SCA publicerar årsredovisning för 2019 Redovisar samhällsnytta och ökad klimatnytta

  • Regulatoriskt pressmeddelande

SCA publicerar idag, den 6 mars, bolagets årsredovisning för 2019. I denna redovisar SCA för första gången ett mått på bolagets samhällsnytta i norra Sverige. Av SCAs utbetalningar på totalt cirka 25 miljarder gick 53 procent till mottagare i norra Sverige.

SCA redovisar också, liksom i fjol, klimateffekten av bolagets verksamhet. Denna effekt är positiv, har ökat som följd av ökad skogstillväxt och substitution och innebär att mer fossilt kol kan stanna i jorden. Klimatnyttan av SCAs verksamhet motsvarar de fossila utsläppen från alla personbilar i Sverige.

Årsredovisningen finns tillgänglig på www.sca.com. Tryckt årsredovisning börjar distribueras till aktieägare och andra intressenter från den 20 mars 2020.
 

För ytterligare information, kontakta

Björn Lyngfelt, Kommunikationsdirektör, +46 (0) 60 19 34 98

Andreas Ewertz, Chef Investor Relations, +46 (0) 60 19 31 97
 

Notera
Denna information är sådan information som SCA är skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 6 mars 2020 kl. 10.00 CET.
  

Kärnan i SCAs verksamhet är skogen, Europas största privata skogsinnehav. Kring denna unika resurs har vi byggt en välutvecklad värdekedja baserad på förnybar råvara från våra egna och andras skogar.
Vi erbjuder papper för förpackningar och tryck, massa, trävaror, förnybar energi, tjänster för skogsägare och effektiva transportlösningar.
Skogsbolaget SCA hade 2019 ca 4 000 anställda och en försäljning på 19,6 miljarder kronor.
SCA grundades 1929 och har sitt huvudkontor i Sundsvall. För mer information, besök www.sca.com