SCA publicerar årsredovisning för 2018 Redovisar för första gången klimateffekt

  • Regulatoriskt pressmeddelande

SCA publicerar idag den 27 februari bolagets årsredovisning för 2018. I rapporten redovisas för första gången effekten på klimatet av företagets verksamhet. Effekten är positiv och motsvarar Sveriges lastbilstrafik och inrikesflyg.

Årsredovisningen finns tillgänglig på www.sca.com.

Tryckt version av årsredovisningen börjar distribueras till aktieägare och andra intressenter från den 12 mars 2019.
  
   
För ytterligare information, kontakta
Björn Lyngfelt, Kommunikationsdirektör, +46 (0) 60 19 34 98
Andreas Ewertz, Chef Investor Relations, +46 (0) 60 19 31 97

Notera

Denna information är sådan information som SCA är skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 februari 2019. 
   
   
Kärnan i SCAs verksamhet är skogen, Europas största privata skogsinnehav. Kring denna unika resurs har vi byggt en välutvecklad värdekedja baserad på förnybar råvara från våra egna och andras skogar.Vi erbjuder papper för förpackningar och tryck, massa, trävaror, förnybar energi, tjänster för skogsägare och effektiva transportlösningar.
Skogsbolaget SCA hade 2018 ca 4 000 anställda och en försäljning på 18,8 miljarder kronor. SCA grundades 1929 och har sitt huvudkontor i Sundsvall. För mer information, besök www.sca.com