Bokslutsrapport 2019

 • Regulatoriskt pressmeddelande

1 JANUARI – 31 DECEMBER 2019
(jämfört med 1 januari – 31 december 2018)

 • Nettoomsättningen ökade med 4 procent till 19 591 (18 755) MSEK, vilket främst relaterade till högre leveransvolymer till följd av ökad produktion i den utbyggda massafabriken i Östrand
 • SCA har vid årsskiftet ändrat redovisningsmetod för värdering av bolagets skogstillgångar så att den baseras på marknadsvärdet, beräknat utifrån transaktioner i de områden där SCA äger skogsmark. Skogstillgången värderades till cirka 70 miljarder SEK per den 31 december 2019, jämfört med det tidigare redovisade värdet om cirka 34 miljarder SEK. Omvärderingen gav en resultateffekt på EBITDA om cirka 16 miljarder SEK och medförde en avsättning avseende uppskjuten skatt om cirka 3 miljarder SEK. Nettoeffekten av omvärderingen på periodens resultat blev därför cirka 13 miljarder SEK. Omvärderingen och avsättningen för uppskjuten skatt var inte kassaflödespåverkande.
 • EBITDA ökade till 21 361 (5 252) MSEK, vilket främst relaterade till en positiv resultateffekt om cirka 16 miljarder SEK från ändrad redovisningsmetod för värdering av skogstillgångar
 • EBITDA, exklusive effekten av ändrad redovisningsmetod för värdering av skogstillgångar, steg med 1 procent till 5 319 (5 252) MSEK. Resultatförbättringen förklaras främst av högre leveransvolymer från den utbyggda massafabriken och positiva valutaeffekter, men motverkades av lägre försäljningspriser.
 • EBITDA-marginalen, exklusive effekten av ändrad redovisningsmetod för värdering av skogstillgångar, minskade till 27,2 (28,0) procent
 • Operativt kassaflöde ökade med 6 procent till 2 922 (2 751) MSEK
 • Rörelseresultatet ökade till 19 665 (4 002) MSEK, vilket främst relaterade till en positiv resultateffekt om cirka 16 miljarder SEK från ändrad redovisningsmetod för värdering av skogstillgångar
 • Periodens resultat ökade till 15 522 (3 659) MSEK, vilket främst relaterade till en positiv resultateffekt om cirka 13 miljarder SEK från ändrad redovisningsmetod för värdering av skogstillgångar
 • Resultat per aktie, exklusive effekten av ändrad redovisningsmetod för värdering av skogstillgångar, minskade till 4,05 (5,21) SEK
 • Styrelsen föreslår en utdelning om 2,00 (1,75) SEK per aktie

 1 OKTOBER – 31 DECEMBER 2019
(jämfört med 1 juli – 30 september 2019)

 • Nettoomsättningen minskade med 13 procent till 4 312 (4 975) MSEK, vilket främst relaterade till lägre försäljningspriser och lägre leveransvolymer på grund av underhållsstopp
 • EBITDA, exklusive effekten av ändrad redovisningsmetod för värdering av skogstillgångar, minskade till 1 055 (1 364) MSEK, vilket motsvarar en EBITDA-marginal om 24,5 (27,4) procent. Minskningen förklaras främst av underhållsstopp och lägre försäljningspriser.

BOKSLUTSKOMMENTAR

SCA har under 2019 fortsatt driva lönsam tillväxt. Skogstillgången ökade i såväl volym som areal. Samtidigt stärktes den integrerade värdekedjan ytterligare genom att Östrands massafabrik trimmades mot full produktion och SCA tog beslut om en investering i en ny kraftlinermaskin i Obbola om cirka 7,5 miljarder SEK.

Efterfrågan och marknadspriser sjönk successivt under året för samtliga produktområden. Men trots en svagare marknad var både rörelseresultatet före avskrivningar och operativt kassaflöde högre än 2018 på grund av högre leveransvolymer från den utbyggda massafabriken.

SCA har under 2019 genomfört en ny skogstaxering. Enligt den nya inventeringen uppskattas SCAs virkesförråd i Sverige per den 31 december 2019 till 249 miljoner m3sk, en ökning med 11 miljoner m3sk jämfört med den tidigare taxeringen som genomfördes 2012-2013 och som indikerade ett virkesförråd om 238 miljoner m3sk vid utgången av 2019. SCA har därutöver cirka 3 miljoner m3sk skog i Baltikum.

SCA har vid årsskiftet ändrat redovisningsmetod för värdering av bolagets skogstillgångar så att marknadsvärdet beräknas utifrån transaktioner i de områden där SCA äger skogstillgångar. Baserat på transaktionspriser värderades SCAs skogstillgång till cirka 70 miljarder SEK per den 31 december 2019, jämfört med det tidigare redovisade värdet om cirka 34 miljarder SEK.

Resultatet för det fjärde kvartalet 2019 försämrades jämfört med föregående kvartal och jämfört med samma kvartal i fjol. Underhållskostnader och lägre marknadspriser påverkade resultatet negativt.

SCAs virkesförbrukning minskade något under kvartalet på grund av underhållsstopp i SCAs massa- och pappersbruk. Priserna för massaved och timmer var stabila under kvartalet.

Konsumtionen av sågade trävaror var fortsatt stabil, men på grund av ett högt utbud sjönk försäljningspriserna jämfört med föregående kvartal.

Inom Massa var de globala leveranserna goda och lagernivåerna sjönk. Det genomsnittliga försäljningspriset minskade dock något ytterligare under kvartalet.

Marknadspriserna på kraftliner sjönk under kvartalet. Efterfrågan har dock förbättrats och lagernivåerna minskade för både kraftliner och testliner. Inom tryckpapper minskade efterfrågan och marknadspriserna sjönk något.

INBJUDAN TILL PRESSKONFERENS DELÅRSRAPPORT Q4 2019

Media och analytiker är välkomna till en presskonferens där denna delårsrapport presenteras av VD och koncernchef Ulf Larsson samt finans- och ekonomidirektör Toby Lawton.

Tid: Torsdag 30 januari 2020 klockan 10:00

Plats: Sankta Clara, Kapitel 8 Klara Strand, Klarabergsviadukten 90 i Stockholm.

Presskonferensen kommer att webbsändas live på www.sca.com. Det går också att delta via telefon:

Sverige: +46 (0) 8 5069 2180
Storbritannien: +44 (0) 2071 928000
USA: +1 631 510 7495

Uppge ”SCA” eller konferens id 1881188.

 
Sundsvall, 30 januari 2020

SVENSKA CELLULOSA AKTIEBOLAGET SCA (publ)


Ulf Larsson

VD och koncernchef

För ytterligare information, kontakta
Toby Lawton, Finans- och ekonomidirektör, +46 (0) 60 19 31 09  
Andreas Ewertz, Chef Investor Relations, +46 (0) 60 19 31 97

Björn Lyngfelt, Kommunikationsdirektör, +46 (0) 60 19 34 98

Notera:
Denna information är sådan information som SCA är skyldig att offentliggöra enligt EUs marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Denna rapport har upprättats i både en svensk och en engelsk version. Vid variationer mellan de två ska den svenska versionen gälla. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 januari 2020 klockan 08:00 CET. Rapporten har inte varit föremål för revisorernas granskning.
Björn Lyngfelt, Kommunikationsdirektör, +46 (0) 60 19 34 98

Kärnan i SCAs verksamhet är skogen, Europas största privata skogsinnehav. Kring denna unika resurs har vi byggt en välutvecklad värdekedja baserad på förnybar råvara från våra egna och andras skogar.
Vi erbjuder papper för förpackningar och tryck, massa, trävaror, förnybar energi, tjänster för skogsägare och effektiva transportlösningar.
Skogsbolaget SCA hade 2019 ca 4 000 anställda och en försäljning på 19,6 miljarder kronor.
SCA grundades 1929 och har sitt huvudkontor i Sundsvall. För mer information, besök www.sca.com