skogs organisation
Skogs organisation
Skogs organisation

Affärsområde Skog

Vi har fem funktioner som ansvarar för råvaruanskaffning, affärer med privata skogsägare, produktion och skötseln av de egna skogarna.

Marknad: Ansvarar för affärer med privata skogsägare, där SCA köper virke och erbjuder  ett brett utbud av skogliga tjänster för ett hållbart och lönsamt skogsbruk.
Skog och skötsel: Ansvarar för skötseln av SCAs egen skog och utförandet av alla skogsvårdstjänster. Här ingår även SCAs plantverksamhet med plantskolorna Bogrundet och Wifstamon, vägbyggnationer och SCA Krossprodukter, som säljer krossmaterial från SCAs egna bergtäkter till väg- och anläggningsprojekt.
Produktion: Ansvarar för avverkning som sker i SCAs regi, oavsett om det är hos privata markägare eller SCAs egen skog.
Industriförsörjning: Ansvarar för virkesanskaffningen och virkestransporterna från skog till industri och ser till att SCAs industrier får den virkesråvara de behöver i rätt tid. Verksamheten omfattar även elva virkesterminaler i Norrland.
Baltikum: Ansvarar för vår baltiska verksamhet och SCAs skogsinnehav i Estlant, Lettland och Litauen.

SCA Skog har även fem stödjande staber: HR, ekonomi, markjuridik, teknik och digitalisering samt verksamhetsledning.

Vår samlade kunskap är din

Låt oss vara ditt bollplank när du har frågor som rör din skogsfastighet. Vårt mål är att du ska få ut så mycket som möjligt av din skog, oavsett om det handlar om tillväxt, naturvärden, pengar eller annat.

Skogsägare

För dig som äger skog