Delårsrapport Q1 2020

  • Regulatoriskt pressmeddelande

1 JANUARI – 31 MARS 2020
( jämfört med 1 januari – 31 mars 2019)

  • Nettoomsättningen minskade med 6 procent till 4 793 (5 076) MSEK. Minskningen relaterade främst till lägre försäljningspriser, vilket motverkades av högre leveransvolymer från den utbyggda massafabriken.
  • EBITDA minskade till 1 030 (1 560) MSEK, vilket främst förklaras av lägre försäljningspriser
  • EBITDA-marginalen uppgick till 21,5 (30,7) procent
  • Operativt kassaflöde minskade till 341 (626) MSEK
  • Resultat per aktie blev 0,69 (1,29) SEK

1 JANUARI – 31 MARS 2020
( jämfört med 1 oktober – 31 december 2019)

  • Nettoomsättningen ökade med 11 procent till 4 793 (4 312) MSEK, vilket främst relaterade till högre leveransvolymer, men motverkades av lägre försäljningspriser
  • EBITDA uppgick till 1 030 (1 055) MSEK, vilket motsvarar en EBITDA-marginal om 21,5 (24,5) procent. Lägre försäljningspriser motverkades av högre leveransvolymer och lägre kostnader för underhållsstopp.

 
BOKSLUTSKOMMENTAR

Resultatet för det första kvartalet 2020 var i linje med föregående kvartal, men försämrades jämfört med motsvarande kvartal i fjol. Lägre försäljningspriser motverkades av högre leveransvolymer för samtliga produktområden jämfört med föregående kvartal.

Vi befinner oss i en pandemi vars konsekvenser är svåra att förutsäga, men där hälsa och säkerhet för medarbetare och samhälle utgör vår högsta prioritet. SCA har också ett ansvar att leverera viktiga insatsvaror till bland annat hygienprodukter och förpackningar för mat och läkemedel.

Effekter på produktion, leveranser och efterfrågan på SCAs produkter hänförliga till coronapandemin har hittills varit begränsade. SCA har vidtagit en rad åtgärder för att skydda riskgrupper, minska risken för smittspridning och för att kunna upprätthålla produktion och verksamhet. SCA har även en god finansiell ställning och en stark likviditet.

Virkesförsörjningen till SCAs industrier har varit stabil. Virkesförbrukningen ökade under kvartalet till följd av ökade leveransvolymer inom alla affärsområden. Priserna på massaved och sågtimmer minskade något jämfört med föregående kvartal.  

Konsumtionen av sågade trävaror var stabil under perioden och SCAs leveranser ökade jämfört med föregående kvartal. Marknadspriserna minskade dock något. 

Massamarknaden förbättrades under kvartalet drivet av ökad efterfrågan på mjukpapper och hygienprodukter, SCAs prioriterade marknadssegment inom massa. En prisökning genomfördes under slutet av kvartalet, men det genomsnittliga försäljningspriset var lägre än föregående kvartal.

Efterfrågan på kraftliner har förbättrats och de europeiska lagernivåerna sjönk ytterligare. SCA genomförde en prishöjning för brun kraftliner från och med utgången av kvartalet, men det genomsnittliga försäljningspriset var lägre än föregående kvartal. Inom tryckpapper minskade efterfrågan och marknadspriserna sjönk.

Högre tillväxt möjliggör ökad avverkning

SCA har under 2019 genomfört en ny skogstaxering som visar högre virkesförråd och tillväxt än tidigare beräknat. Den årliga bruttotillväxten uppgår till cirka 10,5 miljoner m3sk, 1 miljon m3sk högre än enligt uppskattningen från den tidigare taxeringen. En högre tillväxt ger långsiktigt högre avverkningsmöjligheter och innebär att SCAs skogars bidrag för att motverka negativa klimatförändringar ökar ytterligare.

Baserat på den nya skogstaxeringen genomförs en ny avverkningsberäkning och enligt en preliminär bedömning kan den årliga avverkningen successivt öka från cirka 4,3 miljoner m3fub 2020 till 5,4 miljoner m3fub 2025.
 

INBJUDAN TILL PRESSKONFERENS DELÅRSRAPPORT Q1 2020

Presskonferensen kan följas via webbsändning eller telefon. VD och koncernchef Ulf Larsson samt finans- och ekonomidirektör Toby Lawton kommer att presentera och svara på frågor om rapporten.

Tid:       Fredag 24 april 2020 klockan 10:00

Presskonferensen kommer att webbsändas live på www.sca.com. Det går också att delta via telefon:

Sverige: +46 (0) 8 5069 2180
Storbritannien: +44 (0) 2071 928000
USA: +1 631 510 7495

  
Uppge ”SCA” eller konferens id 6461139.
 
Sundsvall, 24 april 2020

SVENSKA CELLULOSA AKTIEBOLAGET SCA (publ)
 
Ulf Larsson
VD och koncernchef

 
För ytterligare information, kontakta

Toby Lawton, Finans- och ekonomidirektör, +46 (0) 60 19 31 09  
Andreas Ewertz, Chef Investor Relations, +46 (0) 60 19 31 97
Josefine Bonnevier, Chef Investor Relations, +46 (0) 60 19 33 90 (från och med 4 maj)
Björn Lyngfelt, Kommunikationsdirektör, +46 (0) 60 19 34 98

 
Notera:

Denna information är sådan information som SCA är skyldig att offentliggöra enligt EUs marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Denna rapport har upprättats i både en svensk och en engelsk version. Vid variationer mellan de två ska den svenska versionen gälla. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 april 2020 klockan 08:00 CET. Rapporten har inte varit föremål för revisorernas granskning.

Björn Lyngfelt, Kommunikationsdirektör, +46 (0) 60 19 34 98

 
Kärnan i SCAs verksamhet är skogen, Europas största privata skogsinnehav. Kring denna unika resurs har vi byggt en välutvecklad värdekedja baserad på förnybar råvara från våra egna och andras skogar. Vi erbjuder papper för förpackningar och tryck, massa, trävaror, förnybar energi, tjänster för skogsägare och effektiva transportlösningar. Skogsbolaget SCA hade 2019 ca 4 000 anställda och en försäljning på 19,6 miljarder kronor. SCA grundades 1929 och har sitt huvudkontor i Sundsvall. För mer information, besök www.sca.com