Format och layout

Det finns tre olika typer av trycksaker som används beroende på situation och behov – broschyrer, foldrar och faktablad (A5 och A4). För SCAs broschyrer och foldrar rekommenderas generellt ett stående A4- eller A5-format, det vill säga 210x297mm (A4) och 148x210mm (A5). Vid specialpublikationer, som till exempel kartor, kan man ibland behöva frångå dessa format.

Format

1. Broschyrer

Hit räknas allt material som har en häftad rygg. Sidantalet måste vara jämnt delbart med fyra.

2. Foldrar

Hit räknas allt material som har ett eller flera vik. Till exempel 4 sidor (med 1 vik), 6 sidor (med 2 vik). Sidantalet måste vara jämnt delbart med två.

3. Faktablad

Hit räknas material som består av enbart ett blad. Till exempel material tänkt att skrivas ut på kontorsskrivare – en sida i taget. Faktablad kan nyttja både fram och baksida. Sidantalet kanvara både jämnt och ojämnt.

Layoutsystem

Multisidig grid - Omslag

Grid omslag i A4-format och A5-format. 

 1. Marginaler: Vänster: 15 mm, Höger: 15 mm, Ovan: 15 mm, Under: 17 mm.
 2. Spalter: 12 st. Spaltmellanrum: 4 mm.
 3. Rader: 12 st.
 4. Marginaler: Vänster: 10 mm, Höger: 10 mm, Ovan: 10 mm, Under: 12 mm.
 5. Spalter: 12 st. Spaltmellanrum: 3 mm.
 6. Rader: 6st.

Multisidig grid - Omslag A4

Multisidig grid - Omslag A5

Multisidig grid - Inlaga

Grid inlaga - A4-format och A5-format.

 1. Marginaler: 20mm.
 2. Spalter: 12st. Spaltmellanrum: 4mm.
 3. Rader: 12 st. Radmellanrum: 4 mm.
 4. Marginaler: 15 mm.
 5. Spalter: 6st. Spaltmellanrum: 3 mm.
 6. Rader: 6 st. Radmellanrum: 3 mm.

Multisidig grid - Inlaga A4

Multisidig grid - Inlaga A5

Inlaga - Spaltindelning

Till inlagor finns möjligheten att använda både en-, två- eller trespalt. Däremot bör man inte blanda olika spaltindelning i ett och samma kapitel/avsnitt i en broschyr/folder. Typ av innehåll är styrande i val av antal spalter.

 1. 1 spalt
 2. 2 spalt
 3. 3 spalt
 4. 3 spalt alternativ

Inlaga - Spaltindelning

Inlaga - centrerad/diagonal layout

I centrerad layout centreras text och bild och linjeras med pagineringen.

I diagonal layout placeras text och bild enligt diagonaler. Diagonal och centrerad layout blandas på ett dynamiskt sätt i inlagan.

Tänk på att inte fylla alla sidor med text och bild utan skapa luft och pauser i din layout för att skapa dynamik och rörelse.

I inlaga kan rubrik och ingress antingen centreras eller vänsterställas beroende på vad som passar bäst (gäller ej rubrik på kapitel-/titelsidor).

Se exempel på layout nedan:

Inlaga - centrerad/diagonal layout

 1. Tv: Centreradrubrik, Th: Tre spalter med centrerad ingress.
 2. Tv: Bild och bildtext diagonaltplacerad, Th: Tre spalter med text och centrerad bild.

Tänk på att inte fylla alla sidor med text och bild utan skapa luft och pauser i din layout för att skapa dynamik och rörelse.

I inlaga kan rubrik och ingress antingen centreras eller vänsterställas beroende på vad som passar bäst (gäller ej rubrik på kapitel-/titelsidor).

Nedan följer ett exempel på layout:

Inlaga - centrerad/diagonal layout exempel
En asymmetrisk layout med vänsterställd ingress. Textspalter och bilder placerade diagonalt.

Inlaga - A4

Här visas exempel på hur man kan kombinera bild och textelement för att skapa dynamik och rörelse i A4-format.

Använd ”vanliga” bildproportioner såsom stående, liggande eller kvadratiskt format (ej panorama- eller högsmala format). Bilder och bildtexter kan förskjutas i sid- eller höjdled för att skapa luft och dynamik.

Citat kan antingen ligga integrerad i textspalt eller gå över spalterna och centreras då både i sid- och höjdled.

I inlaga kan rubrik och ingress antingen centreras eller vänsterställas beroende på vad som passar bäst (gäller ej rubrik på kapitel-/titelsidor).

Nedan följer exempel på layuot A4-format:

Exempel på layuot A4-format

Exempel på layuot A4-format

 1. Tv: kapitelsida med centrerad rubrik. Th: centrerad ingress (alternativt kan denna vara vänsterställd i inlaga) och en textspalt med bild förskjuten i sidled.
 2. Tv: centrerad rubrik och ingress (alternativt kan dessa vara vänsterställda i inlaga). Övrigt: diagonalt placerad text och bild.
 3. Tv: centrerad ingress (alternativt kan denna vara vänsterställd i inlaga). Th: centrerad bild och bildtext, två textspalter.
 4. Tv: två textspalter, centrerat citat på sidmitten. Th: textspalt och dynamiskt placerade bilder som med linjering knyter an till vänstersidan.
 5. Tv: två textspalter med integrerat citat och bild förskjuten i sidled. Th: centrerad bild och bildtext.
 6. Tv: utfallande bild med infälld bildtext. Th: två textspalter, bilder förskjutna i sidled.

Inlaga - A5

Här visas exempel på hur man kan kombinera bildoch textelement för att skapa dynamik och rörelse i A5-format.

Använd ”vanliga” bildproportioner såsom stående, liggande eller kvadratiskt format (ej panoramaeller högsmala format). Billder och bildtexter kan förskjutas i sid- eller höjdled för att skapa luft och dynamik.

Citat kan antingen ligga integrerad i textspalt eller gå över spalterna och centreras då både i sid- och höjdled.

I inlaga kan rubrik och ingress antingen centreras eller vänsterställas beroende på vad som passar bäst (gäller ej rubrik på kapitel-/titelsidor).

Nedan följer exempel på layout i A5-format:

Exempel på layuot A5-format

Exempel på layuot A5-format

 1. Tv: titelsida med centrerad rubrik. Th: centrerad ingress (alternativt kan denna vara vänsterställd i inlaga), två textspalter och bild förskjuten i sidled.
 2. Tv: centrerad ingress (alternativt kan denna vara vänsterställd i inlaga), textspalt och bild förskjuten i sidled. Th: bild och text placerad i två spalter.
 3. Tv: två textspalter med integrerat citat och bild som överlappar uppslag. Th: Textspalt, diagonalt placerade bilder.
 4. Tv: centrerad ingress (alternativt kan denna vänsterställas i inlaga), två textspalter med integrerat citat, bildtext till motstående sida. Th: centrerad bild.
 5. Tv: två textspalter, centrerad bild/bildtext. Th: En textspalt med diagonalt placerade bilder.
 6. Detta uppslag: diagonalt placerad text och bild samt bild som överlappar uppslag.

Layoutversioner - Omslag

Översikt

Det finns två olika layoutversioner för omslag som används beroende på situation och behov. nedan visas en översikt.

Layoutversioner - Omslag
Färgplatta med bild. Utfallande färgplatta på baksida och utfallande bild på ramsida, eller tvärtom.

Layoutversioner - Omslag
Ruta. Placerad i hörn mot utfallande bakgrundsbild.

Layoutversioner - Omslag
Färgplatta med bild. Omslag med utfallande bild och färgplatta med frilagt objekt ur SCA Universe.

Layoutversioner - Omslag
Ruta. Ruta placerad i hörn mot utfallande bakgrundsbild.

Färgplatta och bild

Denna layoutversion består av kombinationen utfallande färgplatta och bild. Beroende på situation kan bilden eller färgplattan placeras antingen på framsidan eller baksidan.

Huvudrubrik och bild placeras centrerat och linjeras med logotypen. Övrig information placeras enligt 2- eller 3-spaltssystem. Se sektion om textgrupper på sidan Typografi och färg.

För den utfallande färgplattan används G3. SCA Grön eller T1. Ljust trä.

Nedan syns exempel på omslag med färgplatta och bild:

Färgplatta och bild
Omslag med utfallande bild på framsida och utfallande färgplatta på baksida.

Färgplatta och bild
Omslag med utfallande färgplatta på framsida och utfallande bild på baksida.

Färgplatta och SCA Universe

Färgplatta kan även kombineras med frilagt objekt ur SCA Universe som ingår i SCAs verktygslåda.

Objekten kan placeras bakom eller framför omslagets textgrupper. När de ligger framför placeras de så att de överlappar delar av texten. Beroende på situation kan de frilagda objekten ligga på framsida eller baksida. Om överlappning på bägge sidor önskas utgår utfallande bild.

Storleksförhållanden - Tänk på att förhålla dig till de verkliga objektens skala, trissan placeras exempelvis större, utfallande och plantan förhållandevis liten till omslagets format.

Nedan syns exempel på omslag med färgplatta och frilagt objekt ur SCA Universe:

Färgplatta och SCA Universe
Omslag med utfallande färgplatta. Frilagt objekt ur SCA Universe på framsida, placerad bakom huvudrubrik.

Färgplatta och SCA Universe
Omslag med utfallande färgplatta. Frilagt objekt ur SCA Universe överlappar både fram- och baksida och är här placerad framför huvudrubrik.

Ruta

Denna layoutversion består av kombinationen utfallande bild med ruta. Rutan placeras i ett av framsidans fyra hörn. Logotypen placeras i diagonalt motsatt hörn från rutan.

Storleksförhållanden - Storleken på rutan finns i två olika storlekar för A-format, 9 spalter x 9 rader för A4-format och 8 spalter x 4 rader A5-format.

Färg - Använd G3. SCA Grön eller T1. Ljust trä för rutan beroende på kontrast till bilden bakom.

Nedan följer exempel på omslag med ruta:

Omslag med ruta
Omslag med utfallande bild och ruta placerad i framsidans nedre vänster hörn

Nedan följer storleksförhållanden för ruta i A4- respektive A5-format:

Storleksförhållanden för ruta i A4- respektive A5-format:
A4: 9 rader x 9 kolumner.
A5: 4 rader x 8 kolumner.

Rutans placering - Bildens komposition styr placeringen av rutan. 

Nedan följer alternativ för placering av ruta, A4- och A5-format:

Rutans placering

1. Rutan placeras i ett av framsidans hörn. Logotypen placeras i diagonalt motsatt hörn.

2. Då rutan är placerad till höger utgår sidfoten som annars är placerad på framsidans högra kant.

Friyta för text på ruta

För att säkerställa att text inte kommer för nära rutans kant används en friyta som är avsedd för enheten. Friytan är den mängd ”luft” som omger texten och mäts med hjälp av ”x”, x = gemena bokstavhöjden.

Huvudrubrikens omfång är styrande i val av textgrad. För rekommenderad textgrad se sektionen om textgrupper på sidorna Typografi och Färg.

Nedan följer exempel på huvudrubrikens friyta vid ruta:

Friyta för text på ruta

Friyta: minimum 2x från kanterna.

Omslag komponenter

För att enkelt kunna kommunicera kring omslag listar vi dess komponenter:

Omslag komponenter

 1. Utfallande bild
 2. Sidfot
 3. Webbadress
 4. Övrig information
 5. Huvudrubrik
 6. Ruta
 7. Logotyp (bredd: A4=42mm, A5=28mm)
 8. Färgplatta
 9. Baksidetext